Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträ-
de med Nyfors Municipalnämnd
å sessionsrummet den 9 Mars
1903.

Närvarande voro Herrar August Nordström, K. Andersson,
P. V. Lindqvist, C. A. Johansson och A. Karlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. A. Johansson
och K. Andersson.

§2.
Upplästes från Stämmans Ordförande ankommen
skrifvelse, hvari han meddelar, att från Länsstyrelsen
ingått skrifvelse med innehåll, att Kungl. M:jst beviljad
samhällets anhållan att af amorteringslånet få uppbära
ytterligare 26.000 kronor. Skrifvelsen har följande lydel-
se:

Länsstyrelsens i Södermanlands Län.

{Afskrift.}
Oscar etc. Vår Ynnest etc. Genom särskilda
nådiga bref hafve Vi {dels} den 22 Februari 1889 gillat
Edert Vår nådiga pröfning underställda beslut att
ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan
för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla
inom Nyfors samhälle, {dels} den 12 April samma
år fastställt Edert likaledes underställda beslut att
hvad i hälsovårdsstadgan för riket funnes föreskrif-
vet om stad skulle i tillämpliga delar gälla för nämn-
da samhälle, {dels ock} den 18 Juli 1902 medgifvit, att
Samhället finge upplägga ett lån till belopp af ett hun-
drafemtio tusen kronor att genom årlig amortering åter-
betalas inom en tid af högst fyrtio år från det någon
del af lånet utsläpptes, med rätt för municipalsamhäl-
let att för större eller mindre del af lånet utförda obli-
gationer eller vanliga skuldförbindelser, samt att me-
delst försäljning af obligationer eller utfärdande af
andra förbindelser, tillhörande berörda lån, ett sam-
lagt belopp af åttioåtta tusen kronor finge upplå-
nas att användas bestridande af vissa utgifter,
hvaremot förbindelser för återstående delen af lånet
icke finge utfärdas, med mindre än att därom i
behörig ordning fattadt beslut blefve efter under-
ställning af Oss godkändt.

Sedan Nyfors municipalsamhälles röstberätti
gade invånare å municipalstämman den 27 Ok-
tober 1902 beslutit att hos Oss göra underdånig
framställning om till tillstånd för samhället att
af i fråga varande lån få utfärda skuldförbindel-
sen å ytterligare tjugusex tusen kronor att an-
vändas till följande ändamål, nämligen:

till vattenledningsbyggnader Kr. 3.933.89
till Vattenreservoirens färdigbyggande Kr. 6,000:-
till nybyggnader i samhällets gård N:o 76 Kr. 1025:97
till inköp af materialgård Kr. 4500:-
till inköp af gatumark i Nygatan Kr. 1510:40
till lagfarts kostnader å förenämnda
fastigheter Kr. 100:-
till vattenledningsnätets fortsatta
utvidgning Kr. 7000:-
till betalning af diverse räkningar
å materiel och dylikt för redan
verkställda vattenledningsarbeten,
beräknade till omkring Kr. 1929:74
eller sammanlagt kronor Kr. 26.000:-

hafva Magnus Brunskog, A. Karlsson, P. V. Lindqvist
Karl Andersson, C. L. Carlsson och E. W. Eriksson
å municipalsamhällets vägnar, uti en till oss ställd,
af Eder med skrifvelse den 20 December 1902 in-
sänd skrift i underdånighet anhållit, att oss
täcktes medgifva, att samhället finge af det på
grund af nådiga brefvet den 18 Juli 1892 upplagda
lån för bestridande af förenämnda utgifter utferda
skuldförbindelser å ytterligare 26,000 kronor;
Och hafven I för egen del, med tillkännagif-
vande, att besvär icke blifvit hos Eder an-
förda öfver municipalstämmans ifrågavarande
beslut, hemställt, att ansökningen måtte i nåder bi-
fallas.

Vid underdånig föredragning af detta ärende hafva
vi funnit godt att till ansökningen lämna bifall,
hvilket Eder till egen och vederbörandes känne-
dom härigenom i nåder meddelas.

Stockholms slott den 30 Januari 1903.
Under Hans Maj:sts
Min Allernådigaste Konungs och Herres sjukdom:
/Gustaf./
/Hjalmar Westring./

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Söder-
manlands län angående tillstånd för Nyfors mu-
nicipalsamhälle att utfärda skuldförbindelser
för visst belopp af ett samhälles lån.

