Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess
ordinarie sammanträde å van-
ligt ställe den 8 Mars 1904.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, C. A. Johansson,
Karl Andersson, P V. Lindqvist och A Karlsson.

§ 1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. V. Lindqvist och Karl Andersson

§ 2.
I enlighet med förut fattadt beslut skulle,ge-
nom ordförandens åtgärd,Rörnätsentrepe-
nören, Herr P. A. Pettersson i Lindtorp,under-
rättas om, att Nämnden fasthålle vid det
kraf, samhället, på grund af Herr Petterssons
afgifna förbindelse, anser sig hafva hos honom
för den till Lindtorp anlagda vattenledningens
fördyrande och skulle det stå Herr Pettersson
fritt inför Nämnden uppgifva, i hvilka afseen-
den och på hvilka grunder detta kraf till
någon sin del kunde gäfvas.

Herr Pettersson hade vid sammanträdet infunnit
sig och yrkade, att Nämnden skulle göra afdrag
å Krafvet, emedan arbetet, enligt hans förmenan-
de, gjorts dyrbarare, än hvad som behöfts. Så hade
ledningen efter Herr Petterssons uppfattning ej
behöfts läggas så djupt och icke hade nu
utförd pallsprängning i ledningsgrafvens
botten varit af nöden, om vattenröret ned-
lagts i trumma, med vederbörlig isolering.
Vidare ansåg sig Herr Pettersson icke vilja er-
sätta å räkningen upptaget belopp för
sönderskjutna fönster m.m.

Vid därpå företagen granskning af Herr Petters-
son gjorda anmärkningar tycktes enighet
bland ledamöterna i Nämnden råda däri
att skulle någon eftergift kunna göras i Sam-
hällets fodran hos Herr Pettersson, skulle
en sådan, för att hafva skäl för sig, grundas
därpå, att ledningen, som af samhället utförts
på ett i allo solidt sätt, från Herr Petterssons
synpunkt kom att ställa sig dyrbarare, än
hvad han beräknat. På grund häraf och mest
på grund af Nämndens önskan att få denna
sak afgjord i godo och utan längre tidsut-
dräkt enade sig nu Nämnden om att bevilja
en nedsättning af krafvet hos Herr Pettersson
från Kronor 651:18 till jämt 500:- Kronor mot vilkor,
att Herr Pettersson genast inbetalade sin skuld.
Sedan Herr Pettersson ställde i valet att gå in på
Nämndens begäran om uppgörelse med erläggan-
de af 500 Kronor eller låta Nämnden remmite-
ra ärendet till stämman i och för vidare åtgär-
ders vidtagande, förklarade sig Pettersson vil-
lig till samhället erlägga sist angifna belopp
men anhöll att mot aflämnande af revers å
samma belopp få anstånd med betalningen
till den 1:sta nästk. oktober. Herr Petterssons
anhållan beviljades, hvarför nu vid samman-
trädet sådan revers uppsattes under-
skrefs och behörigen bevittnades
§ 3.

Arkitekten, Herr I. W. Kajerdt, hade inför Nämn-
dens ordförande uttalat sin önskan att få full-
följa det köpeaftalet, som ingåtts mellan honom och
Municipalstyrelsen i Nyfors, angående köp från
Nyfors samhälle af 42.9 Kvm. jord från egendomen
N:o 76, Stenbäcken att i enlighet med Nyfors
fastställda stadsplan läggas till köparens ägan-
de tomt N:o 106 i kvarteret XVI för ett pris af 3 Kro-
nor pr. kvadratmeter, allt i enlighet med Muni-
cipalstyrelsens i protokoll af den 5 Sep. 1898, § 4 fattade
och af Municipalstämman, enligt protokoll af den 13
Oktober s.å. § 5, godkända beslut.

Då nu snart sex år förflutit, sedan detta köpe-
aftal ingicks mellan Municipalstyrelsen och Herr
Kajerdt, uppstod en liflig diskussion inom Nämn-
den öfver frågan, huruvida köpeaftalet numera,
sedan jordvärdet stigit inom samhället, och detsam-
ma just intill sin ägande jordremsa å Nyforsga-
tan mot tomten N:o 106 dessutom påkostat såväl
uppfyllning å gatan som anlagt trottoir, kunde utan
vederlag å ett eller annat sätt anses för par-
terna bindande.

