Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1904

Anmärkning

Protokoll fördt hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid dess
extra sammanträde i sessions-
rummet den 26 Juli 1904.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, C. A. Johansson,
Karl Andersson, P. V. Lindqvist och A. Karlsson.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar P. V.
Lindqvist och Karl Andersson

§2.
Från skolhusbyggnadsKommittérade i Fors´hadde
inlämnats protokollsutdrag, dateradt 16 Juli 1904, så
lydande. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"§6
Beslöts att skrifvelse skulle snarast möjligt af-
låtas till Nyfors municipalnämnd med anhållan
om, att gas- samt vatten- och afloppsledningar
enligt förut lämnadt erbjudande måtte införas
till det nya skolhuset.

Ut supra, in fidem
/C. Sundström/
Ordf.

Justeradt:
/Magnus Brunskog./
/A, Karlsson./"

Med anledning af den gjorda
framställningen beslöt Nämnden utan diskussion,
att en vattenservis, genast, och sedan anmälan
i vederbörlig ordning å därför fastställdt formulär
inlämnats af skolhusets entrepenör eller byggnads-
Kommittérade till Nämndens ordförande, skall
anbringas å vattenledningen i Tunaforsgatan midt för
det blifvande skolhuset.

Vid förfrågan om att nu genast anlägga den begärda
kloakledningen gjorde sig inom Nämnden olika
meningar gällande, hvarvid särskildt togs i be-
traktande dels att ledningen ej kunde anses behöf-
vas förr än nästa år, dels ock att det {då} kanske
skulle vara möjligt få arbetet billigare utfördt, då
arbetskraften i sommar däremot är lifligt efter
frågad.

Häremot framhölls att man visst icke har
garanti för att få arbetet med ledningen billiga-
re ett kommande år samt, att Nämnden, om de nu
beslöte ledningens byggande i sommar, tillmötes-
ginge en från skolhusbyggnadskommittérade uttalad
önskan om att få aflopp i vinter från skolhusets
grundbyggnad.

Sedan diskussionen förklaradts afslutad, beslöt
Nämnden enhälligt låta utföra arbetet med berörda
ledning redan innevarande sommar på de vilkor
och bestämmelser, som närmare omförmälas i Nämndens
protokoll af den 5:te april d. å. §2 samt att arbe-
tet bör vara utfördt före den 1:sta instundande Novem-
ber.

Hvad gasledningen slutligen beträffar, så inlämna-
de Nämnden på skolhuskommittérades begäran i
November månad förlidet år en hemställan till Eskilstu-
na gasverk om kostnadsförslag å gasledning till den
blifvande skolan. Ett sådant inkom ock till Nämnden.
Detta kostnadsförslag angaf, att Eskilstuna gas-
verk befunnes villigt, att mot ett belopp af
2000 Kronor anlägga denna ledning.

Vid öfverlämnandet af detta kostnadsförslag till
kommittérade bifogades ock Nämndens uttalan-
de, att Nyfors samhälle icke kunde anses skyl-
digt anlägga denna ledning, utan att denna kost-
nad ensamt borde bestridas af Fors socken.

Detta villkor har Fors församlings Kyrkostämma
antagit, hvadan det icke inom Nämnden an-
sågs för någon risk för densamma eller för
samhället att hos Eskilstuna stad begära få led-
ningen anlagd. Alltså beslöts nu Nämnden till veder-
börande myndighet för Eskilstuna stads gasverk aflå-
ta skrifvelse med begäran att gasledningen i enlighet
med af Herr Kamrer Samdahl förut lämnadt kostnads-
förslag måtte anläggas från gasledningen i Draken-
sköldsgatan i Nyfors, fram till Kvarteret N:o 29 invid
den å Nyfors stadsplan angifna Stora Esplenaden, i
ock för erhållande af gas till den blifvande skolan därstä-
des. Vid framställningen beslöt Nämnden foga den utta-
lade önskan, att ledningen, hvad kostnaden beträffar, måtte
om möjligt anläggas på samma villkor, som de af sta-
den inom Nyfors för lidet år, anlagda ledningarna, samt
att arbetet måtte voro utfördt till den 1:st Oktober 1905.

Nyfors den 26 Juli 1904.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106465.

Personrelationer