Vidimeras
ex officio
/Vilhelm Fahlcrantz./

Då samhället för under 1902 verkställda arbeten å
reservoiren, utsträckning af rörnätet, afbetalning å
den inköpta materialgården samt till nybyggnader
i fastighet N:o 76 och iordningställande af denna
fastighet tillhörande gator m.m. nödgats dels an-
vända de 7000 kronor, som förut i form af ammorterings-
lån erhållits, tills inlösens af inteckningslån i N:o 76 på samma belopp,
dels måst till bestridande af dessa
utgifter upptaga ett tillfälligt förlagslån för vattenled-
ningsnybyggnaderna å 10.000: kronor, beslöt nu Nämn-
den att snarast söka utfå de nu af Kongl. Maj:st.
beviljade 26:000. kronor för att af dessa medel inlö-
sa såväl ofvan skrifna inteckningslån som äfven
förlagslånet å 10.000 kronor. Återståden eller 9000 kronor
skulle tillsvidare på bästa sätt placeras.

Åt Ordföranden lämnades i uppdrag öfverlämna de nödiga
handlingarna åt Stämmans Ordf. Ingeniör M. Brunskog
med vänlig anmodan, att han måtte sätta sig i förbindelse
med Uppsala sparbank, som förbundit sig utlämna lånet.

§3.
Från Eskilstuna Stads Drätselkammare hade följande
skrifvelse, åtföljd af förslag till kontrakt i och för even-
tuel anläggning och drift af gasbelysning å Samhällets gator,
inkommit till Nämnden. Skrifvelsen lyder som följer:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Bilagda af Drätselkammaren för sin
del antagna förslag till kontrakt om gasinledning och
gasbelysning inom Nyfors, får Drätselkammaren härmed
öfverlämna med anhållan om Nämndens godkän-
nande af detsamma, som i sådant fall komme
att till Municipalstämman och Stadsfullmäktige
för slutlig pröfning och antagande öfverlämnas.

Eskilstuna den 13 Februari 1903
På Drätselkammarens vägnar:
/Aug. Stålberg./
/Ernst Modigh./

Kontraktsförslaget är af följande lydelse:

{"Kontrakt}
Mellan Eskilstuna stads Drätselkammare och
Municipalnämnden i Nyfors är, under förutsätt-
ning af Stadsfullmäktiges och Municipalstämmans
bifall, följande aftal träffadt angående nedläggan-
de af gasledningar med serviser och gatubelysning
med gas i Nyfors Municipalsamhälle att gälla tills-
vidare i enlighet med föreskrifterna i punkt 10
af detta kontrakt:

1) Så snart ske kan efter det detta aftal vunnit
Municipalstämmans och Stadsfull-
mäktiges godkännande låter Drätselkammaren
nedlägga gasrörsledningar inom Nyfors i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med hvad å bifoga-
de karta medels streckade linier finnes angif-
vet samt å de å kartan utmärkta platserna,
eller, der ändring härutinnan blifver behöflig,
å de platser, som komma att bestämmas, upp-
sätta cirka 40 st. gjutna lyktstolpar med
tillhörande serviser, lyktor och enkla auer-
brännare (förbrukande 120 å 125 liter gas i timmen,)
lika dem som nu finnas här i staden uppsatta.

2) I och för detta arbetes utförande äfvensom för fram-
deles behöfliga reparationer och nedläggning af
nya rör och serviser, tillförsäkras staden rätt till
uppgräfning af gator och till gata saligt stadspla-
nen afsedd mark inom Nyfors, hvarjämte Nyfors
Samhälle förbinder Sig att icke utan Drätselkam-
marens medgifvande, så länge detta aftal eger
gällande kraft, lämna annan person, firma eller
bolag tillstånd till eller själf låta utföra arbeten för
nedläggning eller underhåll af gasledningsrör eller
serviser inom Nyfors.

3) Kostnaden för rörnedläggningen, som är beräk-
nad till cirka 10.000 kronor, betalas af Nyfors
samhälle enligt räkning från Drätselkammaren,
hvarvid staden icke äger tillgodogöra sig någon
vinst utöfver hvad arbetet verkligen kostat.
Likaledes betalar Nyfors kostnaden för lyktstol-
par med tillhörande serviser lyktor och auserbrän-
nare samt deras uppsättande med 130 kronor
pr. lykta.

Förekommer vid dessa senare arbetens utförande
bergsprängning, skall detta arbete, såsom icke
i kostnadsförslaget inräknadt, särskildt af Nyfors
betalas enligt räkning å den verkliga kostnaden
härför.

