Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 maj 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordinarie
sammanträde med Munici-
palnämnden i Nyfors å Nyfors
sessionsrum den 3 Maj 1904.
Närvarande voro samtliga Herrar ordinarie leda-
möter.

§ 1.
Upplästes, godkändes och underskrefvos Nämn-
dens protokoll af den 5:te och 15:de April d. å.

§ 2.
Företeddes räkning från Eskilstuna stads gas-
verk å kronor 58: 46 för af samma inledd gasled-
ning till rörnätsförmannens bostad samt uppsättning
af gasmätare i såväl sessionsrummets förstuga
som i Östlings och rörnätsförmannens bostäder.
Genom tillkommet arbete hade inlämnat kostnads-
förslag öfverstigits med Kronor 7:61 men godkände
nu Nämnden denna utgiftspost i sin helhet.

§ 3.
Framlades af Herr A. J. Carlsson in lämnadt
Kostnadsförslag å uppförandet af beslutade
skyddsskjul för samhällets brandkärror.
Detta kostnadsförslag öfverstiger beräknad-
kostnad med 196 Kronor, beroende på att
skjulet å Materialgården måste göras betydligt
större än beräknadt var samt förses med tven-
ne ingångar för att kunna tjäna till förvarings-
rum öfver för räddningsredskapen med till-
hörande Kärra.

Kostnadsförslaget lyder som följer:
"Kostnadsförslag å slangkärrhus för Nyfors
samhälles räkning.

N:o 1. I gården N:o 14 Källgatan, inredes ett i den
där befintliga uthusbyggnaden med dörrar
på fashörnan, samt anbringas på dem num-
mer och namn för en summa af 67 Kronor.

N:o 2. I Samhällets Materialgård uppföres ett
nytt rymmande en slangkärra och en kärra
med räddningsredskap, med två ingångar från
gatan. Huset uppföres af stolpresning och stå-
ende pärlade bräder och täckes med spontade
bräder och papp, väggarna grundas utvändigt
med oljefärg, och å dörrarna bringas nummer
och namn för en summa af Etthundraåttioen
(181:-) Kronor.

N:o 3. I södra Fridhem uppföres ett nytt, påsam-
ma sätt som i Materialgården, rymmande en
slangkärra. för en en summa af Etthundranio
(109:-) Kronor.

N:o 4. I fabrikör Asplunds gård inredes ett i
den där befintliga uthusbyggnaden, med
ingång från gafveln, för en summa af Trettio-
nio (39:-) Kronor

Summa Kronor 396.

Nyfors den 23 April 1904.
/A. J. Carlsson./"

Nämnden godkände förslaget och beslöts
att, sedan husen är uppförda och arbetet
godkändt, ofvanstående belopp må utan-
ordnas.

§ 4.
Från ägarne till gården N:o 2, Herrar
C. W. Andersson och Aug. Belin, samt från
ägaren till N:o 48, Herr Erik Karlsson, hade
ingått skriftliga anmärkningar mot att ej
serviserna vid respektive fastigheter lämna-
de tillräckligt med vatten. Nämnden beslöt
att låta uppgräfva serviserna och undanrödja
felaktigheterna.

Samtidigt beslöts, för att i möjligaste mån
söka undvika de ofta återkommande igenrost-
niningarna i serviskranarna, att vid insättandet af
serviser till större, nyuppförda gårdar må användas
Kranar af större demisioner, än hvad hittills
varit fallet, att samma förhållande äge rum, då
kranar till större gårdar måste utbytas, men att,
då utbyte af kranar sker vid mindre gårdar,
de förutvarande kranarna urrensas och åter-
insättas.

§ 5
Från Rörnätsförmannen inlämnad, skriftlig be-
gäran, att Nämnden måtte, såsom ersättning åt
honom för år 1902 för Samhällets räkning ut-
utfördt, arbete, efterskänkanden återståendes skuld,
han häftar i till samhället, blef bordlagd tills vi-
dare.

Nyfors den 3 Maj 1904.
/C. A. Thorild/
/C. A. Johansson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106484.

Personrelationer