Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors samman-
träde å sessionsrummet den
26 juli 1902.

Närvarande varar Herrar C.A. Johansson, P.V. Lind-
qvist och A. Karlsson. Herrar August Nordström och
Karl Andersson voro frånvarande med godkändt
förfall. Vid sammanträdet var suppleanter, Herr C.L.
Carlsson, närvarande, och leddes förhandlingarna
af v. ordföranden A. Karlsson.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C.A. Johansson och P.V. Lindqvist.

§2.
Föredrags Herrar C.A. Johanssons och v. Ordföran-
dens vidtagna åtgärder med afseende å det i
föregående protokoll §§ 2-3 gifna uppdrog att
sökta på ett eller annat sätt genom underhandling
med Änkefru Carlsson erhålla tillstånd för Sam-
hället att öfver hennes ägande fastighet Lindes-
borg få gå fram med vattenledningen till Lindtorp.
Härvid meddelades, att kommiterade, då Fru Carlsson
bestämt nekade Samhället gå öfver hennes tomt in-
gått öfverenkommelse med ägaren af Lindtorp,
Herr P.A. Pettersson, om att föra omtalade ledning
i den därstädes befintliga vägen förbi Lindesborg
mot villkor, att bemälda Pettersson ikläder sig
den större kostnad, som härigenom uppstår samt
jämväl garanterar hålla Samhället skadelöst för
mistning af vatten afgifterna från Lindesborg.
På grund häraf hade Herr Pettersson affordrats
följande skriftliga förbindelse:

"Undertecknad förbinder sig härmed, att i händel-
se Nyfors Municipalsamhälle skulle förhindras
kostnadsfritt öfver Lindesborg tomt draga fram af-
ning begärd vattenledning till Lindtorps tomtgräns
och i stället nödgas draga fram ledningen i vägen,
som leder förbi Lindesborg till ofvannämnda tomt-
gräns, till Nyfors Samhälles Municipalnämnd, sedan
sistnämnde arbete är utfördt erlägga skillnaden af den
kostnad, som kan uppstå mellan beräknad kostnad
öfver tomten och blifvande sådan, om vägen skall
följas.
Vidare förpliktar jag mig att hålla Nyfors Sam-
hälle skadelöst för den minskning i inkomst af vatten-
afgifter från Lindesborg, efter 10 rum räknadt in-
till dess ägaren af sistnämnde egendom själf in-
leder vatten därstädes samt till Nyfors Samhälle
erlägger afgift för sådant.

Nyfors & Eskilstuna den 22 juli 1902.
/P.S. Pettersson./

Namnteckningens riktighet bevittna:
/G.W. Dahl./
/E.A. Söderlund./Rörnätsförman.

Nämnden godkände kommité-
rades åtgärder.

§3.
Beslöts låta verkställa dereparationer i Samhällets
egendom N:o 76, som blifvit vid i Maj detta år hållen
brandsyn enligt fördt protokoll Samhället ålagda,
och skulle således kakelugnarna i Tjulanders
lägenhet samt kakelugnen i tvättstugubyggnaden
omsättas, kakelugnarna i C.A. Johanssons och Jans-
sons lägenheter repareras samt ny plåt läggas
framför spiseln i C.A. Jonssons lägenhet och uppdrogs
åt Herr P.V. Lindqvist att låta verkställa dessa ar-
beten.

§4.
Vise Länsman Petterssons begäran att för länsmans
expeditionen af Nyfors erhålla en karta bifölls
så till vida, att Nämnden beslöt inköpa ett exp.
af den af Fredrik Melin utgifna kartan öfver
Samhället till ett pris af 2 Kronor, och skulle den-
samma öfverlemnas till angifne expedition med
bestämmelsen att återlämnas vid anfodran.

[MARG: Exp.]

§5.
Inlämnades af Herrar A. Karlsson och C.A. Johansson
enligt Nämndens uppdrag verkställda skriftliga ut-
redning med afseende på tilltänkt gasbelysning
å samhällets gator och framgick af denna utred-
ning, att Samhället till början behöfde omkring 41 st.
gaslyktor, om belysningen skulle blifva effektiv.
Med anledning af denna utredning och på grund ut-
af stämma den 21 juni d.å. gjordt uttalande att
inkomma med utredning och kostnadsförslag å gatu-
belysning inom Samhället,
beslöts ingå till Eskilstuna Stads Drätselkam-
mare med förfrågan, huruvida Eskilstuna Stad
skulle befinnas villig i Nyfors anlägga gatu-
belysning samt i så fall snarast ville till Muni-
cipalnämnden därstädes inkomma med såväl
fullständigt kostnadsförslag å lykstolpar,
lyktor m.m. som jämväl beräknad kostnad å
gas, fullständigt underhåll och skötsel af
belysningen per år.o.s.v.

I förslaget bör ingå beräknad kostnad för minst
40 st. gaslyktor, anbrakta å platser, hvilka å när-
lagda karta öfver Nyfors Samhälle äro angifne med
ett rödt kors, samt i den mån, gasnätet hinner utvid-
gas, belysning till de bebyggda delarne å kvarte-
ren 25 och 31.

Skulle uppgörelse mellan Eskilstuna stad och Nyfors
i berörde sak snarast möjligt kunna komma till
stånd, uttalade Nämnden såsom önskvärdt att
Staden redan innevarande sommar vid de led-
ningar, som äro nedlagda i Nyfors, måtte uppsätta
lyktor att användas redan instundande höst samt
att åtminstone 1 lykta uppsättas å Tegelbruksgatan,
midt mot södra järnvägsporten.

[MARG: Exp.]

§6.
Beslöts hos Eskilstuna Elektriska Aktiebolag
göra framställning om erhållande af kostnads för-
slag för anläggande och underhåll af elektrisk
gatubelysning inom Nyfors Samhälle samt upp-
gift å beräknad årlig förbrukning af elektrisk
ström och kostnaden härför Kostnadsförslaget
bör omfatta dels belysning med båglampor, dels större
glödlampor.

Nyfors den 26 juli 1902.
/A,Karlsson./

Justeradt:
/P,W, Lindqvist/
/C,A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106466.

Personrelationer