Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
Sammanträde med Municipal-
nämnden i Nyfors den 3 Aug. 1901

Närvarande voro Herrar Aug.
Nordström C. A. Johansson P. W. Lindqvist
och A. Karlsson.

§1.
Nämnden beslöt uppdraga åt v. ord-
föranden Herr Aug. Nordström att tills vida-
re förvalta af Nämnden omhänderhafvda
medel.

§2.
Nämnden beslöt att tillsätta en re-
visionskomite bestående af ledamöterna Her-
rar Aug. Nordström och A. Karlsson, att
jämte lämplig, af dessa Herrar utsedd, per-
son, genast verkställa skyndsam revidering
af såväl Samhällets räkenskaper, som, i hvad
mån det kan anses nödvändigt, för vinnande
af full säkerhet om den brist, Nämndens
Ordförande Herr C. Ax. Borgström häftar till de
af Nämnden genom sin ordförande omhän-
derhafvda medel, äfven genomgå Wattenlednin-
gens räkenskaper.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt och godkändt:
/C, A, Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 3 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106483.

Personrelationer