Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar uti
Sockenstugan den 28 December 1894.

§1.
På gjord framställning förklarades sammanträdet
vara författningsenligt utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. Ax.
Borgström och C. W. Blomqvist.

§3.
Den förut vid Komunalstämma med Fors
socken gemensamt granskade debiterings-
och uppbördslängden, godkändes.

§4.
Företogs de författingsenliga valen af två leda-
möter och en suppleant uti Municipalstyrelsen
och fyllnadsval af en ledamot i Helsovårdsnämn-
den samt val af Brandbefäl och Revisorer, och
utföll härvid sålunda.

{Uti Municipalstyrelsen för 2 år}
nyvaldes C W Blomqvist {till ledamot}
nyvaldes C E Pettersson i Lorentzberg A {till ledamot}
qvarstående är G. Larsson i Johanneberg {till ledamot}
qvarstående är A. {Gust. Larsson} i N:o 22 {till ledamot}
nyvaldes P. Sparring {Suppleant}
qvarstående är C Ax Borgström {Suppleant}

{Uti Helsovårdsnämnden för återstående 3 år}
waldes P. G. Englund (efter Westerson) {till ledamot}

{Brandcorps-befäl för 1 år.}
1:ste Brandchef C Ax Borgström omvaldes
2:dre Brandchef E A Lindholm omvaldes
3:dje Brandchef E W Eriksson omvaldes

1:ste Sprutmästare A. Gust. Larsson i N:o 22. nyvaldes.
2:dre Sprutmästare A. E. Eriksson i Marieberg återvaldes.

{Revisorer för 1 år}
återvaldes Herr Ingeniör M. Brunskog och
återvaldes Herr R. Lingmark.

{Revisors-suppleanter för 1 år}
nyvaldes Herr E. A. Lindholm
nyvaldes Herr N. Nordholm.

§5.
Till Ledamot i samhällets läkarestyrelse åter-
valdes Herr A. Swedin.

§6.
På framstäldt förslag, att vidtaga förberedningar
till anskaffande af en brefbärare och möjligen en
breflåda inom samhället, tillsattes en kommitte
bestående af Herrar A. Asplund, C A. Thorild och
C W Johansson.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/C. Ax. Borgström/
/C, W, Blomqvist/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 Januari 1895 af

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106551.

Personrelationer