Godtgörelse för anläggningskostnaden skall af
Nyfors Samhälle kontant betalas, så snart dessa
arbeten blifvit till fullo utförda.

4) Om vid anläggningens utförande eller fram-
deles nuvarande förbindelse röret vid järnvägs-
viadukten måste ändras eller flyttas till annan
plats, skall Nyfors Samhälle vara skyldigt att till
staden gälda halfva kostnaden för detta arbetes ut-
förande.

5)Underhållet af rörledningars med lyktor och
stolpar bekostas af staden under kontraktstiden
och förbinder sig staden att behörigen fullgöra denna
underhållsskyldighet. Kostnaden för underhåll af
services betalas däremot af Nyfors samhälle.

Sker åverkan å lyktor och stolpar skall kost-
naden för deras iståndsättande gäldas af Nyfors
Samhälle.

6:o) Staden förbinder sig att mot ersättning, som nedan
sägs, lämna erforderlig gas till lyktorna samt ombe-
sörja deras skötsel, tändning och släckning.

7:o) Lyktorna släckas senast klockan 12 på natten;
deras tändning och släckning tager sin början en
half timme tidigare än lystabellen för Nyfors kommer
att utvisa.

Inträffar eldsvåda i Nyfors nattetid och ett antal
lyktor af denna anledning behöfva där hållas tända,
skall deras tändning och släckning ombesörjas och
bekostas af Nyfors samhälle, som det jämväl ålig-
ger att härom samt om antalet sålunda tända lyk-
tor och lystimmar skyndsamligen lemna gasverket
uppgift.

8:o) För gas samt skötsel och underhåll af lyktorna
jämte deras tändning och släckning erlägges
ett belopp af 3 öre per lykta och lystimme,
däraf 2 öre beräknas för gasen; dock skall år-
liga beloppet för hvarje lykta uppgå till minst
42 kronor. Denna ersättning betalas af samhäl-
let månadtligen efter räkning från gasverket.
Under den bestämda lystiden skola samtliga lyk-
tor hållas tända.

9.) Skulle det allmänna gaspriset i staden, som nu
utgår med 15 öre pr. kubikmeter, höjas, skall mot-
svarande förhöjning af gaspriset för Nyfors inträda.

10:o) När gasinträden för enskild förbrukning inom
Nyfors genom der sedan befintliga och nu föreslagna
ledningar uppgått till 8.500 kronor pr. år, skall staden
vara skyldig inlösa hufvudledningarna, d.v.s. den del
af anläggningen, som här ofvan beräknats till cirka
10,000 kronor, dock med det förbehåll, att Nyfors
samhälle då har full och af inteckning ej besvärad
eganderätt till den gatumark, som beröres af rörnätet,
samt att staden erhåller fullt betryggande medgifvan-
de af samhället att för all framtid hafva rörledning-
ar der nedlagda och åtkomliga för reparationer och
inledningar af servicer samt rörnätets utsträckning.

Vid inlösen af hufvudledningarna skall staden till Nyfors
samhälle för dem betala samma belopp, som Nyfors för-
ut för dem erlagt, med afdrag af 2% pr. år å anlägg-
nings kostnaden.

Skulle ej inom tio år den enskilda gasförbrukning-
en i Nyfors uppgå till 8.500 kronor pr. år, eger staden
rätt till uppsägning af detta aftal att upphöra efter
ett år.

11:o) Om genom krig, strejk eller annat förhållande,
hvilket af Drätselkammaren svårligen kunnat förutses
eller förekommas, leverans af gas från gasverket
till Nyfors under längre eller kortare tid omöjliggöres,
fritager sig staden från ansvars- eller ersättnings-
skyldighet härför, men förbinder sig däremot att så
skyndsamt som ske kan vidtaga erforderliga åtgär-
der för hindrets undanrödjande.

Eskilstuna den 2 Februari 1903
För Eskilstuna stads Drätselkammare
/August Stålberg./
/Ernst Modigh./"

Nämnden beslöt öfverlämna detta Drätselkam-
marens förslag till gasbelysnings kontrakt till Stäm-
man samt därvid bifoga följande förslag till ändring-
ar och tillägg
i följande punkter:

I andra punkten eller annorstädes införes den bestäm-
melsen, att Nyfors Samhälle ensamt äger bestämma gatu-
lyktornas plats, vid behof äga rätt besluta om ändring
af gatulyktas läge och antal lyktor utöfver det fastställda
minimibeloppet samt, att, där ej gasrör på grund af
för stora kostnader kunna frandragas, Samhället må
å sådan otillgängliga platser vara oförhindradt begagna
annan belysning än gas.

