Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds ordinarie sam-
manträde i Nyfors den 7 Mars
1905.

Alla Nämndens ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet
närvarande.

§1.
Upplästes protokollet af den 10 Februari d.å. samt godkän-
des och underskrefs.

§2.
Rörnätsförmannen hade påpekat, att snarast några träbe-
täckningar å gatubrunnar behöfva omläggas med nytt
virke. Då likvisst betäckningar af trävirke dels äro
osäkra, dels mindre hållbara och därtill hinderliga i
gatuplanet, så beslöts att de nu behöfliga brunnsbe-
täckningarna skola anläggas af gjutjärnskonstruktion.
Dock skall, innan beställning å dylika betäckningar
sker, utredning verkställas för att få utröndt, huru många
brunnar det finnas, som kunna förses med järnbetäck-
ning samt kostnadsförslag upprättas.

Att verkställa denna utredning och anskaffa upplys-
ningar om kostnaden för arbetet utsågos herrar ordföran-
den jämte rörnätsförmannen.

§3.
På begäran hade Upsala Sparbank utarbetat trenne
stycken ammorteringsplaner öfver samhällets i samma
bank sist erhållna lån. Dessa handlingar företeddes
nu för Nämnden. I arvode för ammorteringsplanernas
utarbetande begärdes 90:- Kronor. Nämnden beslöt att belop-
pet skulle utanordnas.

§4.
Delgafs följande från Eskilstuna Stads Drätselkam-
mare afgifvet svar på Nämndens hemställan om
kostnadsförslag å anläggning och drift af elektrisk belysning
å Brunsbacken m.fl. platser samt begäran om bidrag
till ombyggnad af körbanan i södra järnvägsportarne så
lydande:

"Utdrag af protokoll,
hållet hos Drätselkammaren
i Eskilstuna den 22 Februari 1905.

§15.
Från Nyfors Municipalnämnd hade inkommit skriftlig förfrå-
gan, om staden skulle vara villig att på Nyfors samhälles
bekostnad anlägga ledningar med dithörande anordningar
för elektrisk belysning å Brunnsbacken samt å de bebygda
delar af Nyfors samhälle, som äro belägna i qvarteren N:o 25
och 31 i Nyfors Stadsplan, äfvensom lämna den för belys-
ningen erforderliga kraften.

Likaledes hade Municipalnämnden hemstält, huruvida
icke staden skulle vilja bidraga med hälften af kostna-
derna för försättande af körbanan i de södra järnvägspor-
tarne med tuktad sten.

Med hänsyn till den sannolikt inom kort tid förestående
införlifningen af Nyfors samhälle med Eskilstuna stad, då
frågan om belysning äfven af andra delar af de staden närmast
liggande bebygda områden borde i ett sammanhang pröfvas
och afgöras, fann Drätselkammaren olämpligt att nu
inlåta sig på den af Municipalnämnden föreslagna be-
lysningsanläggningen och beslöt förty, att denna del af
framställningen icke för närvarande borde till någon
åtgärd föranleda.

Beträffande framställningen om bidrag till Körbanan
i södra järnvägsportarne omsättning med tuktad
sten fann Drätselkammaren ej anledning biträda den-
samma.

Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
/August Stålberg/
/Ernst Modigh/.
[MARG: Exp.
14/3 1905]

§5.
Då nu Nämnden verkställt den utredning, som un-
der nuvarande omständigheter kan anses möjlig i fråga
om såväl anordnandet af gatubelysning å Brunnsbacken
och andra bebygda platser inom samhället som
ock jämväl i fråga om sättandet af körbanan i
södra järnvägsportarne med tuktad sten, så
beslöts nu att åter öfverlämna dessa ärenden
till Municipalstämmans afgörande.

