Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1905

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess ordina-
rie sammanträde den 7 November
1905.

Närvarande voro Nämdes samtliga ordinarie ledamö-
ter.

§1.
Till Eskilstuna Järnmanufaktur Aktiebolag hade genom
Nämndens Ordförande aflåtits följande skrifvelse:

"Till
Eskilstuna Järnmanufaktur Aktiebolag.
Eskilstuna.

Nyfors Municipalnämnd får härmed genom underteck-
nad hos Bolaget vördsamt anhålla om rättighet för
Nyfors samhälle att få gå fram med vatten- och aflopps-
ledningar öfver Bolaget tillhörande, af Änkefru Hell-
gren bebyggda tomten N:o 332 i kvarteret N:o 55 i Brunns-
backen, allt i enlighet med förut lämnad Kartskiss
öfver sagde ledningar.

Nyfors den 31 Oktober 1905.
/C. A. Thorild/."

Skrifvelsen hade påtecknats: "Medgifves
Eskilstuna den 31 Oktober 1905.
för Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag

/G. Fahlstedt/."

Skrifvelsen skulle läggas till handlingarna.

§2
Från gårdsägarne i N:oris 125, 129 och 130 invid Båtmans-
gatan och från lägenhetsägare invid Gillbergavägen hade munt-
ligen framställts yrkande på erhållande af fotogén-
lyktor, dels af de förre att lyktor måtte uppsättas
utefter vägen från järnvägsundergången vid Ingeniör
Brunskog upp till och vid först sagde tomten och,
dels af de senare, att ytterligare tvenne lyktor
måtte uppsättas längre upp utefter Gillberga-
vägen.

Nämnden var likvisst af den meningen, att några
lyktor utöfver de af Stämman kort förut beslutade,
i vinter icke böra uppsättas, hvadan framställ-
ningen afslogs.

§3.
Ordförande fick i uppdrag att anskaffa och förhyra
en uthusbod vid Brunnsbacken för förvaring af foto-
gén, stege med m. till därvarande belysning.

Desslikes erhöll ordföranden i uppdrag att utannonse-
ra lykttändaresysslan vid Brunnsbacken ledig samt
att antaga lykttändare för detta belysningsdistrikt.

§4.
Ordföranden och sekreteraren fingo i uppdrag att upp-
rätta och vid extra sammanträde i slutet af inneva-
rande månad framlägga vederbörliga handlingar
för ansökan hos Kungl. Maj:st. om utgående af beslutande
12,000 Kronor af ammorteringslånet.

§5.
Beslöts låta uppsätta stolpar och skyddstak för
förvaring af brandstegar och båtshake vid Samhällets
gård, N:o 76.

§6.
Hälsovårdsnämnden hade i inlämnad framställning
af den 5 sistlidne Oktober anhållit, att den af samma
myndighet till hälsovårdspolis antagne gårdsägaren,
herr C. A. Lindqvist i Kinaborg, måtte beredas tillfälle
till egen telefon på Samhällets bekostnad.

Nämnden ansåg framställningen berättigad samt
beslöt,

att från f. d. rörnätsförmans Söderlunds bostad
i Samhällets gård söka få flyttad där varande
hufvudtelefonapprat upp till hälsovårdspolisens
bostad i Kinaborg samt att anknytning därstädes
anlägges ned till Expeditionsrummet i N:o 76, till
därvarande biapparat. Ordföranden fick i uppdrag
låta verkställa beslutade telefon ändringar.

Nyfors den 7 November 1905.
/C. A. Thorild/

Justerat
/P W Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106509.

Personrelationer