Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
den 28 December 1892, med Nyfors Samhälle:

§1.
På gjord framställning förklarades sammanträ-
det vara författningsenligt utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. A. Lindqvist i Kinaborg och J. E. Widlund i
Sandbäcken.

§3.
Debiterings- och uppbördslängden för Fors
socken framlades och granskades till den
del som vidkommer Nyfors samhälles
särskilda behof, samt godkändes.

§4.
Uti Municipalstyrelsen voro ledamöterna
F. T. Söderbäck och C A Thorild i tur att afgå; och
blefvo nu desamma återvalde af stämman.
Municipalstyrelsens suppleant C. W. Blomqvist
som var i tur att afgå, blef nu äfven återvald
af stämman.

§5.
Wid brandkoren, återvaldes till Brandchef C. A.
Borgström, till 2:dre Brandchef valdes E W Eriksson i Carl-
Johanstorp, till 1:sta Sprutmästare återvaldes F. T. Söderbäck och
till 2:dre Sprutmästare återvaldes A. E. Eriksson i Ma-
rieberg.

§6.
Till Revisorer af årets räken-
skaper återvaldes Lokomotiffö-
raren A. P. Andersson och In-
geniören Magnus Brunskog.
Till Revisors- Suppleanter återvaldes
C A Borgström och nyvaldes Gust. Larsson i N:o 22
af Grindstugan.
Då intet vidare var att anföra upplöstes samman-
trädet.

Eskilstuna som ofvan:
/I W Kajerdt,/

Justeradt.
/C, A, Lindkvist/
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106549.

Personrelationer