Hvad då först den till Nämnden remniiterade frågan
om gatubelysning å Brunnsbacken med flera platser
beträffar, så synes det Nämnden, att denna fråga
helt och hållet strandar på det afslag, som afgivits
från Eskilstuna stad på den af Nämnden gjorda fram-
ställningen om elektrisk kraft till belysningen. Och, då
Nämndens mening fortfarande är den, att
någon annan belysningsmetod än elektriskt ljus
icke gärna med fördel må anbringas å Brunnsbac-
ken, så får Nämnden härmed föreslå, att Stämman
tillsvidare må förklara frågan om gatubelysning å
Brunnsbacken m.f. platser hvilande

Hvad så frågan om södra järnvägsportarnes istånd-
sättande beträffar, så har Nämnden gjort fram-
ställning om bidrag till arbetets utförande hos såväl
Väster-Rekarne härads väghållningsskyldige som
hos Eskilstuna Stad. Båda dessa myndigheter hafva
likvisst förklarat sig icke hafva intresse af arbe-
tets utförande och därför ej funnit anledning
biträda framställningen. Då således hela kostnaden,
med undantag möjligen af från chefen för Oxelösund-
banan utlofvade lindring i fraktafgifter för å denna
bana möjligen framfördt material till arbetet, skul-
le ensamt få bestridas af Nyfors samhälle, om ett beslut
af Stämman fattas om arbetets utförande, men Nämn-
den är af den åsikten, att såväl Väster Rekarne
härads väghållningsskyldige som Eskilstuna stad kom-
mit att till väsendtlig del hafva nytta af arbetets
utförande och således bort bidraga därtill, så finner
sig Nämnden föranledd hos Stämman föreslå,
att ärendet icke vidare bör föranleda till någon
Stämmans åtgärd.

§6.
Framlades revisorernas berättelse öfver verkställd
granskning af 1904 års räkenskaper, och, då den-
samma icke gaf anledning till någon diskussion, be-
slöts att omedelbart öfverlämna densamma till
Stämmans ordförande.

§7.
Ordföranden delgaf, att han, enligt erhållet uppdrag,
till arkitekten I. W. Kajerdt försålt den del af tom-
ten N:o 106, som förut tillhört Samhället; allt på enahan-
da villkor, som i Nämndens protokoll af den 8 Mars 1904
§3. affattats.

§8.
I rapport från rörnätsförmannen påpekades, att vatten-
ledningen till det inpå tomten N:o 113 belägna bonings-
huset är inkopplad, icke från Norra Esplenaden utan
från den från Nyforsgatan till fastigheten N:o 110 indrag-
na servisen. Då en sådan anordning från flera synpunk-
ter är olämplig, och då ägaren till gården N:o 113 i sitt
intill Norra Esplenaden å samma tomt uppförda nya
hus indragit vatten från af samhället i sagde Esple-
nad anlagda servis, så beslöt Nämnden att förelägga
nämnde ägare att omedellbart anlägga ledning från
servisen i Norra Esplenaden till sitt inpå gården
liggande boningshus samt alldeles slopa ledning-
en från N:o 110.

§9.
Genom en nämndsledamot frambars från Styrel-
sen för föreningen Nyfors skollofskolonier en vördsam
framställning till Nämnden, att densamma för sin
del hos Municipalstämman ville förorda ett anslag
från Municipalkassan å 300:- Kronor till nämnde
förening att utgå under detta år.

Framställningen grundades hufuvdsakligen därpå,
att kolonien nästan uteslutande befolkas af barn från
Nyfors Samhälle och skulle således beloppet, om det
beviljades, indirekt komma samhället till godo.
Nämnden ansåg ändamålet vara behjärtansvärdt
och beslöt enhälligt hos Stämman förorda, att det
äskade anslaget måtte beviljas samt ville
föreslå, att medlen finge utgå af Municipal-
kassans reserverade medel.
[MARG: Exp.
14/3 1905]


Nyfors som ofvan:
/C. A. Thorild/

Justerat
/P. W. Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106506.

Personrelationer