Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt
sammanträde med Nyfors röst-
berättigade medlemmar i socken-
stugan den 28 December 1896.

§ 1
På gjord framställning förklarades samman-
trädet lagenligt utlyst.

§ 2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Larsson i Föreningsborg och C. W. Blomqvist.

§ 3.
Godkändes den af kommunalnämnden i Fors
socken upprättade debiterings- och uppbördslängden
i hvad den omfattar Nyfors samhälle.

§ 4
Företogs de författningsenliga valen af 2 ledamöter
och en supleant i municipalstyrelsen jemte fyll-
nadsval i helsovårdsnämnden och byggnadsnämn-
den samt val af brandbefäloch revisorer, och utföll
härvid sålunda:

{Uti municipal. styrelsen för 2:ne år:}
{nyvaldes}: C. E. Pettersson till ledamot
C. A. Johansson till ledamot

{qvarstående} till 1897 års slut äro:
P. W. Lindqvist till ledamot
C. Ax. Borgström till ledamot

{nyvaldes}: P. Sparring till supleant
{nyvaldes}: A. W. Lemon till supleant

{Uti helsovårdsnämnden:}
{Nyvaldes} R. W. Schölin till ledamot efter A. J. An-
[MARG:1900]
dersson som afflyttat från samhället och

[Nyvaldes] till supleanter Alrik Asplund och A. F.
[MARG:-98]
Thyselius efter A. W. Schölin och A. E. Eriksson.
[MARG:98.]

{Uti byggnadsnämnden}
{nyvaldes} till supleant C. E. Pettersson i stället för
A. J. Westersson.

{Till brandkårsbefäl valdes:}
1:a Brandchef E. A. Lindholm
2:a Brandchef E. V. Eriksson
3:e Brandchef Gottfr: Andersson i N:o 16
[MARG: {omvalda}.]

1:a Sprutmästare A. P. Anndersson
2:a Sprutmästare G. Widlund.
[MARG: omvalda.]

Till revisorer valdes Herr Ing. M. Brunskog och
N. Nordholm med E. A. Lindholm och Aug.
Nordström till supleanter.
[MARG: omvalda.]

Som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt
/Gustaf Larsson/
/C. W. Blomqvist

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 10 Januari 1897 af
/C. Sundström/
P. adj.

[MARG: Lindholm v. ordförande.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106553.

Personrelationer