Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 november 1902

Anmärkning

Protokoll fördt hos Municipal-
nämnden i Nyfors vid dess
sammanträde i sessionsrum-
met den 27 November 1902.

Närvarande voro Herrar Karl Andersson, P. V. Lind-
qvist, C. A. Johansson och A. Karlsson.

Frånvarande var Herr August Nordström på grund
af sjukdom. I hans ställe var suppleanten Herr
C. E. Eriksson inkallad.

§1
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. V. Lindqvist och Karl Andersson.

§2.
Rörnätsförmannen Söderlund framställde
muntlig begäran om permission för en tilltänkt
resa under fyra dygn eller från den 29 inneva-
rande månad till ock med den 2 nästk. December.
Hans begäran beviljades. Till vikarie under Sö-
derlunds fritid antogs en Herr Malmsten och
skulle vikariens arvode utgå från Samhällets
kassa.

§3.
Företeddes förslag till tvenne köpebref, att
å den del af Nygatan, Samhället beslutat inköpa
af Borgström Konkursförvaltning samt ett å
tomten N:o 59 i kvarteret N:o XVII af samme säl-
jare.

Mot köpebrefven hade Nämnden ingenting att
erinra dock skulle hos Konkursförvaltningen
göras framställning om Köpekontrakt å tomten
N:o 59, upptagande villkoren i förut gjordt
köpeaftal med afseende å på tomten varande
plank m. m. samt betalningsvillkoren.

Med hänsyn till de sistnämnda ansåg Nämnden
såsom lämpligast, att den i fastigheten intecknade
gälden till Arkitekten Kajerdt erlägges af Nämn-
den kontant men den öfriga delen af köpesumma
vore villig till på förut i protokoll angifna vill-
kor till Nyfors Samhälle i men af behof och efter Kongl.
Majst. pröfning utlämna hela det lån eller 150.000 Kro-
nor, hvilka på vissa villkor äro beviljade.

Enär så vore förhållandet, och då ännu inget pen-
ningsinstitut med undantag af Uppsala sparbank
inlåtit sig på att, trots detta uttryckligen begärts,
besvara, huruvida hela lånet öfvertages eller ej,
och då den från Uppsala Sparbank begärda ränte-
foten obetydligt öfversteger (0,05%) den från Kongl.
Flottans pensionskassa lägst begärda men också
ställde i utsikt ett års kortare amorteringstid
samt tillåta att Samhället finge sina lån sam-
lade på ett ställe, Så

beslöts nu att antaga Uppsala Sparbanks an-
bud och uppsattes härför och godkändes följan
de skuldförbindelse, hvilken enligt Stämmans
bemyndigande underskrefs af Ingeniör Magnus
Brunskog och Nämndens Ordinarie ledamöter.
Förbindelsen fick följande lydelse:

"Nyfors Municipalsamhälle som med nådigt till-
stånd af Kongl. Mjt. upptagit ett lån (för återgälden
af tvenne äldre lån å tillsammans Sjuttiofem (75.000)
kronor, för inlösen af en Inteckning i N:o 76 å Sjutu
sen (7.000) kronor, för inlösen af gatudel vid Nybyberg
Tre tusen (3.000) Kronor samt till bidrag vid ombyggnad
af vissa vägportar Tre tudsen (3.000) kronor)) hos
Uppsala Sparbank å Kronor Åttioåtta tusen /88:000/ för-
binder sig härmed att till Uppsala Sparbanks
styrelse eller order återbetala nämnda lån jämte
fyra och en half procents årlig löpande ränta
på det sätt att före innevarande års utgång erlägges
ränta till årets slut samt därefter inbetalas årligen
den 30 juni och den 31 December Kronor Två tusen
fyrahundratjugo (2420:-), hvaraf först afräknas fyra
och en half procent å oguldna kapitalet såsom
ränta och resten utgör Kapital afbetalning, intill
dess hela lånet blifvit till fullo inbetaldt, alltvid
äfventyr, att om det försummas hela skulden anses,
nu långifvaren Sådant äskar, voro till betalning förfallen.
Full valuta bekommen försäkras och reverseras.

Nyfors Eskilstuna den 28 November 1902.
Å Nyfors´Municipalsamhälles vägnar enligt uppdrag.
/Magnus Brunskog/ /A Karlsson./
/August Nordström/ /Karl Andersson/
/C. A. Johansson/ /P. V. Lindqvist./

Namnteckningerna bevittna:
/E. A. Söderlund./ /E. W. Eriksson./"

Ofvanstående förbindelse skulle
till Uppsala sparbank insändas och åtog sig Ingeni-
ören Magnuis Brunskog välvilligt verkställigheten
härmed. Till honom skulle ock penningbeloppet
enligt Nämndens, uttalade önskan öfversändas och
hade sedan Nämnden att på kallelse samman-
träda för att utkvittera lånebeloppet.

§3.
Beslöts att, då klagotiden för stämmoprotokollet
af den 27 sistl. Oktober utgått och om därvid
ej mot protkollet på något sätt anförts klagan,
hos Kongl. Majst. söka nådigt bifall att få upp-
låna å samma protokoll beslutade Tjugosex (26.000)
Kronor och uppdrogs åt Stämmans Ordförande,
Ingeniören Magnus Brunskog, att till Kongl. Majst.
insända nödiga handlingar.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson/
Nämndens v. Ordförande.

Justeradt:
/Karl Andersson/
/E, W, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106474.

Personrelationer