Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors sam-
manträde å sessionsrummet
den 27 Juli 1903.

Närvarande därvid voro Herrar August Nordström,
P.V. Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.
I Herr C.A. Johanssons ställe var suppleanten,
Herr C.L. Carlsson närvarande.

§1.
Till justeringsmän för protokollet utsågos Herrar
P.V. Lindqvist och Karl Andersson.

§2.
Från Herrar Eriksson & C:o, ägare till egendomen
N:o 115, hade inlämnats ansökan om rätt att erhål-
la vatten från vattenledningen till 471 kvm. putsyta.
Ansökan blef af Nämnden bifallen.

§3.
Desslikes hade från ägaren till fastigheten N:o 92,
Herr F.A. Hiort, inkommit begäran om att till be-
mälde egendom från Samhällets vattenledning
i Åsgatan erhålla vatten till 6 st. rum.
Herr Hiorts anhållan bifölls.

§4.
Af Rörnätsförmannen, E.A. Söderlund, affordradt
utlåtande med anledning af ägarnes till N:o 77A, 77b
och 79 i protokoll af den 27 Maj d.å. § 10 intagna
framställning föredrogs och hade detta följande
lydelse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Enligt uppdrag af municipalnämnden för af-
gifvande af utredning och förklaring med anled-
ning af inkommen skrifvelse från egarne af går-
darne 77a 77b samt 79 får jag härmed lämna
följande utredning.

Servis, såväl å vatten - som afloppsledning är anbragt
å hufvudledningen i Nyforsgatan, samt ledningen
sedan dragen öfver tomt N:o 104 till nämnda
tomter af 2 tum galfvaniserade rör samt 9 tum Aflopps-
ledning.

Efter bebyggandet af tomten 104 anbraktes en
sidoledning till densamma från nämnda vatten-
rör, samt närmare tomterna 77a, 77b och 79.
en afstängningskran å hela ledningen, för att i
behof kunna afstänga ledningen till nämnda tom-
ter, utan att stänga för tomten N:o 104.

Enligt ofvanstående drabbar vissa olägenheter
och tillfälliga afstängningar af vattenledningen
alla de gårdsägare, som äro hänvisade till gemen-
sam afstängningskran.

Enligt vanliga förhållanden, bör en afstängnings-
kran till hvarje af gårdarne 77a, 77b och 79 så
anbringas att hvarje gård hvar för sig kan afstäng-
as utan att samtidigt behöfva stänga andra.
Den afstängningskran som anbrakts å tomten
N:o 104, bör efter insättande af nämnda kranar,
helt slopas och borttagas, emedan den först
hämmar vattentillgången till bortomliggande
tomter, genom att rost först stannar och af-
lagras i kranar, samt ej mig veterligt,
municipalnämnden gifvit sin tillåtelse därtill.

Nyfors den 19 Juni 1903.
/E.A. Söderlund./"

Då Nämnden anser att ofvanskrivnes gårdsägares
klander mot servisledningen är befogad, och det i Rör-
nätsförmannens utredning framgår såväl de olägen-
heter, som äro och kunna uppstå därigenom, att
det blott är en enda afstängning till trenne gårdar,
som det jämväl af i utredningen bifogadt kostnadsförslag
framgår att en förändring skulle medföra en kost-
nad af omkring 24:- kronor för hvarje afstäng-
ningskran, och denna kostnad i förhållande till
de fördelar, som vinnas vid en förändring, af Nämn-
den ansågos rimliga, så beslöts låta insätta
särskilda afstängningskranar till gårdarne
N:o 77a, 77b och N:o 79 och samtidigt borttaga
gemensamhetskranen å tomten N:o 104.

§5.
Vid sammanträdet påpekades att samma olägen-
het med afseende på afstängningsservis, som omförmä-
les i § 4, förefinnes till gådarne 68, 51 och 36.
Då en förändring i berörda afseende äfven här är
önskvärd, lämnades åt Rörnätsförmannen i upp-
drag att undersöka, hvad därstädes må kunna
göras för ändringar samt inkomma med utredning
och kostnadsberäkning å arbetet.

§6.
Då Samhället är ägare till gatan midt för samt en
cirka 40 kvm. mark utefter gatan af tomten N:o
106, och, då ägaren till återstoden af samma tomt,
Herr I.W. Kajerdt, ej finner sig föranlåten på
grund häraf att i likhet med, hvad han åtgjort
vid sina öfvriga tomter intill Nyforsgatan, nämligen ut-
lagt trottoar med ränsten, så beslöt nu Nämnden
låta verkställa detta arbete vid tomten 106.

§7.
I anledning af att till Nämnden kommit upplys-
ningar från Byggnadsnämnden, att densamma
är betänkt på att föreslå Norra Järnvägsgatans
slopande såsom kör- och trafikled, anser Nämnden
det vara i hög grad oklokt i samma gata nu
nedlägga en dyrbar gasledning, som blefve till
ringa eller ingen nytta, om gatan borttages, utan
beslöts att i samma gata, där så befinnes nödigt,
använda fotogénljus samt endast, där gasservis-
rör utan olägenhet och för stor kostnad kunna
framdragas, gasbelysning.

§8.
Hade från Herrar A. Karlsson och E.A. Söder-
lund inlämnats i skrifvelse, kortfattad utredning
angående det i protokoll från den 11 Juni d.å. § 4 om-
skrifna utloppsdikiket vid Björktorps skola.
Skrifvelsen har följande lydelse:

"Till Nyfors Municipalnämnd.

I enlighet med gifvet uppdrag få underteckna-
de
inför Nämnden efter undersökning å veder-
börlig plats såsom vår uppfattning framhålla, att
diket vid Björktorps skoltomt väl kan och rättast
bör igenfyllas, men bör detta ske så, att till-
fälle finnes för dagvattnet å området att få
aflopp. Detta sker bäst genom täckdikning,
och bör detta arbete utföras af och bekostas
af Fors socken.

Nyfors den 18 Juli 1903.

Enligt uppdrag:
/A. Karlsson./
/E.A. Söderlund./"

Med anledning af detta ut-
talande beslöt Nämnden remittera detta ären-
de åter till Hälsovårdsnämnden med uttalan-
de, att samma myndighet måtte snarast
vända sig med föreläggande till vederbörlig
ägare af Björktorp, på det omskrifne olägen-
het måtte blifva afhjälpt.

§9.
Från fastighetsägaren Knut L. Hammar
hade följande framställning inlämnats:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Undertecknad får här-
med vördsamt anhålla att Municipalnämn-
den snarast ville för Samhällets räkning
gå i författning om inlösande af vid min
gård Nyforsgatan 67 belägna gatudelen
innehållande enligt tomtkarta 107:1 kvadrat-
meter mot en köpesumma af 214 Kronor och
20 öre motsvarande, jemlikt Municipalstäm-
mas beslut om inköp af gatudelar 2 kronor
pr. kvadratmeter.

Nyfors den 17 Juni 1903.
/Knut L Hammar./"

Emedan frågan om gatuförvärf åt Samhället
för närvarande är under utredning, och
Nämnden därför ej anser sig böra börja in-
leda enskilda underhandlingar allra minst
för inköp af förgårdar, så beslöts meddela Herr
Hammar, att Samhället för närvarande icke är
spekulant.

Nyfors den 27 Juli 1903.
/August, Nordström/

Justeradt:
/P,W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106472.

Personrelationer