Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 16 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 16 december 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättiga-
de medlemmar i sockenstugan
Onsdagen den 16 December 1896.

§ 1.
På gjord framställning förklarades samman-
trädet lagenligt utlyst.

§ 2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Aug. Nordström och P. W. Lindqvist.

§ 3.
Med anledning af från Länstyrelsen
i Södermanlands Län inkommen skrifvelse
med anmodan att - sedan fråga uppstått
öm öfverflyttning till Eskilstuna stad af bland
andra områden, Nyfors samhälle i Fors socken
föranstalta om hållande af allmänt sam-
manträde med samhällets röstberättigade
innevånare för utseende af ombud att å sam-
hällets vägnar i ärendet underhandla och
samarbeta med drätselkammaren i Eskilstuna,
beslöts tillsättandet af en komite, bestående
af 5 ledamöter och 2 supleanter. Komitén
eger rätt att antaga juridiskt biträde och
dessutom med sig förena andra personer
i den mån sådant anses behöfligt; dock
eger komitén ej rätt att fatta afgörande beslut
utan skola dessa underställas municipal-
stämman. För ifrågakommande utgifter,
skola nödiga medel tillhandahållas af
municipal-styrelsen.

Till ledamöter i ofvan nämnde komité
utsågos:

Ingeniör M. Brunskog, sammankallande,
Kassaförvaltaren R. Lingmark,
Handlanden C. A. Thorild,
Gårdsegaren C. Ax. Borgström
Stationsinpektoren J. Ericsson, med
Werkstadsförmannen Gustaf Larsson och
Doktor R. v. Post till supleanter.

Nyfors i sockenstugan som ofvan
/Rich. Lingmark/

Justeras
/August Nordström/
/P. W. Lindqvist/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 20 december 1896 af.
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 16 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106527.

Personrelationer