Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Municipalnämndens i Nyfors samman-
träde den 9 Oktober 1901.

Närvarande voro samtlige ordinarie ledamöterna
samt suppleanten herr Sv. C. Dahlberg.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos
herrar C. A. Johansson och Sv. C. Dahlberg.

§2.
Från Hälsovårdsnämnden
hade inkommit en skrifvelse så lydande:

"Utdrag af protokoll hållet hos
Hälsovårdsnämnden i Nyfors den
12 Sept. 1901.

Närvarande voro v. Ordföranden, Herr Doktor R. v. Post,
ledamoten Joh. Modin samt supleanterne C. A. Thorild,
C. A. Lindqvist och C. E. Nilsson jämte tillsyningsmannen.

-

§10.
Som olägenheter ofta uppkommit
till följe af att andra än den af samhället antagne
renhållningsentrepenören ombesörja hämtning af latrin
och sopor m. m. inom Nyfors Samhälle, i det att såda-
ne personer icke äga något som helst ansvar
eller skyldighet att efterkomma gjord budning, och
på grund däraf tillsynen och kontrollen af sundhetsför-
hållandet ganska mycket försvåras, och då vidare
renhållningsentrepenören, därigenom att renhållningen
i så stor utsträckning anförtros åt andra personer, blir
utsatt för så stor konkurrens, att sysslan för honom blifver
mindre lönande och å andra sidan samhället, då han
har litet arbete, endast får högst obetydlig valuta för
den lön samhället till honom betalar, så beslöt Nämn-
den, för att minska nämnde konkurrens, att hos
Municipalnämnden göra en hemställan om att Nämn-
den måtte hos Stämman förorda, att lönen till ren-
hållningsentrepenören för framtiden måtte ökas
till 500 kr. per år, mot det att afgiften för hämtning-
en nedsättes till: för träkärl 20 öre pr. st.; för plåtkärl
15 öre pr. st. och för sopor 50 öre för lass.

-

Nyfors som ofvan
/Rickard v. Post/
Ordf.

Justeradt:
/C. E. Nilsson/
/C. A. Lindqvist/
Rätt utdraget betygar
/Rickard v. Post./

På Hälsovårdsnämndens skrifvelse beslöt Nämnden
afgifva följande svar: Då det i Hälsovårdsnämndens fram-
ställning ej kan anses fullt styrkt, att hämtning af an-
nan person, än den af samhället antagne och aflönade entre-
penören, i hälsovårdshänseende medfört sådan olägenhet, att
åtal därför måst följa, och, om så skett, sådant åtal i alla händelser
måste anses vara den mot renhållningsstadgan försum-
lige gårdsägarens ensak, samt, då en högre kontant aflöning
från samhället åt entrepenören med följande nedsättning af
den enskilde gårdsägarens ersättning i stort sett skulle
blifva liktydigt med öfverflyttandet af utgifterna för ren-
hållningen inom samhället från gårdsägaren till hyres-
gästen, utan att den sistnämnde på något sätt komme att
härför hållas skadelös, så beslöt Nämnden att i frågans
nuvarande outredda skick afslå den gjorda hemställan
dock med lifligt uttalande, att så vidt möjligt är,
flertalet af samhällets gårdsägare måtte anlita den
ordinare entrepenören, något som ock torde blifva fallet,
om han anskaffar egen telefon.

§3
Herr C. W. Johansson, ägare till
gården N:o 114, hade till Nämnden inlämnat följande
skriftliga anhållan:

"Till Municipalnämnden i Nyfors!
Undertecknad får härmed anmäla att jag från och
med den 1 sta. Januari 1902 kommer att anbringa vatten-
mätare till min gård N:o 114 vid Nyforsgatan och önskar
jag att fortast möjligt få en sådan, för att få den in-
satt innan det fryser till.

Nyfors Den 9 Okt. 1901
/C. W. Johansson./

Som herr C. W. Johanssons vattenförbrukning rätte-
ligen bör taxeras efter antal rum och då sådan
taxering i N:o 114 är skedd i enlighet med allmän
praxis vid uppgörelse med samtlige gårdsägare
i Nyfors såväl med hänsyn till rum som kreatur,
nödgas Nämnden under hänvisning till 10§ i Reg-
lemente för Nyfors Watten- och Afloppsledning af-
böja herr Johanssons gjorda hemställan.

§4
En från v. Länsman K. A. Pettersson
inkommen skriftlig anhållan om ersättning för skrif-
materialer under detta och trenne närmast förflut-
na år förklarades bordlagd till ett följande samman-
träde.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt:
/Sv. C. Dahlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106519.

Personrelationer