Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1900

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munnisi-
palnämndens i Nyfors sammanträde
den 9 Maj 1900

Närvarande voro Nämndens samtlige ledamöter

§1.
Från ledamoten Herr A. Karlsson hade ankom-
mit en så lydande skrifvelse: Till Munni-
sipalnämnden i Nyfors.

Då enligt gällande kommunallag, som bland
annat i delar som rör en kommuns
drätsel äfven gäller för munnisipalsamhällen,
stadgas, att den kommunala styrelsen, innom
munnisipalsamhället Nyfors dess munnisipal-
nämnd, är gemensamt skyldig förvallta och
ansvara för på samhällets för dess egen del
uttaxerade medel, men i Nyfors den praxis,
utan nämndens eller någon annan myndighets
beslut förvalltandet af Munnisipalsamhällets
medel varit en förbehållen rätt för Styrelsens
Ordförande, vill undertecknad, som anser
det vara abnormt, att styrelsen måste kläda
ansvor för medel, den ej på något sätt öfvervakar,
ej ens direkt äger kännedom om hvar eller till
hvilket belopp de förefinnas, hos nämnden vörd-
samt föreslå, att lagenligt beslut måtte fattas
innom densamma, hvem eller hvilka, som skola för
nämndens räkning förvallta samhällets medel.
För att vinna reda och behörig ordning i samhäll-
ets drätsel vill undertecknad vidare föreslå, att
jemte Ordföranden Minst en af nämndens ledamöter
i likhet med hvad fallet är innom hvarje kom-
munal myndighet, måste vara närvarande vid
alla uppbörder af vattenledningsarvoden, vid emot
tagandet af från Fors sockens kommunala myn-
dighet till Nyfors styrelse öfverlemnade uppbörds-
medel, samt för öfrigt vid alla tillfällen ett större
penning belopp öfverlemnas i styrelsens vård;
Att penningarna omedelbart, där så ske kan
öfverlemnas åt bankinrättning eller annan solid
inrättning, att i samhällets namn och för dess
del på bästa sätt föränta;
Att inga belopp af samhällets insatta medel
må af annan än af nämnden befullmäktigadt
ombud kunna uttagas;
Att hvad samhällets bokföring beträffar, böck-
erna må utgöras af Inventariebok, Dagböcker och
Hufvudbok;
Att inkomster och utgifter skola i kassaboken
införas dag för dag enligt lagen för böckers förande;
utgifterna utan undantag verifiserade;
Att alla samhällets Handlingar, inbegripet bok
föringsböcker, kontant kassa m.m. förvaras i
ett samhällets eget brandfritt kassaskåp och
ej på några villkor tillsammans med enskild
persons penningar eller handlingar;
Att alla handlingar, som röra nämnden, utgifter
m.m. må utan undantag föreläggas nämnden
eller af densamma utsedda delegerade för gransk-
ning, och hvad utgifter beträffar, attestering,
innan de af behörig kassör må kunna infrias.

Undertecknad anhåller vördsamt att nämnden
må kallas till sammanträde innom loppet
af denna innevarande vecka för att få yttra
sig i och fatta beslut öfver detta förslag och anhålla
samtidigt att detta förslag oafkortat må ingå i
sammanträdets, vid åberopade tillfälle förda protokoll

Nyfors den 1 Maj 1900
Vördsamt
/A. Karlsson/

Med anledning häraf beslöt nämnden följande.

§2.
Att utse Herr C.Ax. Borgström till Sam-
hällets kassaförvaltare till tiden för hans afgång
ur nämnden.

§3
Att jemte Herr C.Ax. Borgström utqvittera a bank
eller annorstädes uttagna penningar, samt närvara
vid alla uppbörder, samt vid alla tillfällen då
större penning belopp öfverlemnas i nämndens vård
valdes för tiden till 1 Januari 1901. Herr Aug.
Nordström.

§4
Att samhällets medel öfverlemnas åt bank eller
annan solid inrättning i samhällets namn och
för dess del på bästa sätt förräntas.

§5
Att alla utgiftsposter skola vara försedde med
verifikationer

§6
Att alla räkningar skola vara attesterade af två
ledamöter i Nämnden innan de af kasören utbe-
talas, Dock behövs ej detta med sådana som
hafva af samhället fast lön, eler sådana, som
med samhället hafva kontrakt rörande förhyrda
lägenheter. o.s.v.

§7
Att granska och attestera till Samhället ingående
räkningar och utgifter utågs för tiden till 1 Januari
1901 Herrar A. Karlsson och C.A. Johansson, samt
till deras supleant Herr Sv.C. Dahlberg

§8.
Att aflöningar och öfriga utbetalningar
skall ske första och tredje Torsdagen i hvarje
Månad, och böra räkningarna vara inlemnade
minst två dagar före ofvannämnda aflönings-
dagar, i och för attestering.

§9.
En breflåda skulle uppsättas vid expeditions-
lokalen, i och för bref och räkningar som rörer
samhället.

§10
Nämnden beslöt att hos Munnisipalstämman
begära, inrättande af ett brandfritt kassahvalf-
i samhällets gård i och för förvaring af sam-
hällets samtliga handlingar, böcker etc. samt
att alla samhällets expeditioner
må förrättas i därvarande lokal, så att
enskild person ej må behofva betungas med
upplåtande af expeditionslokal för vissa fall.

§.11
Beslöts att ingå till Munnisipalstämman
med begäran om ett förslags anslag af 1000 Kr.
till bestridande af utgifterna i och för sam-
hällets räkenskapers förande, enligt §5. i ordnings-
föreskrifter för Nyfors Samhälle.

§12
Renhållningsentrepenören Herr C.F. Carlsson
hade i Skrifvelse till Helsovårdsnämnden begärdt,
dels 50 Kr. till platspengar, i och för upplag af gödsel,
och dels 10 öres förhöjning pr. lass för soper, samt
5 öre för kärl, och hade samma nämnd med
förord remiterat nämnda skrifvelse till mun-
nisipalnämnden för yttrande.

Munnisipalnämnden beslöt godkänna Herr
C.F. Carlssons skrifvelse: hvad den rörde
ersättning för platspengar men afslog hans be-
gäran om förhöjning af kärl och soper.
ärendet beslöts remitera och framläggas för Munnisipalstämman

§.13
Herr Otto F. Granlund begärde att bli entledigade
som ledamot innom nämnden på grund af flyttning
till Husby socken, hvilket bevidjades, och skulle
fyllnadsval efter honom anställas vid nästa samman-
träde. inför Munnisipalstämman

§14
Från E.A. Falk hade inkommit en skrifvelse
med begäran om en extra ersättning af 25 Kronor
som tillägg till det arvode han uppbär för renhåll-
ning af gångbron öfver Jernvägen, Motivet derför
vore att, arvodet 50 Kronor icke stode i rimligt
förhållande till det arbete som han, särskilt an-
del denna vinsten måst nedlägga på densamma.

Nämnden beslöt dock att icke bevilja den begärda
ersättningen, och om Herr Falk ej vore nöjd
med den ersättning han nu har, det stode honom
fritt att afstå ifrån denna befattning.

/C.Ax. Borgström/

Nyfors som ofvan

justeradt
/A, Karlsson/
/C,A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106517.

Personrelationer