Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 maj 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde med Nyfors Municipal-
nämnd i sessionsrummet den
27 Maj 1903.

Närvarande voro därvid Herrar August Nordström,
Karl Andersson, P.V. Lindqvist och A. Karlsson.
Herr C.A. Johansson var förhindrad närvara, och
hade i hans ställe inkallats suppleanter, Herr
C.L. Carlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar Karl An-
dersson och P.V. Lindqvist.

§2
Af ägaren till blifvande fastigheten N:o 122, kvar-
teret 14, hade inlämnats begäran om erhållande
af vatten till 25 st. rum samt vatten vid nybygg-
naden till 10.000 kvadrat fot putsyta och murning af
21000 st. tegel. Arbetet med vattenindragning i huset
skall utföras, enligt uppgift af entrepenör C.A.
Pettersson. Anhållan blef af Nämnden beviljad.

Framställning af Herr J.W.
Brattström, ägare till fastigheten N:o 51, att från
vattenledningen, erhålla vatten till murbruk
för 1.100 kvm. väggyta blef af Nämnden bifallen.

§3.
Emedan kontraktet mellan Staden och Nyfors,
angående Stadens och Nyfors ömsesidiga för-
pliktelser i vattenledningsärenden, icke stadgar
rätt för Nyfors bevilja byggherrar, som så önska,
vatten till nybyggnader ej heller stadgar något
om, hvad Nyfors skall betala till staden för sådant
vatten, beslöt uppdraga åt Ordförande med staden
söka träffa sådan öfverensens kommel, att i kontrak-
ten införes bestämmelsen,att Nyfors äger rätt bevilja
nyttjandet af vattenledningsvatten vid nybyggnader
mot, att staden för sådant vatten får en ersättning
motsvarande en tredjedel af nu taxerade belopp 0.80
kronor per Ett Tusen tegel och 0.01 kronor per kvm. puts-
yta.

§4.
Beslöts att kloaklednings rörskola nedläggas i
Tegelbruksgatan från tomten N:r 122 till Åsgatans myn-
ning. Med denna ledning erhåller nödvändigt aflopp
för kloakvattnet från sagde och närliggande tomter.

§5
Från Byggnadsnämnden hade följande skriftliga
förelägganden ingått:

"Utdrag af protokoll hållet vid gatusyn i Nyfors
den 13 Maj 1903.
§ 5:1 Det vid gården N:o 73 Esplund på Åsgatan
stående uthus, hvilket Nyfors municipalsam-
hälle, enligt kontrakt med ägarna till nämnda uthus,
är skyldigt nedtaga och på anvisad plats återupp-
föra, förelägges nämnda Samhälle härigenom att
från gatan borttaga berörda uthus före den 1 nästa
juli."

§1.Nyfors municipalsamhälle, som genom uppgräf-
vande af landsvägen, för nedläggande af vattenrör,
från Södra järnvägsporten till Åsgatan hvarigenom upp-
kommit sättningar och håligheter i landsvägen, före-
lägges bemälda Samhälle, att föra den 1 nästa Juli
i stånsätta och grusa densamma.

§9.Nyfors municipalsamhälle förelägges härmed,
att före den 1 juli 1903 iordningställa utfartsvägen
från Drakensköldsgatan fram till allmänna lands-
vägen

§16.Nyfors municipalsamhälle såsom ägare till går-
den N:o 76 förelägges härmed, att forma och grusa
gatan utmed ofvannämnda gård före den 1 nästa juli.

§35.Nyfors Samhälle såsom ägare af Sommarrotorget
förelägges härmed att nämnda torg afjämna och
grusa före 1 nästa juli. Som ofvan
Å Byggnadsnämndens vägnar:
/I.W. Kajerdt."/

§6.
På grund af i §5 intagna förelägggande beslöts genast
och i enlighet med stadgade köpevillkor låta flytta de å
Åsgatan stående gården, N:o 73 tillhöriga uthusen till
å samma tomt angifven plats.
kostnaden för arbetet skall gäldas
genom tillgängliga medel.

[MARG:Exp.]

§7.
Byggnadsnämndens afgifna förelägganden till Sam-
hället angående iståndsättande af vägen vid södra järn-
vägsporten och utfartsvägen från Drakensköldsga-
tan fram till allmänna landsvägen anser Nämnden
icke vara befogade.
Landsvägen vid södra järnvägsporten är allmän
väg och skall af de väghållningsskyldige hållas
i farbart skick. Samhällets å angifne platsut-
förda arbets under sommaren 1902 afsåg icke ned-
läggande af vatten ledning utan sänkning af redan
där förut befintlig, genom landsvägens kort förut
djupa nedschaktning och anläggning, för grundt
liggande vattenledning, och har sättning icke
skett å den plats, där gräfning då företogs utan
uppstått litet hvarstädes å det nya vägområdet,
vid hvilket förhållande Nämnden beslöt att icke
i detta ärende vidtaga någon åtgärd.

