Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde med Nyfors Municipal-
nämnd i Nyfors´sessionsrum
lördagen den 7 November 1903.

Närvarande ledamöter voro Herrar Karl Andersson
P. V. Lindqvist och A. Karlsson samt suppleanten
Herr Alfr. Kåberg.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar Alfred Kå-
berg och Karl Andersson.

§2.
Hade från Kamrer Herr Hugo Sandahl inkommit
begärdt kostnadsförslag öfver gasledningars neläggan-
de dels från Brogatan, fram till Nyfors nuvarande folk-
skola i Kvarteret N:o 31, dels till den föreslagna nya
folkskolan i kvarteret N:o 29 med utgångspunkt i Draken-
sköldsgatan korsning med Norra Esplenaden.

Kostnadsförslaget angifves härvid följande belopp:

1:o å gasledning till Folkskolan å tomten N:o 31.-
Från Brogatan genom Norra Esplenaden, samt Stor-
torgsgatan till Tunaforsgatan nedlägges 3tum gj. gasrör
med materiel och arbetskostnad Kronor 3500:-
Från Stortorgsgatan nedlägges i Tuna-
forsgatan till skolan 3tum gj. rör med ma-
teriel och arbetskostnad Kronor 1200:-
S:a Kronor 4700:-

2:o å gasrörledning till Folkskolan å tomten
N:o 29.
Från Drakensköldsgatan, genom Norra Esple-
naden samt Stora Esplenaden till tomten N:o 29
nedlägges 4 tum gj. gasrör med materieler och
arbetskostnad Kronor 2000:-

Hvad då ledningen till Björktorps skola beträffar fram-
gick under den förda diskussionen att Samhället väl
i någon mån kunde hafva utsikt få nytta af densam-
ma enär Nämnden tänkte sig å Fors bomska Vreten,
i den blifvande Stortorgsgatan kunna insätta cirka
5 st. gatulyktor. Men med denna anordning kan
lysefrågan å samma Vret icke anses vara löst,
emedan vägen från Norra Esplenaden, upptill
skolan i alla händelser blefve utan belysning.

Af den andra ledningen upp till den möjligen blif-
vande nya skolan, anser Nämnden, att Samhället
för närvarande och kanske långt framåt icke
kan hafva den ringaste nytta, då man ju ej kan
veta, huru snart dessa delar af Samhället komma
att upplåtas till bebyggan, utan skulle denna ledning,
då lysekontraktet med staden lämnar gasverket
ensam rätt till all enskild gasintäkt, blifva för
Nyfors en onödig tunga.

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt, beslöt
Nämnden att såsom svar till Fors sockens Skolbygg-
nads Kommitterade meddela,

1:- att Nämnden för sin del anser sig hos Munici-
palstämman kunna föreslå, att Samhället, hvad
ledningen från Brogatan och upp till Tunafors-
gatan beträffar, därvid bidrager med halfva
anläggningskostnaden;

2:- att Fors församling i öfrigt bekostar anlägg-
ningen af denna ledning samt

3:- att hvad ledningen till den nya skolan beträffar
församlingen ensam måtte bekosta densam-
ma.

§3.
Uppdrogs åt v. Ordförande, A. Karlsson, att
hos Kungl. Generalspoststyrelsen göra vördsam
framställning om, att Samhället måtte erhålla
ännu en brefbärare på det hvar ock en adressat
måtte erhålla sin post i sin bostad, och många nu
befintliga svårigheter vid brefs och tidningars
aflämnande i butikerna måtte kunna afhjälpas.

Nämndens ombud äge ock söka nedsättning
i postbefordringsafgiften för bref från Staden till
Nyfors. Möjligen blifvande utgiften för uppdragets
fullgörande skola bestridas ur Municipalkassan.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordf.

Justeras:
/Karl Andersson./
/Alfr. Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 november 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106508.

Personrelationer