Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade
medlemmar i sockenstugan den
27 Oktober 1897.

§1.
På derom gjord framställning förklarades sam-
manträdet vara lagenligt utlyst.

§2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
O. F. Granlund och C. Ax. Borgström.

§3
Det af municipals. styrelsen, jemlikt dess proto-
koll af 25 dennes, uppsatta förslaget till inkomst
och utgifts. stat för nästkommande år blef af
sammanträdet godkändt, hvadan kommer att
uttaxeras 11 öre. pr. fyrk.

§4.
Det af styrelsen framlagda förslaget angående
nedläggandet af kloakledning från lämplig
plats i ån till Vestermarken återremiterades
till municipal- Styrelsen med åläggande:

dels att utreda huruvida samhället kan anses
vara skyldigt nedlägga denna ledning;

dels att hos Eskilstuna stad framställa förfrågan
huruvida ej, de såsom egare af Vestermarken
voro villiga att deltaga i kostnaden; och
dels att till allmänt sammanträde inkomma
såväl med fullständigt kostnadsförslag
som öfriga hit hörande utredningar
Som ofvan
/Rich; Lingmark/

Justeras
/C. Ax. Borgström./
/Otto, F. Granlund/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 21 ovember 1897 af /E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106547.

Personrelationer