Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Mu-
nicipalnämnden i Nyfors den
27 Juli 1901.

Närvarande voro Nämndens Samt-
lige ledamöter.

§1.
Som utredning i frågan rörande in-
köp af Materialgård för samhället hade
Herrar A. Karlsson och C. A. Johansson in-
gifvit en så lydande skrifvelse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors. Under
tecknade, som enligt uppdrag hafva sökt
genom mätningar och beräkningar utröna, hu-
ruvida samhällets nu egande bebyggda tomt
N:o 76, skulle kunna, sedan nu beslutad rif-
ning af en del hus derstädes verkställts, an-
vändes till en för Samhället väl behöflig
materialgård - få härmed afgifva följande
utredning och förslag:

I samband med Herrar Granberg och Sv.
C. Dahlberg hafva vi sökt vinna klarhet uti
huru stort utrymme, som tarfvas för förva-
ring af Wattenledningens, brandväsendets och
gatubelysningens materialer, verktyg m.m. och
hafva kommit till det resultat att för {Wat-
tenledningen} fordras för en verkstad
ett utrymme af 12x5 Meter eller - 60 qvdrm.
till förvaringsrum för materia-
ler och verktyg en golfyta af - 50 qvdrm.
till skjul för förvaring af div. jernrör - 50 qvdrm.
(Här torde ock galvaniserade rör
kunna förvaras).
till Skjul för förvaring af div. stenrör 50 qvdrm.
samt fri yta för upplag af div.
virke och div. gröfre redskap. minst 200 qvdrm.
Summa 410 qvdrm.

Trpt.
Trpt 410 qvdrm.

{Brandväsendet} behöfver
för kärror, spruta och torktorn 100 qvdrm.
{Gatubelysningen}
för lyktors och div. redskaps förvaring 100 qvdrm.
eller i ett för allt en yta af tillsammans 610 qvdrm.

Wid N:o 76 skulle nu, sedan de gamla
husen bortförts, kunna utefter tomtens hela
längd mot Nyforsgatan erhållas en 5 meter
bred ytremsa för bebyggande med verkstadshus
eller skjul, men med ett ytutrymme af endast
5x36 eller omkring 180 qvdrm. Den öfriga, nu
obegagnade delen af tomten torde behöfvas för
nya vedbodar m.m.

För såvida man tänkt sig att för be-
qvämlighetens och ordningens skull, på {en}
plats förvara här förut uppräknade materia-
ler, verktyg m.m., torde vi hafva ådagalagt, att
materialgården på grund af utrymmesskäl ej
kan förläggas på tomten N:o 76. Oss återstår
då ej annat än att hos Nämnden föreslå, att
blifvande Stämma måtte föreläggas förslag
till inköp af passande tomt till materialgård
och skulle vi för vår del varmt förorda ett
antagande af Herr C. Ax. Borgströms erbjudande
att mot en af honom förut bekantgjord köpesum-
ma få förvärfva hans egande tomt N:o 59 i
kvarteret N:o 17, dock att derstädes varande plank
och skjul måtte innan köp kommer till stånd
åsättas bestämt värde utaf Stämman och Herr
Borgström utsedda värderingsmän. Nyfors den
20 Juli 1901. På uppdrag
/A. Karlsson/
/C. A. Johansson/."

Nämnden beslöt att med ofvanstående mo-
tivering i frågan vidhålla till vid en föregåen-
de stämma afgifvet förslag att inköpa Herr
C. Ax. Borgström tillhöriga tomten N:o 59 i Nyfors
till Materialgård för Samhället mot ett pris af
5 kr. för kvadratmetern samt det omkring
samma tomt varande planket med skjul, mot
det pris som af, en af hvardera parten ut-
sedd, värderingsman bestämmes.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt.
/August, Nordström/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 27 juli 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106471.

Personrelationer