Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 17 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 17 maj 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
den 17 Maj 1898. Med Nyfors röstberättigade
medlemmar.

§1:o På derom gjord framställning förklarades
sammanträdet vara lagligen utlyst.

§2:o Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Larsson i Johanneberg, och Handlanden
C. A. Thorild i Kina

§3. I enlighet med Municipalstyrelsens förslag
beslöts, att bemyndiga den vid allmänna sam-
manträdet den 29 Mars 1897 tillsatta vatten-
ledningskomitén bestående af, Herrar Ingeniören
M. Brunskog, Gårdsegaren C. Ax. Borgström,
Handlanden C. A. Thorild. Arkitekten I. W.
Kajerdt, och Doktor R. v. Post, att å samhällets
vägnar utfärda skuldförbindelse för, samt ut-
qvittera och lyfta det amorteringslån å Två-
hundratusen ({200,000}) Kronor, hvarom vatten-
lednings-komitén träffat öfverenskommelse med
Upsala Sparbank.

Samt, att i och för vattenledningens fullbor-
dande å Nyfors samhälles vägnar, vidtaga
alla härför erforderliga årgärder, och afsluta
alla derför nödiga öfverenskommelser.

§4 Gaslysnings Akt: Bol: i Eskilstuna hade i skrif-
velse till Munnisipalstyrelsen anhållit om till-
stånd, att i och för levererande af gas i Nyfors
få i dess gator och allmänna platser nedlägga
gasrörledningar, som ock för hopkoppling med
gasrörledningen i Eskilstuna, å den öfver jern-
vägen byggda gångbron framdraga en 6 tum gasrör-
ledning, och beslöt i enlighet med Munnisipal-
styrelsens förslag att bevilja nämnda bolag dess
begäran mot följande vilkor:

1. Att Gaslysnings Aktiebolaget istånd-
sätter gator och vägar, så ock under 2 års
tid ansvarar för de bristfälligheter som
uppkomma genom rörens nedläggande

2. Att anmälan om sådan nedlägg-
ning skall ske hos Byggnadsnämnden
och vice Länsman hvilka ega att bestäm-
ma sättet för arbetets utförande

§5.
Med anledning af ett, af Skolläraren
Carlsson å allmänna sammanträdet den
29 April d. å väckt förslag om omarbetning
af samhällets stadgar, beslöts i enlighet
med Byggnadsnämndens och Municipal-
styrelsens förslag att hos Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande endast anhålla om be-
viljande af ändring i Kap 2. §2 i Samhäl-
lets Byggnadsordning i det att orden:{"anläg-
ga och"}. tillägges. Den förändrade paragra-
fen skulle lyda sålunda:

"Hvarje tomtegare vare skyldig, att
till dess halfva bredd {anlägga och} under-
hålla till hans tomt stötande väg eller gata
med undantag. af den öfver samhällets om-
råde fortlöpande landsvägen samt att hålla
öppna rännstenar kring tomt, gata eller gränd
der ej Byggnadsnämnden medgifver sådant
vara obehöfligt. Sättet för vägs eller gatas
{anläggande och} underhållande bestämmes
af byggnadsnämnden. Torg och andra allmän-
na platser varda på samhällets gemen-
samma bekostnad {anlagda och} under-
hållna. Angränsande tomters egare äro likväl skyl-
dige, att {anlägga och} underhålla närmast in-
till tomterna befintlig del, motsvarande hälf-
ten af de större vägarnas och gatornas bredd".

§6.
I enlighet med Municipalstyrelsens för-
slag beslöts: att för Sexton Tusen (16.000) kronor
inköpa Gården N:o 76 (Stenbäcken).

Att å samhällets vägnar afsluta nämn-
de köp bemyndigades Herrar I. W. Kajerdt och
C. Ax. Borgström.

§7.
Beslöts i enlighet med Byggnadsnämn-
dens förslag som äfven af Municipalstyrelsen
godkändts att hos Kongl. Maj:ts befallningshaf-
vande anhålla som fastställelse å tomtindelning
uti de byggnadsqvarter inom Nyfors Samhälle
hvilka hittills varit oindelade, enligt det af
Herr I. W. Kajerdt häröfver upprättade förslag
och inritning å samma karta hvarå den förut
fastställda indelningen är angifven

§8.
Byggnadsnämnden hade afgifvit i förslag, som
af Municipalstyrelsen godkändts, om inköp
af 263,4. qvadratmeter jord af tomten N:o 83. att till-
läggas Ås- och Drakensköldsgatorna. Som vid
sammanträdet förslag väcktes att inköpa hela
gården återremitterades ärendet till Bygg-
nadsnämnden för vidare utredning

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt af:
/G. Larsson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 22 Maj 1898. af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 17 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106528.

Personrelationer