Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Mu-
nicipalnämnden i Nyfors
den 8 Maj 1901

§1.
Närvarande voro Herrar C. Ax. Borgström
A. Karlsson Aug. Nordström och P. W. Lindqvist
Herr C. A. Johansson var frånvarande med okändt
förfall.

§2.
Beslöts att inköpa ett skåp till expedi-
tionslokalen för inrymmande af papper, ritnin-
gar m.m. Samt en karta öfver Nyfors i bok-
format åt helsovårdstillsyningsmannen.

§3.
Föredrogs en motion derom, att Nämn-
den måtte gå i författning om utfärdande af
föreläggande för sådana byggherrar som, utan
att till Nämnden inkomma med begäran om
att få begagna vattenledningsvatten till sina
resp. nybyggnadsarbeten, använda sådant till murning
och putsning m.m.

Nämnden beslöt med anledning deraf, att före-
lägga de byggherrar, som uraktlåta, att hos Nämnden
anhålla om tillstånd, att få begagna vattenlednings-
vatten till nybyggnadsarbete, före samma arbetes bör-
jan, att ofördröjligen till nämnden inkomma med
sådan begäran, jemte uppgift å såväl tegetåtgången
till arbetet som ock ytinnehållet af putsning på
träväggar, beton till hvalf och grundmurar. m.m.
till hvilket vatten användes

Att öfvervaka efterföljandet af detta Nämndens
beslut äfvensom att kontrollera riktigheten af inkom-
na uppgifter uppdrogs åt Herr Joh. Modin

§4.
Herr Aug. Nordström hade enligt uppdrag
anskaffat föreskrifter för vattenledningsentrepenö-
ren i Eskilstuna och beslöt Nämnden att desamma
skulle i tillämpliga delar gälla för Nyfors Samhälle
med anledning hvaraf Herrar Aug. Nordström och
P. W. Lindqvist fingo i uppdrag att till nästa Samman-
träde utarbeta fullständigt förslag till instruktion
för vattenledningsentrepenören

§5.
Som vid Municipalstämma den 26 sist-
lidne Mars ingen reservation anförts mot reviso-
rernas förslag att det måtte blifva samhällets
sak att betala premien - 160 kronor för Herr
Borgströms garantiförsäkring å Kr. 8.000- i bolaget
Tre Kronor.

beslöt nämnden att berörda belopp 160 kr.
må utgå ur samhällets kassa och Herr Borg-
ström hållas skadeslös för denna utgift.

§6.
Som de invid Nyforsgatan liggande sta-
keten vid gårdarna N:is 39 och 49 dels äro vanprydan-
de och dels särdeles det vid N:o 39 ligger hindran-
de för trafiken i det att detsamma upptar halfva
trottoaren

beslöt Nämnden att hos Byggnadsnämn-
den anhålla att de måtte borttagas.

§7.
Sedan Nämnden den 20 nästlidne April
till Aktiebolaget Lux i skrifvelse meddelat att
Nämnden haft belysningsfrågan före till behand-
ling, och dervid hemställt, huruvida icke pri-
set kunde reduseras till dels 10 kr. billigare
pr. lykta, dels borttagande af 400 kr. för upp-
sättning och justering af 50 st gasverk - ha-
de från samma bolag ankommit skrifvelse
deri strykandet af i förslaget upptagna beloppet
för uppsättning och montering 400 kr. godkändts

Nämnden som ändå icke ansåg sig kunna
för stämman framlägga förslaget med bibe-
hållande af i detsamma angifna priset.

beslöt att vidhålla sin i skrifvelsen ut-
talade mening att priset per. lykta borde sän-
kas med 10 kr. hvarom AB. Lux skulle for-
tast möjligt underrättas.

Herr Aug. Nordström fick i uppdrag att
sätta sig i förbindelse med berörde firma.

§8.
Braktes polisfrågan på tal hvarvid
framhålls det stora behofvet af patrullerande
polis

Sedan upplyst blifvit att frågan låge
hos Municipalstyrelsen för behandling, kunde
densamma för närvarande icke till någon åt-
gärd föranleda

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt:
/August. Nordström/
/P. W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106511.

Personrelationer