Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie sam-
manträde med Municipalnämnden i Nyfors
den 8 December 1905.

Samtlige ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet närva-
rande.

§1.
Protokollet af den 7 sistlidne November upplästes och
godkändes.

§2.
Beslöts hos Stämmans Ordförande anmäla att med inneva-
rande års slut i Municipalnämnden äro i tur att afgå
Verkstadsförmannen Karl Andersson och folkskolläraren A.
Karlsson, samt att suppleanternas för Municipalnämnden
mandat jämväl utgår med detta år.

§3.
Framlades förslag till parkanordning och plantering å den
härtill afsedda delen af Kvarteret N:o 15, som i nordväst
gränsar intill tomten N:o 118 samt i sydost går ut mot
Nyforsgatans och Norra Esplanadens skärning af hvaran-
dra; förslaget åtföljdes af kartskiss, upptagande förslag
till områdets indelning.

Efter en Kort diskussion beslöt Nämnden för sin del före-
slå Municipalstämman dels att densamma ville besluta om
i ordningställandet af sagde område samt att Nämnden
måtte få i uppdrag låta verkställa arbetet, när så kan
befinnas lämpligt, dels ock att Stämman måtte besluta,
att erforderliga medel till arbetets utförande må kunna få
utgå af Municipalkassan.

§4.
Ordföranden erhöll i uppdrag att hos vederbörande myn-
dighet vid postkontoret i Eskilstuna göra sig underrättad
om, huru postverkets styrelse tänkt sig brefbärningen ord-
nad inom Nyfors från och med den 1 nästk. Januari.

Nyfors som ofvan:
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106510.

Personrelationer