Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1904

Anmärkning

Protokoll fördt hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess sam-
manträde i sessionsrummet
den 26 Jan. 1904.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, C. A. Johansson,
P. V. Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.

§1.
Till justerings män för protokollet utsågos Herrar
Karl Andersson och P. V. Lindqvist.

§2.
I enlighet med gifvet uppdrag framlämnade Herrar
A. Karlsson, Karl Andersson och C. A. Johansson
skriftligt förslag till arbetsordning för Nämnden.
Detta förslag hade följande lydelse:

"Undertecknade, utsedde att till Nyfors Municipal-
nämnd afgifva förslag till ny arbetsordning för
Nämnden, få härmed, efter hållen öfverlägg-
ning, afgifva följande resuméné öfver de an-
ordningar, vi hafva tänkt oss skulle, om de
af Nämnden fastslogos till efterrättelse, be-
tydligt förenkla Nämndens arbetssätt i stort
sedt samt äfven verka tidsbesparande; och
hvad det angår förvaltningen af Samhällets kon-
tanta medel, lämna nöjaktig och tidsenlig kon-
troll.

Kommitten har först och främst tänkt sig att
få Nämndens ordinarie sammanträden redu-
cerade till {Ett} sådant i månaden och föreslå
därför att första helgfria tisdagen i hvarje
månad finge anslås därtill.

Naturligtvis blifver det alltid ordföranden
obetaget, att, då ärende föreligger, hvilkets
natur fordrar en skyndsam behandling; i så
fall kalla till extra sammanträde å tid, han
finne för godt.

De ordinarie sammanträdena böra taga sin början
i regel kl. 5 e.m. och kallelse till dessa vara
utfärdade så tidigt, att densamma är med-
lem till handa senast tre dagar före samman-
trädet.

Å kallelseblanketten böra, såvidt görligt är, ären-
dena vid det blifvande sammanträdet vara
upptagna, åtminstone i rubrikform.

Nämnden tillsätter för ett år i sender sin egna
kassör med specielt uppdrag att ansvara för
kassans förvaltning, mottaga och i Nämndens
ställe utkvittera de medel som inkomma
under Nämndens förvaltning samt verk-
ställa alla utbetalningar.

Kassören åligger promt förvalta kassan så, att
de kontanta medel, som kunna vara tillgäng-
liga, innestå å Upp- & Afskrifningsräkning,
upplagd för Nyfors Municipalnämnd, i någon
af Eskilstuna stads banker.

Utbetalningarne ske uteslutande tvenne
gånger i hvarje månad med fjorton dagars
mellanrum, och skola alla räkningar, med
undantag af årshyror och fastställda arvo-
desbelopp, innan de af kassören må
kunna inlösas, varda till betalning god-
kända af Nämndens ordförande medelst
ordet "attesteras" och ordförandens namn-
underskrift.

Nämnden tillsätter kassakontrollant samt
beslutar om böckernas förande, bestäm-
mer om arvoden m.m.

Nyfors den 12 Januari 1904.
på uppdrag:
/A, Karlsson/.
/Karl Andersson/.
/C. A. Johansson/."

Med anledning af detta förslag beslöts,

1:) att Nämnden skall sammankallas till ordi-
narie sammanträde 1 gång hvarje månad,
hvarjämte ordföranden har att för ärenden, som
fordra skyndsam behandling, kalla till extra sam-
manträde å tid, han finne för godt;

2:) att de ordinarie sammanträdena skola hållas
första helgfria tisdagen i hvarje månad samt taga sin
början kl. 5 e.m.

3:) att ordföranden åligger utfärda kallelse till
dessa sammanträden så tidigt, att densamma
är medlem tillhanda senast tre dagar före
sammanträdet;

4:) att i kallelsebrefvet angifvas af ordföranden
de ärenden, som å blifvande sammanträdet
skola behandlas;

5:) att Nämnden inom sig för ett år i sender utser
kassör med de åligganden som i förslaget an-
gifvas;

6:) att, med frångående af kommitterades för-
slag, kassören åligger hvar tredje månad
inför Nämnden uppvisa Nämndens kassabok
jämte nödiga handlingar i och för kontrollering,

7:) samt att alla räkningar skola, innan de af
kassören må kunna inlösas, vara granska-
de och till betalning godkända af endera af
de två medlemmar, som af Nämnden till
detta uppdrag utses.

§3.
Vid härpå företaget val af kassör utsågs här-
till för tiden 1 Jan. 1904 till 31 December s.å. Nämn-
dens ordförande C. A. Thorild.

§4.
Beslöts att kassören skall garantiförsäkras för
de medel, han har om hand, intill ett belopp af
Tio tusen kronor. Skulle kassören hellre föredraga
till Nämnden aflämna säkerhet i värdepapper
eller godkända borgesförbindelser till enahanda
belopp, må detta vara honom tillåtet.

§5
Till granskare af å Nyfors Samhälle utställda
räkningar utsågos för år 1904 Herrar C. A. Johansson
och A. Karlsson med rätt för båda att hvar för sig
till betalning godkänna och attestera dylika räk-
ningar.

§6.
I anledning af Nämndens beslut att ordföran-
den skall till de ordinarie sammanträdena ut-
färda kallelsebref, beslöts på framställdt yrkan-
de låta trycka nödiga blanketter att användas
för detta ändamål och uppdrogs åt ordföranden
att tillsammans med sekreteraren uppställa
och affatta formulär till desamma.

§7.
Från Herr E. A. Falk hade följande affattade
"ansökan" inkommit till Nämnden:

"Till Nyfors Kommunalnämnd.
Härmed anhålles vördsamt om 12 Kronors
högre betalning per år för rengöring af Gångbron
i Nyfors. I följd af att den tillökats i storlek
och därför fordras mera arbete med rengöring.

Nyfors den 20/1 1904.
/E. A. Falk./"

Då ersättningen till Herr Falk för brons skötsel
för närvarande utgår med 50 Kronor per år, och
detta belopp af Nämnden ansågs
vara tillräckligt vid betraktande af att skötseln
af bron vore otillfredställande, förklarade sig
Nämnden icke kunna bevilja Herr Falks fram-
ställning.

§8.
Från Herrar F. W. Söderen & C:o inkommen anmälan
om erhållande af vatten genom mätare till fabriksdrift
i gården N:o 51 förklarades bordlagd till ett blifvande
sammanträde.

Nyfors den 26 Januari 1904.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106464.

Personrelationer