Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds extra Samman-
träde i Nyfors den 29 Decem-
ber 1904.

Närvarande voro herrar C. A. Thorild, P. V. Lindvist,
Karl Andersson, C. A. Johansson och A. Karlsson.

§1.
Ordföranden hade sammankallat nämnden
för att delgifva densamma kassans ställning.
Af den redogörelse, som lämnades öfver den-
samma, framginge, att då stora belopp skola
utgå till Uppsala Sparbank den 21 December
i ammortering och ränta å lån, och Samhällets
kassa på grund af betydliga utgifter till de
nya rörledningarna ej kunde bestrida dessa,
så nödgades Ordföranden föreslå, antingen
att Nämnden toge ett lån på kort tid å
det belopp, som kundes anses nödigt eller ock
sökte utfå det belopp å 8000 kronor, som funnes
insatt på Deposition, redan nu emot erläggan-
det af betingad 1% afdrag å kapitalet.

Nämnden, som ansåg, att det skulle draga unge-
fär samma kostnad att taga ett tillfälligt lån som
att betala ofvanskrifne ränteafdrag, beslöt söka
utfå det å Deposition insatta beloppet, hvarefter,
sedan behöfliga medel fråntagits, resten skul-
le insättas å löpande räkning.

§2.
Beslöts hos Byggnadsnämnden anhålla att
densamma så fort ske kan måtte låta verkställa af-
syning å den plats på Åsgatan, vid tomten N:o 69,
där det berg legat, som, enligt Köpekontrakt med
förutvarande ägaren af området, Herr G. Larsson,
skulle af Nyfors Samhälle bortsprängas till den
myckenhet och djup, som af Byggnadsnämnden bestämts.
Nämnden önskar få utrönt, huruvida kontraktbe-
stämmelserna med afseende på berget kunna nu
anses vara uppfyllda samt begär i så fall Bygg-
nadsnämndens skriftliga bevis därpå.

§3.
Från Väster Rekarne Vägstyrelses Ordförande hade
såsom svar på Nämndens framställning om bidrag
till kostnaden vid en eventuell ombyggnad af Körba-
nan i Södera Vägportarna ingått följande svar:

"Utdrag ur protokoll vid ordinarie
sammanträde med Wester Rekarne
väghållningsskyldige uti Tingshus-
set i Eskilstuna den 12 November
1904.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2:o På, gjord framställning förklarades sam-
manträdet vara lagligen utlyst.

3:o Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Sv. Persson och B. Weltzén.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6:o Upplästes inkommen skrifvelse och protokoll
från Nyfors Municipalnämnd med hemställan
om bidrag af vägkassan, förslagsvis 1500 Kr.
till körbanans beläggning med tuktad sten
uti de s. k. Södra vägportarne.

Efter åtskillig diskussion och olika förslag,
blef ansökningen afslagen, på grund utaf den
förestående sammanslagningensfrågan af Fors
socken m. m. och Eskilstuna Stad.

Eskilstuna som ofvan
/I. W. Kajerdt./

Justeradt.
/B. Weltzén./
/S. Persson./

Rätt utdraget betygar
/I. W. Kajerdt/"

Nyfors den 29 December 1904.
/C. A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106481.

Personrelationer