Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid sam-
manträde med Nyfors Muni-
cipalnämnd å samhällets ses-
sionsrum den 8 Oktober 1903.

Närvarande ledamöter voro Herrar Karl Anders-
son, C. A. Johansson, P. V. Lindqvist och A. Karlsson.
Suppleanter, Herr C. L. Carlsson, var i stället för Herr,
August Nordström, som frånsagt sig sitt uppdrag, när
varande, hvarhjämte på särskild anmodan kommittele-
damoten för gasledningsanläggning, Herr John Olsson,
var vid sammanträdet tillstädes.

Sammanträdet leddes af v. Ordföranden.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lindqvist
och Karl Andersson


§ 2.
På anmodan hade från Eskilstuna Gasverk in-
lämnats kostnadsberäkning å de i Åsgatan och Te-
gelbruksgatan i protokoll för den 25 Sept. d. å. § 2 be-
slutade fulländningsarbetena å gasrörsledningen,
och hade denna kostnadsberäkning följande lydel-
se:
" Eskilstuna Gasverk
Eskilstuna.
Kostnadsförslag, å rörledning af
Åsgatan med 130 meter 3 tum gj.gasrör, samt
rörläggning af Tegelbruksgatan med 60 meter
6tum gj. gasrör.
Med material och arbetskostnad, undantagan-
de bergssprängning, samt under förbehåll att
arbetet verkställes innan marken tillfryser
Kronor 1432:90

För hvarje å nämnde ledning anbringade ser-
viser med stolpar, lykta och tillbehör, är
kostnaden Kronor 130:-
Eskilstuna den 6 Okt. 1903. för Eskilstuna Gasverk
/ Hugo Sandahl. /"

Nämnden, som förut fattat beslut om berörda arbe-
tes utförande i samband med den öfriga ledningens
nedläggande, enade sig om antagande af inlämnade
kostnadsförslag såframt det följes det antagna lyse-
anläggningskontraktets bestämmelser.

Då Nämnden förut beslutat i Tegelbruksgatan endast
nedlägga servisledning ned till Vägportarne men
klokast nog är att i stället nedlägga 6tum rör för blif-
vande hufvudledning, beslöts nu i enlighet med
Gasverkets förslag anlägga sådan ledning.

§ 3.
Nämnden beslöt att, ehuru ledning lägges i
Åsgatans förlängning, vidblifva ett föregående beslut,
att inga lyktor därstädes skola uppsättas förrän
gatan blir iståndsatt för trafik; dock böra muf-
far anbringas å ledningen, där de blifvande
serviserna för lyktorna skola tillkopplas.

Nyfors den 8 Oktober 1903.
/ A, Karlsson. /
Justeradt:
/ Karl Andersson /
/ P. W. Lindqvist. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106513.

Personrelationer