Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalnämn-
dens i Nyfors ordinarie sammanträde i
Nyfors den 6 Februari 1906.

Samtliga Herrar Ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet när-
varande.

§1.
Protokollet af den 16 Januari d.å. upplästes och godkändes.

§2.
Följande skrifvelse hade ankommit från Arbetarnes Tryckeriför-
ening:

"Till Municipalnämnden i Nyfors!

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om tillstånd
att å gångbron öfver järnvägen, på spanten under trappan
som vetter mot Västermarksgatan, få uppsätta en an-
nonstafla.

Eskilstuna den 3 Feb. 1906.
Arbetarnes Tryckeriförening.
/C.A. Flodin./
/Carl Åkerberg./"

Då den ifrågasatta anordningen med annonstafla, uppsatt å
järnvägsbron på spanten, under trappan, som vetter mot Västermarks-
gatan, icke kan anses verka hvare sig till hinder för gång-
trafiken öfver bron eller till vanprydnad å densamma, bevilja-
des den gjorda framställningen.

§3.
I anledning af Municipalstämmans beslut om anläggning af
park å den härtill afsedda tomtkilen i vinkeln mellan
Nyforsgatan och Norra Esplanaden beslöts, att då den nu-
varande landsvägen, som leder in på Nyforsgatan, är förlagd
öfver det till park afsedda området och sålunda till hinder
för det ifrågasatta arbetets utförande, hos Municipalsty-
relsen göra anmälan härom, på det Styrelsen snarast
hos Stadens Drätselkammare måtte göra erinran om att få
vägen förlagd till den af Drätselkammaren vid anläggnigen
bestämda platser.

Samtidigt beslöts att anmoda Municipalstyrelsen att hos Eskils-
tuna Stads Drätselkammare göra framställning om rätt
att å ofvan nämnda tomtkil, som är belägen å Västermarksom-
rådet, få anlägga beslutade parkanordning.

§3.
Upptogs till pröfning den af Fabrikören, Herr August Nordström,
väckta och till Nämnden för afgifvande af yttrande remitterade
frågan om en gratification å 200 Kronor till den afgångne
brefbäraren, Herr R. Strand.

Sedan underden förda diskussionen framhållits, dels att
Herr Strand ju varit Postverkets och ej Samhällets aflönade
tjänsteman, dels ock att den betjäning, bemälde Starnd läm-
nade, och för hvilken han skulle af samhället kunna göra
anspråk på erkänsla, mera kan ansese gälla enskilda
samhällsmedlemmar, af hvilka han ock ägde rätt godtgöra
sig för hafda besvär, än allmänheten, hvilkens postförsändel-
ser han utan vidare aflämnade i handelbodarne, så,
och då ifrågasatta gratification på grund af det anförda
rätteligen bör af vederbörande sökas hos Kungl. Poststyrelsen,
fann sig Nämnden föranlåten hos Stämman föreslå, att
den af Fabrikören Herr August Nordström gjorda framställ-
ningen må af Stämman lämnas utan afseende.

§4.
Municipalstämmans begäran om utredning af det väckta
förslaget om inköp af en del tomter invid Nyforsgatan
att användas till ett torg öfverlämnades till en Kommit-
te på tre personer. I denna kommitté invaldes Herrar
C.A. Johansson, P.V. Lindqvist och Karl Andersson. Torgfrågan
bör af kommitterade pröfvas i hela sin vidd, hvarpå skedd
utredning jämte förslag i fråga inlämnas till Nämnden.

§5.
Begäran om högre procentafdrag å vattenafgiften hade
inlämnats af Sågverksägaren Her C.W. Johansson. Enligt
ett föregående beslut åtnjuter Herr Johansson, sedan den
1 Oktober 1905, 10% afdrag å afgiften för det vatten, som
genom mätare användes vid brädgården. Då emellertid
Nyfors Samhälle genom kontakt med Eskilstuna stad är
förbundet aflämna 13 öre af uppbörden för hvarje kubm.
vatten, som går genom mätare, och afgiften pr. kubm. är
satt endast till 26 öre, så ansåg Nämnden, att någon hög-
re procent utöfver den redan beviljade, icke kunde lämnas
Herr Johansson.

Firman Söderen & C:o, som jämväl inlämnat begäran om
afdrag å afgiften för det vatten, som användes i firmans fab-
rik, beviljades en nedsättning af 10% å afgiften för det vatten,
som förbrukas genom mätaren, under förutsättning att vatten
mängden ungefär motsvarar den vid brädgården förbrukade.
Nedsättningen tager sin början med den 1 Jan. detta år.

§6.
Beslöts att framställning skall göras hos Eskilstuna Stad
om nedsättning i Nyfors samhälles vattenafgift, hvilken
för närvarande utgår till staden med ett belopp beräknadt
efter 2 kronor per bostadsrum. Sekreteraren fick i uppdrag
utarbeta förslag i ärendet att framlägga å nästa ordi-
narie sammanträde.

§7.
Öfverlämnade Ordföranden afskriften å såväl det Kunga-
bref, dateradt "Stockholms slott den 22 December 1905",
hvari samhället lämnas tillstånd att af ammorteringslå-
net ytterligare uppbära begärda 12000 kronor, som ock
formulär till den revers å samma belopp, som utfär-
dats till Upsala sparbank vid lånebeloppets mottagande.
Båda handlingarna skulle inläggas i samhällets arkiv.

§8.
Som inga andra ärenden förelågo till behandling afslöts
sammanträden:

Nyfors den 6 Februari 1906
/C.A. Thorild/

Justers
/C.A. Johansson/
/P.W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 februari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106498.

Personrelationer