Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie sam-
manträde med Nyfors Municipal-
nämnd i Nyfors den 6 Juni 1905.

Närvarande voro Herrar Ordföranden C. A. Thorild, A. Karls-
son och Karl Andersson. Herrar C. A. Johansson, och P. V.
Lindqvist hade anmält förhinder att i sammanträdet
deltaga.

§1.
Protokollet af den 24 Maj upplästes, godkändes och ju-
sterades.

§2.
Ordföranden meddelade, att muntligt svar å Nämn-
dens framställning hos Stadens Drätselkammare
om utsträckt gatubelysning inom Nyfors hade lämnats
genom Kamrer Sandahl i Eskilstuna. Af detta framginge,
att Drätselkammaren beviljat Nyfors rätt att få gas-
ledningen framdragen i Grindstugugatan från Åsgatan
och till hörnet vid Norra järnvägsgatan, där en gaslyk-
ta uppsättes. Däremot hade anhållan om, att få gas-
ledningen framdragen i Nyforsgatan, från Drakenskölds-
gatan till Tegelbruksgatan samt lyktors uppsättande
därstädes, icke vunnit Drätselkammarens godkännande
på grund däraf, att ifrågavarande gatudel ej är plane-
rad eller försedd med ordnade trottoares och rännste-
nar. Drätselkammaren hade likvisst lämnat sitt med-
gifvande till att gasröret skulle få dragas från Draken-
sköldsgatan och fram till nybyggnaden å tomten N:o 98,
då samtidigt en gatulykta kunde uppsättas å Nyfors-
gatan.

Då emellertid med sistnämnda anordning icke vinnes
hvad Municipalstämman och Nämnden genom sin till Drätsel-
kammaren inlämnade begäran åsyftat, nämligen att få
Nyforsgatan fullt och helt ordnad för trafik ända fram
till Tegelbruksgatan, och då i utsikt finnes för att få körba-
na och trottoarer å denna gatudel till största delen
ordnade under innevarande sommar, så beslöt Nämn-
den att inför Drätselkammaren förnya sin anhållan
om gasledningen framdragning i Nyforsgatans sydöst-
ra del, fram till Tegelbruksgatan och lyktors uppsättan-
de därstädes redan denna sommar, ock fick ordföran-
den i uppdrag, att så fort protokollsutdrag öfver Drät-
selkammarens här relaterade beslut inkommit, å Nämn-
dens vägnar göra förnyad framställning hos Stadens
Drätselkammare i ärendet.

Nyfors den 6 Juni 1905.
/C. A. Thorild/

Justeras
/Karl Andersson/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106499.

Personrelationer