Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade
medlemmar i sockenstugan Mån-
dagen den 26 Oktober 1896.

§1
På framstäld förfrågan förklarades samman-
trädet vara lagenligt utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos
E.A. Lindholm och J.E. Widlund.

§3.
Upplästes Municipal - Styrelsens förslag till
nästa års utgifts och inkomst stat som enhälligt
godkändes, nemligen:

{Utgifter}

Aflöning till 2:ne polismän - kr: 100:-
Hyra för arrest-lokal - kr: 165:-
Skrifmaterialier - kr: 100:-
Annonser - kr: 75:-
Läkarearvode - kr: 500:-
Wägars och broars underhåll - kr: 300:-
Lyshållning - kr: 500:-
Ränta + amortering å upplånt kapital - kr:1650:-
Beräknad afkortning å debiterade fyrkar - {kr: 240:-}
Summa Kr: 3630:-

{Inkomster:}

Uttaxering af Elfa /11/ öre pr: fyrk å beräknade 33000
fyrkar - Kronor 3630.

§4
På framstäldt förslag af Herr E.A. Lindholm
uppdrogs åt municipal styrelsen att gemensamt
med förslagsställaren till allmänt samman-
träde inkomma med fullständigt förslag till gatubelys-
ningens ordnande inom samhället.

§5
Sammanträdet beslöt ålägga Byggnadsnämn-
den att tillse det gatorna inom samhället måtte
blifva försatta i brukbart skick.

Som ofvan
/Rich, Lingmark/
Kassaförvaltare.

Justeradt:
/E.A. Lindholm/
/J.E. Widlund./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 december 1896 af

/C. Sundström/
v. Kom.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106542.

Personrelationer