Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid allmänt
Sammanträde med Nyfors Samhälles
röstberättigade medlemmar i Soc-
kenstugan den 28 Aug. 1899.

§1.
Stämman, hvarom kungörelse varit
uppläst i Fors Kyrka den 13:de o 27. Aug. samt
2 ggr varit införd i Stadens tidningar förkla-
rades vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar C. W. Johansson och F. A. Hiort.

§3.
Till betänkande af de utgifter som
Samhället sig iklädt, dels genom köp af
gården N:o 76, salutorget. och delar af brogatan
samt åsgatans förlängning öfver tomten N:o 87,
dels för de genom vattencisternens ytterligare
påbyggnad uppkomna kostnader hade muni-
cipalstyrelsen förordat upptagande af ett amorte-
ringslån å 50.000 kr.

Stämman beslöt i enlighet med munici-
palstyrelsens förslag att för Nyfors Samhälles
räkning skulle upptagas ett lån å 50,000 Kr att
amorteras under 40 år eller under annan
tid som derför kunde blifva af Kongl. Maj:t
bestämd och befullmäktigades den vid allmänna
Sammanträdet den 29 Mars 1897 tillsätta vatten-
ledningskomitén bestående af Herrar Inge-
niör M. Brunskog Gårdsegarne C. Ax. Borgström
handlanden C. A. Thorild Arkitekten I. W.
Kajerdt och Doktorn R. von Post. att sedan
Konungens tillstånd dertill sökts och erhållits,
upptaga och lyfta lånet samt å samhällets
vägnar utfärda och underskrifva nödiga förbin-
delser med rättighet för komiterade att in-
till dess gynsammare Konjunkturer beträf-
fande räntesatser inträffat, upptaga till-
fälliga lån till ofvan sagda belopp.

§4.
Wattenledningskomiten hade till muni-
cipalstyrelsen inlemnat ett af Herr Ingeniör
Åke Carlsson upprättadt Kostnadsförslag
jemte profilritning öfver en 12 tums kloak-
ledning af stenrör gående från Westermarken
öfver lasarettstomten till Eskilstunaån, slu-
tande på ett belopp af 2.031:25 Kronor

Då på Municipalstyrelsens hemställan till
Eskilstuna stad om bidrag till kostnaden för ifrå-
gavarande kloakledning, svar ingått att denna
begäran ej kunde till någon Drätselkammarens
i Eskilstuna stad åtgärd föranleda, beslöt stäm-
man att anlägga nämnda ledning med den afvikelsen från försla-
get, att den för närvarande skulle läggas endast
mellan jernvägsbanken och ån.

§5.
Byggmästaren Herr F. A. Hiort hade
i en motion föreslagit tillsättande af en ko-
mite för utredande af eganderätten till sam-
hällets gator, och blefvo denna komite in-
valde Herrar F. A. Hiort slagtaren Gustaf
Larsson Direktören Aug Ståhlberg i Eskilstuna
Byggmästaren C. W. Johansson och Gårdsegaren
C. Ax Borgström med herrar C. A. Thorild och
Aug. Nordström som supleanter, med före
läggande att underhandla med vederbörande
egare af gatorna och till municipalstyrelsen
inkomma med förslag till besittningsrätt för
samhället af ifrågavarande gator

§6.
Från brandcheferna hade till muni-
palstyrelsen ingått skrifvelse med begäran om skynd-
sam behandlig af brandväsendets ordnande
inom samhället och hade fördenskull brand-
chefen Herr Sv. C. Dahlberg fått i uppdrag att
inkomma med kostnadsförslag till nödvändig
brandattiralj

Efter föredragande af kostnadsförslaget
slutande på en summa af 2.783.50 Kr. beslöt
Stämman godkänna detsamma och stäldes för
inköp af den föreslagna brandredskapen ett för-
slagsanslag á 3000 kr till municipalstyrelsens
förfogande

Herrar Sv. C. Dahlberg och Aug Nordström
bemyndigades att uppgöra köp af ofvannämnda
attiralj, som skulle på municipalstyrelsens
försorg på lämpliga platser inom samhället
inhysas

§7.
Sedan municipalstyrelsen och dess leda-
möter C. Ax. Borgström C. A. Johansson och
Aug. Nordström hos Kong. Maj:t jemlikt be-
slut vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 24 nästlidne Juli anfört besvär öfver
Konungens Befallningshafvandes i länet re-
solotiva den 29 Juni 1899. rörande sökt
fastställelse af allmänt sammanträdes in-
om samhället beslut den 17 Maj 1898 om
sådan ändring i §2 af samhällets byggnads-
ordning, att tomtegare förklarades vara skyldig
till halfva dess bredd anlägga till hans tomt
stötande väg eller gata, och nämnda besvär ut-
ställts till förklaring med municipalstyrel-
sen byggnadsnämnden och municipalstämman
inom Nyfors samhälle, så uppdrog nu mu-
nicipalstämman, efter det ofvannämnda be-
svär med tillhörande handlingar föredragits
och efter det municipalstämman enhälligt
uttaladt önskvärdheten af nådigt bifall till
besvären, åt municipalstyrelsen att å mu-
nicipalstämmans vägnar afgifva infordrad
förklaring

§8.
Bestämdes att, derest municipalstyrelsen
ansåge det lämpligt, densamma genom depu-
terade skulle uppvakta Länsstyrelsen för
underhandlig om det i nästföregående para-
graf i detta protokoll omförmälda ärende.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt
/F, A, Hiort/
/C. W. Johansson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 Sept 1899 af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106548.

Personrelationer