Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 20 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 20 december 1898

Anmärkning

Protokoll
hållet vid sammanträde
med Nyfors´ röstberättigade
medlemmar i härvarande
sockenstuga den 20 Dec. 1898.

§1.
Sammanträdet, för hvilket kungörel-
se varit uppläst tvenne gånger uti Eskilstuna kyrka,
den 11:te och 18:de innevarande Dec. samt införd uti
två i Eskilstuna utkommande tidningar, förklara-
des vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll
utsåg stämman herrar T. A. Asplund och S. C.
Dahlberg.

§3.
Enligt uppdrag af närmast
föregående sammanträde hade Hälsovårdsnämden
utarbetat och till stämman inkommit med förslag
till stadgar för hälsovårdstillsyningsman inom sam-
hället. Detta förslag till stadgar blef af stämman godkändt.

§4.
I enlighet med §1, mom. 1 i pro-
tokollet af den 19 Juni 1894 beslöt stämman, att
läkarens lön skall, såsom hittills, utgå med ett
belopp af 1000 kr. Det i §10 i protokollet af den
13 Oktober d.å. omförmälda, af stämman anslagna
arvodebelopp höjes genom ofvannämda beslut
med 500 kr. och gäller för öfrigt, hvad i senast nämnda
§ stadgas.

§5.
Följande val företogos:

{I Municipalstyrelsen:}
Efter sergeant E. A. Lindholm, som afflyttat från
samhället, nyvaldes för 1 år Skolläraren A. Karlsson.
Omvalde blefvo herrar grundläggare C. A.
Johansson och målarmästare O. F. Granlund.
för 2 år. Till suppleant i nämda styrel-
se utsågs handlanden C. A. Thorild. Kvarstående är
P. G. Englund.

§6.
Till vice ordförande valdes
Skollärare A. Karlsson för 1 år.

§7.
{I Läkarestyrelsen} för kommande femårsperiod
omvaldes Ingeniör M. Brunskog och nyvaldes
stationsinspektor J. Ericson och prokurist
A. Nordholm.

§8.
Föregående års revisorer,
herrar M. Brunskog och A. Nordholm, återval-
des och utsågs till deras suppleant fabrikör
Aug. Nordström.

§9.
{Till brandbefäl valdes:}
Till 1:sta brandchef S. C. Dahlberg. (nyvald).
Till 2:dra brandchef E. W. Eriksson .(omvald).
Till 1:ste sprutmästare A. P. Andersson. (omvald).
Till 2:dre sprutmästare T. J. Karlsson, Klippan. (nyvald).

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras
/Sv. C, Dahlberg/
/Alrik Asplund./

Uppläst i Fors Kyrka den 26/12 1898
af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 20 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106534.

Personrelationer