Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 december 1904

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid dess
ordinarie sammanträde i sessi-
omsrummet den 6 December 1904.

Närvarande voro herrar ordföranden C. A. Thorild,
P. V. Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.
Herr C. A. Johansson var af resa förhindrad när-
vara och hade i hans ställe suppleanten ,herr
C. D. Östmark, kallats.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos herrar P. V.
Lindqvist och C. D. Östmark.

§2
Protokollet från sammanträdet den 21 sistlidne
Oktober upplästes och godkändes, hvarefter detsam-
ma vederbörligen justerades.

§3.
Enligt vid förra sammanträdet lämnadt uppdrag
till Herrar C. A. Thorild och Karl Andersson skulle desse
herrar å ort och ställe undersöka, i hvad mån Hälsovåd-
nämndens i protokoll af den 21 sistl. Oktober intagna framställ-
ning om åtgärder från Nämndens sida till förbättring
af kloakutloppet från en del gårdar å Brunnsbacken
kunde vara berättigad samt hvad i så fall borde göras.

I muntlig framställning redogjorde nu kommitterade
för de iakttagelser som gjorts, hvaraf framginge, att
Nyfors väl får anses skyldigt upprensa hufvudut-
loppet, som kan anses taga sin början vid änkefru
Hellgrens tomt och sedan går ut till ån, men att
öfriga utloppsdiken inom Brunsbacksområdet måste, anses
tillkomma vederbörande tomt- och jordägare att under-
hålla. I alla händelser menade dock kmmittera-
de att det kunde anstå med rensningsarbetet
till våren. Detta blef jämväl Nämndens beslut.

§4.
Framlades till behandling de från Stämman åter-
remmitterade ärendena angående anordnande
af gatubelysning å Brunnsbacken m. fl. platser
samt ifrågasatt stensättning af södra vägportar-
nas körbana och närmäst varande delar af järn-
vägsgatorna.

Såsom en inledning till den af Municipalstämman
begärda utredningen i de båda här ofvan omför-
mälda ärendena beslöts att samtalsvis söka ut-
röna, huru vederbörande myndigheter ställer sig
till desamma. Så t.ex. ansåg Nämnden det vara
fördelaktigt, att hvad belysningsfrågan angår, först
söka erhålla kännedom om, huruvida Eskilstuna stad
skulle befinnas vara villig leverera elektrisk
kraft till belysningen m. m., samt hvad vägportarna
angår göra enahanda framställning till Drätsel-
kammarens i Eskilstuna ordförande samt Oxelö-
sundsbanans chef, om Nyfors kunde hafva någon
utsikt att få hjälp med ändringen af desamma.
Till att föra dessa underhandlingar utsågos
herrar C. A. Thorild och A. Karlsson.

§5.
Ordföranden meddelade att gårdsägaren Falk,
som förestått renhållningen af järnvägsbron,
som leder mellan Nyfors och Staden, af hälsoskäl
afsagt sig denna syssla. Nämnden beslöt, att an-
nons om platsens ledighet skulle i Stadens tidningar
införas och lämplig sökande därpå af ordföranden an-
tages.

§6.
Rörnätsförmannen E. A. Söderlund hade begärt
tjänstledighet i 10 dagar från den 25 nästk.
December i och för resa till föräldrahemmet.
Tjänstledighet beviljades på följande villkor:

Söderlund anskaffar själf kompetent vikarie,
hvilken erhåller arvode af Samhället från den
25 December till den 1 Januari. Vill Söderlund
sedan själf aflöna sin vikarie vore det honom
tillåtet erhålla full begård ledighet, hvarom
icke skall Söderlund inträda i tjänstgöring
den 1 Januari.

§7.
Beslöts hos Municipalstämmans ordförande anmäla
att val af en suppleant för Nämnden efter aflidne
Gustaf Lindberg bör äga rum vid blifvande Decem-
berstämma.

Nyfors den 6 December 1904.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/C. D. Östmark./
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106497.

Personrelationer