Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens i Nyfors sam-
manträde den 26 Augusti 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist
Karl Andersson, A. Karlsson och i Herr Nordströms
ställe Herr C. L. Carlsson.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C A. Johansson
och P. V. Lindqvist.

§ 2.
Föredrogs frågan, huruvida såsom nu skett, Rör-
nätsförmannen Söderlund, utan att ens till
Nämnden anmäla förhållet, skulle få fortsätta
med att för egen del åtaga sig arbeten med inled-
ning af vatten- och kloakledningar i enskilde gårds-
ägares tomter, och beslöts, då det af flera skäl
ansåg oegentligt att Samhällets aflönade tjänsteman
innehade eget lager af materiel och för egen del
utförde rörarbeten bredvid sin ordinarie befattning,
att helt och hållet förbjuda Herr Söderlund åtaga
sig dylika arbeten och bestämdes, att de arbeten
Herr Söderlund utan Nämndens medgifvande
åtagit sig skulle af honom transporteras på
Samhället.
En komité utsågs att ordna förhållandena med
Herr Söderlund och utågos till medlemmar
i denna Herrar C. A. Johansson och Karl Anders-
son.

§ 3.
Upptogs frågan om inköp af kassaskåp, till hvil-
ket Stämman beviljat ett anslag af 500:- kronor.
Nämnden beslöt infordra kostnadsförslag och
ritningar å för Samhället lämpligt kassaskåp
och uppdrogs åt Ordföranden att sätta sig i
förbindelse med kassaskåps fabrikanter.

§ 4.
Herr John Olssons i N:o 95 B. till samhället
utfärdade revers å Samhällets fordran, {kronor.}
1835:- skulle uppsägas till inlösen inom tid,
som i reversen angifves, och skulle Ordföranden
delgifva Herr Olsson beslutet.

[MARG: Exp]

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./

Justeradt:
/P W Lindqvist/
/C. A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106463.

Personrelationer