Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 juli 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt samman-
träde med Nyfors samhälles röstberätti-
gade medlemmar den 28 juli 1894.

På gjord framställning förklarades sam-
manträdet vara lagligen utlyst.

Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar G. Larsson och C A Thorild.

§1.
Wid den gjorda framställningen angående
behofvet af ett apotheks inrättande inom
samhället, uttalades å samhällets vägnar
det stora behofvet af att erhålla ett apo-
thek med belägenhet inom samhället, i
och med detsamma en legitimerad läkare
nu skall aflönas för komunen och vara
bosatt inom samhället; den gjorda
framställningen antogs enhälligt och
beslut fattades, att uppdraga
åt den förut tillsatta läkarestyrelsen
nemligen Herrar A Swedin, I W Kajerdt
och M. Brunskog, att å samhällets
vägnar vidtaga alla de åtgärder
som härför erfordras.

§2.
Frågan om yttrande, angående för-
längd tjenstetid för vice Länsman K A.
Pettersohns anställning, bordlades i af-
vaktan på Fors sockens behandling af
samma fråga.

§3.
Till vice Ordförande, att kunna
tjenstgöra vid Allmänt sammanträde
i händelse af förfall, valdes ledamoten
i Municipalstyrelsen Gustaf Larsson i
N:o 22. Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt./

justeradt:
/G, Larsson/
/C. A, Thorild/

Uppläst i Fors Kyrka söndagen den 29 Juli 1894 af
/J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106554.

Personrelationer