Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 jui 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 jui 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalsamhälles extra-
ordinarie Stämma uti Soc
kenstugan den 2 Juli 1900.

§1.
Kungörelsen om Municipalstämman
hade blifvit uppläst i Fors Kyrka Sön-
dagen den 24 Juni innevarande år samt
2:ne gånger införd i hvardera af här
på platsen utkommande tidnin-
gar, och förklarades stämman derföre
vara lagligen utlyst.

§2.
Till Justeringsmän för dagens proto-
koll utsågos Herrar Handlanden C. A. Thorild
och Slagtaren G. Larsson.

§3.Till ledamot af läkarestyrelsen efter
Herr A. Nordholm, som på grund af
flyttning till annan ort afsagt
sig uppdraget, utsågos Fabrikören Herr
Aug. Nordström för tiden intill den
1 Januari 1904, då innevarande
femårsperiod utlöper.

§4.
Wid kompleteringsval af en leda-
mot i Municipalnämnden, efter
Herr O. F. Granlund som afflyttat från
samhället, utsågos med 6819 röster
Gårdsegaren Herr P. W. Lindqvist, Grind-
stugan N:o 40 Närmast i röstetal kom
Herr Sven C. Dahlberg, som erhöll
2074 röster.

§5.
Bifölls komiterades, Herrar R. A. von Posts
och C. A. Thorilds- af Municipalsty-
relsen tillstyrkta förslag, om rättighet
för dem att nedsätta försäljningspriset
å den till Byggmästaren Herr C.W.Johans-
son försålda delen af tomten N:o 87
Fridhem till fem Kronor pr. qvadrat-
meter- eller lika med det pris öfrige
köpare fått betala- samt att i öfver-
ensstämelse härmed till Herr
Johansson utförda Köpebref.

§6.
Municipalnämden hade föreslagit,
att ett kassahvalv måtte få byggas uti
samhällets gård till förvaring af dess
räkenskapsböcker, verifikationer och
öfriga värdehandlingar m.m; men
då ritningar och kostnadsförslag icke
hunnit inkomma återremittrades
ärendet till nämnden i och för full-
ständig utredning.

§7.
Afslogs Municipalnämndens hemstäl-
lan om beviljandet af ett förslagsan-
slag å ett tusen /1.000./ kronor till be-
stridande af utgifterna för sam-
hällets räkenskapsföring.

§8.
I skrifvelse till Hälsovårdsnämnden
hade renhållningsentrepenören
C. F. Carlsson begärt, dels ett bidrag
af 50 Kronor såsom platspengar för
gödselupplag, och dels en förhöjning
af 10 öre pr. lass för sopor samt 5 öre
för hvarje kärl, och hade Hälsovårds-
nämnen för sin del velat bifalla
hans begäran, men ansett att ärendet
skulle remiteras till Municipalnämn-
den för erhållande af dess yttrande.
Municipalnämnden, som förehaft frå-
gan till behandling den 9 sistlidne
Maj, beslöt öfverlemna densamma
till Municipalstämman, samnt att
förorda beviljandet af begärda plats-
pengar, men att afstyrka öfriga af
entreprenören begärda förhöjningar.
Stämman, som ansåg att de afgifter,
hvilkaför närvarande utgå till entre-
prenören, voro fullt tillräckliga, beslöt,
att återremittera ärendet till Hälso-
vårdsnämden med bemyndigande,
att annonsera om anbud för öfver-
tagandet af renhållningsväsendet
inom Samhället, i händelse nu-
varande entreprenören inte åtnöj-
des med de nu gällande vilkoren.

§9.
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes resolution af den 9 sistlidne
Juni, med begäran om Stämmans
yttrande, angående t.f. Förste Provin-
sialläkarens anmärkningar röran-
de en af Hälsovårdsnämnden, den
28 April d.å. till fastställelse in-
sänd Mjölkförsäljningsstadga
för Nyfors Municipalsamhälle.
Efter uppläsning af samtlige
ärendet tillhörande handlingar,
jemte Hälsovårdsnämndens yttran-
de i protokoll af den 28 Juni d.å.
öfver t.f. Förste Provinsialläkarens
anmärkningar, beslöt Stäm-
man, att antaga ett af nämnden,
sednast angifne dag, "Stadga för
Mjölkförsäljningen inom Nyfors
Municipalsamhälle " samt att
uppdraga åt Stämmans ordfö-
rande, att i anslutning till hvad
Hälsovårdsnämnden anfört å Stäm-
mans vägnar, att afgifva begärdt yttran-
de öfver t.f.etc. Provinsialläkarens an-
märkningar.

§10.
Wäcktes af Gårdsegare Herr P. G. Eng-
lund motion, om vidtagandet af
åtgärder i syfte att få brandstods-
afgifterna inom Samhället ned-
satta. Ärendet remitterades till
Municipalnämden för beredning.

§11.
Förklarades Stämman afslutad.

In Fidem
/ Magnus Brunskog /
Kun:l Stämmans Ordförande
justeradt
/ C. A. Thorild /
/ G. Larsson /
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 15 Juli 1900 af
/ E. Malmborg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 jui 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106533.

Personrelationer