Bestämmelsen i 3:dje punkten om särskild ersättning
för sprängning af berg vid servisernas nedläggande utgår
och samhället förpliktigar sig endast betala 130 Kronor
pr. servis, lykta m.m., oafsedt markens beskaffenhet samt
att i stället för yttrycket: "kontant betalas, då arbetet är
utfördt", må stå, kontant betalas i den mån arbetet är
afsynadt och godkändt af Nyfors Samhälle;

att punkt 4 såsom varande oegentlig helt och hållet bör
utgå;

att i punkt 5 staden ensam förbinder sig underhålla
hela ledningen med jämväl serviser, stolpar, lyktor och
tillbehör, och;

att i punkt 7 Staden medgifva, att, nu i Nyfors nattetid
eldsvåda skulle utbryta, den lysgas, som möjligen kunde
förbrukas vid de tända gatulyktorna, må lämnas
kostnadsfritt.

Bestämmelsen i punkt 8, att Nyfors skall ikläda sig
skyldighet betala minst 42 kronor pr. lykta och lysår,
bör utgå och samhället må endast förplikta sig betala
för skötsel, gas m.m. efter uppgjordt taxa per lystim-
me och lykta. Vid kommiterades från Drätselkam-
maren och Nämndens gemensamma sammanträde
gjordes aftal att priset för Skötsel och gas m.m. skulle
för timme och lykta utgöra 2.9 öre. Nämnden vidblifver
denna uppgörelse och föreslår, att Stämman måtte
erbjuda detta belopp.

Denna punkt bör äfven stadga rätt för Nyfors att be-
stämma lysetiden.

Till punkt 9 föreslår Nämnden följande tillägg:
Skulle staden sänka priset å gas inom staden antingen
genom att bevilja konsumenterna lägre pris pr. kubm.
eller högre procent å årsförbrukningen, skall Nyfors äfven
åtnjuta sänkning i gaspriset propartionsvis därefter.
Höjning må ej i gaspriset inträda af andra orsaker än
motsvarande höjning i kolpriserna.

I punkt 10 böra vissa bestämmelser utgå. Nämnden anser
för sin del, att samhället hvarken kan ej heller bör förplik-
tiga sig att inom tio år hafva inlöst den gatumark,
här ifrågasättes.Men väl att Samhället förbinder sig ga-
rantera ledningarnas trygghet så vidsträckt samhället
det är mäktigt.

Vidare bör i denna punkt stadgas, att staden vare pliktig efter 10 år,
räknadt från och med anläggningsåret utan några
villkor eller något afdrag å anläggningskostnaden, inlösen
hufvudledningarna och därvid kontant erlägga, hvad de
vid nybyggnaden kostat Samhället.

Hvad slutligen punkt 11 beträffar, anser Nämnden skäligt,
att i fall strejk eller dylikt skulle förhindra staden hålla
gas till Nyfors, Samhället då har rätt göra afdrag å lyse-
ersättningen, motsvarande den tid, Samhället varit i
mistning af lyse.

[MARG: Sedan Sedan]

§4.
Meddelade Ordföranden att han uppsagt inteckningen
hos Fabrikör Berg att af Nyfors inlösas den 11 September
d.å.

§5.
Beslöts tillsätta en kommité af två personer att uppgöra
förslag till ordnandet af Samhällets materialgård; i
kommitens uppdrag skulle ingå upprättandet af kost-
nadsförslag å fyllning af tomten och staket omkring den-
samma samt anskaffa ritningar och kostnadsför-
slag å erforderliga nybyggnader, och hafva kommiterade
att i afseende å de sistnämnda sätta sig i förbindelse
med brandstyrelsen för att få utrönt sistnämnde sty-
relses önskningar med hänsyn å till ämnadt torktorn
för brandslangarne.
Till kommitenter utsågos herrar C. A. Johansson
och A. Karlsson.

§6.
Anmäldes att tvenne gatubrunnar ansågos nödvändi-
ga, en i hörnet vid tomten N:o 7 och en i hörnet vid tomten
N:o 40. Nämnden gaf Rörnätsförmannen i uppdrag tillse,
om brunnarna äro nödvändiga och i så fall inkomma
med kostnadsförslag.

Nyfors den 9 Mars 1903.
/August, Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/C, A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106518.

Personrelationer