Af den förda diskussionen framgingo att Nämn-
den hade den uppfattningen, att detta icke kun-
de vara fallet.

Men då af lämnade upplysningar framgingo,
dels att arkitekten Kajerdt stode i begrepp att
till en påtänkt Mejeriförening försälja hela kvar-
teret N:o XVI mot en köpesumma gärna icke
öfverstigande 3 Kronor pr. kvm. och därför ön-
skade med det allra snaraste få köpa uppgjordt,
dels ock att samhället, om sagd mejeriföre-
ning komme till stånd, skulle tillföras ett afse-
värdt skatteobjekt, så beslöt Nämnden med
tanke fäst synnerligen på sistnämnda rörelses
betydelse för Nyfors att mot villkor att köparen
ersätter samhället för den kostnad det haft
för uppfyllning af Nyforsgatan mot tomten N:o 106
och anläggning af rännsten och trottoir därsam-
manstädes med ett belopp af Tvåhundra (200:-)Kro-
nor, till Herr I. W. Kajerdt nu försälja lagde jordom-
råde till ett pris af Tre (3:-) Kronor pr. Kvadratmeter,
och befullmäktigade Nämnden sin ordförande, Herr
C. A. Thorild, att å densammas vägnar uppgöra
köpet samt utförda och underteckna alla för köpet
nödiga handlingar.

§ 4.
Från ägaren till egendomen Marieberg hade i in-
lämnad skrifvelse anmärkts, att vattentillgången
genom rörledningarna i boningshuset alltse-
dan i höstas visat sig vara mycket knapp
och påkallar Nämndens uppmärksamhet.
Nämnden, som ansåg detta troligen bero derpå att
rost afsatt sig uti och och tilltäppt servisloppet, beslöt
att så snart väderleken det tillåter, låta under-
söka ock afhjälpa missförhållandet.

§ 5.
Rörnätsförmannen E. A. Söderlund hade inläm-
nat följande skrifvelse:

" Till Municipalnämnden i Nyfors.
Får härmed vördsamt anhålla om sådan ändring af
den i Östlings lägenhet ( i gården N:o 76 ) indragna
gasledningen att undertecknad äfven kan få till-
fälle att använda gas.
I sammanhang härmed anhålles att få köpa
det öfverflödiga gaskök, som nu användes i
nämnda lägenhet.
Nyfors den 8 Mars 1904.
/ E. A. Söderlund. /"

Denna Söderlunds anhållan blef nu af Nämnden
beviljad, dock så, att hyresgästen Östling, om han så
önskar, får på hyresvärdens bekostnad hafva gaskö-
ket kvar till begagnande mot vilkor, att han årligen
betalar en ökad hyressättning af 3:- Kronor samt
till gasverket erlägger ersättning för använd gas
ock stadgad hyra för gasmätaren, under hvilka
förhållande fortsatt ledning drages upp till Söder-
lunds kök ock nytt gaskök åt honom på samhällets
bekostnad anskaffas.

Skulle östlings däremot ej önska hafva därvarande
gaskök kvar, insättes i så fall detta i Söderlunds
kök. De arbeten, som enligt gasverkets i Eskilstu-
na bestämmelser få vid gasindragningar af enskild
utföras, böra i detta fall kostnadsfritt af Herr Söder-
lund utgöras, hvarvid samhället tillsläpper behöflig
materiel. Med afseende på ersättning för gas och
hyra får gasmätare gälle för Söderlund enahan-
da bestämmelser som de, hvilka äro fastställ-
da för Herr Östling.

§ 6.
Beslöts att Nämndens kassör skall garantiför-
säkra för ett belopp af 10.000 Kronor och skulle,
då det väl ej gärna kan åläggas kassören att
af egna medel bestrida en dylik försäkring,
hade Stämman begäras nödigt anslag härför
att utgå af de i staten för 1904 upptagna
medel för oförutsedda utgifter.

Nyfors den 8 Mars 1904.

/ C. A. Thorild /

Justeradt:

/ P, W. Lindqvist /
/ Karl Andersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106512.

Personrelationer