Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt
sammanträde med Nyfors röstbe-
rättigade medlemmar i sockenstugan
den 28 December 1897.

§1
På derom gjord framställning förklarades
sammanträdet lagenligt utlyst.

§2
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar G. Larsson Johanneberg och C. W. Johansson.

§3.
Företogs val af de vid årets slut ledigblifna,
under municipal-stämman hörande, befattnin-
gar som utföllo sålunda:

{Uti Municipal-styrelsen för 2:ne år.}
nyvaldes: Fabrikör Aug. Nordström till ledamot
Sergeanten E. A. Lindholm till ledamot
qvarstående äro: Grundläggaren C. A. Johansson som ledamot
Målaremästaren O. F. Granlund som ledamot
nyvaldes: Skolläraren K. A. Karlsson till suppleant
Gårdsegaren P. Englund till suppleant

{Uti Byggnadsnämnden för 4 år.till 1901.}
omvald: J. W Kajerdt,ledamot, vald af municipalstyrelsen
omvald: C. W. Johansson ledamot, vald af sammanträdet
omvald: Gust. Larsson Johanneberg ledamot, vald af sammanträdet
nyvaldes: Herr C. W. Blomqvist suppleant vald af sammanträdet
Herr C. A. Thorild suppleant vald af sammanträdet
Herr Sigurd Starck suppleant vald af styrelsen

{Uti Helsovårdsnämnden för 4 år.}
nyvaldes: Herr Adolf Olsson i Lindtorp. ledamot 1901
Herr Carlsson i Klippan ledamot 1901
qvarstående äro: Herr R. W. Schölin som ledamot till 1899
J. E. Widlund som ledamot till 1899
omvaldes: till suppleanter Herr A.F. Thyselius för 4 år
Lindqvist Kinaborg och
Alrik Asplund.

{Till Brandkårsbefäl valdes}
1:a Brandchef. E. A. Lindholm
2:a Brandchef. E. W. Eriksson och
3:e Brandchef. Gottfr. Andersson i N:o 16.
1:a Sprutmästare A. P. Andersson Esplund
2:a Sprutmästare G. Widlund.

§4
Till Revisorer valdes Herr Ingeniör M. Brunskog
och Herr N. Nordholm med E. A. Lindholm och
Aug. Nordström som suppleanter.

§5
Till vice ordförande utsågs Serganten E. A.
Lindholm.

§6.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
förordnande för Herr C. Ax Borgström att vara ordföran-
de inom Nyfors samhälle.

§7.
Restlängden granskades och godkändes.

som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeras
/G. Larsson/
/C. W. Johansson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 9 januari 1898 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106552.

Personrelationer