Byggnadsnämndens antydda utfartsväg från Dra-
kensköldsgatan anser Nämnden icke vara Nyfors
skyldighet underhålla. Området tillhör icke samhället
och finnes icke i stadsplanen upptaget såsom väg.
Däremot vill Nämnden föreslå, att Nyforsgatans
och Åsgatans vederbörande byggnadsskyldige
åläggas iståndsätta dessa gator, då Samhället
genast erhåller välbehöfliga och naturliga utfarts
vägar i riktning mot angifven landsväg.

[MARG:Exp.]

§8.
Med afseende på Byggnadsnämndens föreläggande
att iståndsätta Nyforsgatan vid Samhällets fastighet N:o
76, beslöts meddela, att Nämnden redan i protokoll
af den 5 dennes § 3. beslutat i enlighet med föreläggan-
det.

[MARG:Exp.]

§9.
Då Byggnadsnämnden förelagt Nämnden jämna och
grusa det så kallade "Lilla torget" men det synes, som
om ej Stämman beslutat att torget skulle iståndsättas
och Nämnden önskar ett sådant beslut, innan den-
samma utför det ålagda arbetet, beslöts öfverlämna
detta ärende till Municipalstämman med begäran
om förslagsanslag till arbetsutförande.

[MARG: Efl. till Bygg - skall till {Stämman}]

§10
Till Nämnden hade följande skrifvelse ingått:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Undertecknade, ägare af gårdar-
ne N:o 77 a, 77 b och N:o 79, hvilka gårdar hafva
gemensam kloak - och vattenledning dragen öf-
ver tomten N:o 104 från Nyforsgatan - till följd af
tvättstugornas låga läge fick vi ej något aflopp
från dem till Åsgatan - anhålla vördsamt att munici-
palnämnden ville ta i öfvervägande och pröfva
rättvist medgifva att Nyfors Samhälle påkostade
en afstängare på hvarje ofvannämnde gårdar.
Det vore enligt vår åsikt fördelaktigt både för
oss och Samhället.
1) Nu t.e. om det skulle tarfvas någon större
reparation vid någon af dessa tre gårdars ledning
så blefve alla afstängda och utan vatten
2) Flera rum kunde bli förstörda af vatten till följd
af den långa vägen till afstängare vid Nyforsgatan.
Lika viktigt anser vi det vara för Samhället, t.e.
om af oss ägare till någon af dess tre gårdar ej
kunde betala vattenafgifterna och för den skull
blefve afstängd på vatten, så blefve helt enkelt de
andra två gårdarne utan vatten.
Samt ett annat - och vi säga det viktigaste skälet
för vår anhållan anser vi det vara att Samhället
till hvarje gård låter nedsätta afstängare.
Ännu flera skäl kunde anföras men det torde af
det sagda vara nog påvisadt, att vi ej begär
något öfverdrifvet utan fullkomligt - enligt vårt för-
menande - rättvist anhållande.
Med största högaktning
Tecknar:
/K.W. Larsson./ /Erik Ersson/
Ägare af gården 77a. Ägaren af gården 77b.
/Emma Blom/ gen. /C.O. Strömberg/
Ägare af gården 79."

Nämnden ansåg sig icke beredd i ärendendet ge-
nast fatta beslut utan beslöt bordlägga detsamma,
till dess rörnätsförmannen, åt hvilken nu lämnades
uppdrag, företagit undersökning och till Nämnden
inkommit med utredning och förklaring.
Skrifvelsen skulle läggas till handlingarna.

§11.
Då nu Drätselkammaren i Eskilstuna och Nämn-
den slutbehandlat lysefrågan och uppnått enighet
i de villkor, enligt hvilka Eskilstuna Stads skulle
åtaga sig anlägga och under hålla Nyfors med gas
till gatubelysning, får nu Nämnden öfverlämna
ärendet till Stämmans pröfning och slutbehandling.
Det närlagda kontraktsförslagets villkor äro del-
vis rätt betungande, men detta oaktadt vill Nämnden,
då vidare prutning nog är omöjlig, föreslå Stäm-
man, att förslaget i sin helhet antages.

§12.
Från rörnätsförmannen hade i skrifvelse in-
kommit ansökan om permission den 1 juni med
Herr A. Malmstén som vikarie. Anhållan blef bevil-
jad. Tjänsten uppehålles af föreslagen vikarie, hvil-
ken enl. beslut har att af Samhället uppbära ersätt-
ning.

Nyfors den 27 Maj 1903
/August, Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106473.

Personrelationer