Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 februari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 februari 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade
medlemmar i Sockenstugan Lördagen
den 15 Februari 1896.

§ 1
På af ordföranden framstäld förfrågan för-
klarades sammanträdet lagenligt utlyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Aug. Nordström och A. Asplund.

§ 3.
Föredrogs municipal-styrelsens förslag om
anställande af renhållningsentreprenör för
samhället, hvilket enhälligt blef antaget, och
hvartill anslogs en summa af högst Två-
hundrafemtio /250/ kronor; med skyldighet
för styrelsen att genom annonsering i plats-
tidningarna infordra anbud samt med en
blifvande entreprenör upprätta kontrakt och
taxa.

§ 4.
Det af Styrelsen väckta förslaget om
vägs anläggande genom samhället till Fors
sockens skola, återremiterades till styrelsen
för vidare utredning.

§ 5
Af kommiterade, Herrar I. W. kajerdt
M. Brunskog och Aug. Stålberg upprättande
förslag till stadsplan godkändes enhälligt.

§ 6.
På framstält förslag af Herr A. Lindholm
beslöt sammanträdet att municipal-styrelsen
skulle hos vederbörande myndighet göra
framställning om att vägen under södra jern-
vägsöfvergången försättes i ändamålsenligt
skick.

Nyfors som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt
/Alrik Asplund/
/Aug. Nordström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 23 Febr: 1896 af
/A. Mellin./

Vidimeras:
/Rich, Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 februari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106526.

Personrelationer