Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 april 1902

Anmärkning

Protokoll hållet hos
Municipalnämnden i Nyfors
vid dess sammanträde i sessi-
onsrummet den 26 April 1902.

Närvarande Herrar August Nordström, C. A.
Johansson, P. V. Lindqvist, Karl Andersson och
A. Karlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lindqvist
och A. Karlsson.

§2.
Från Vattenledningskommittén hade inkommit föl-
jande skrifvelse:

"Utdrag af protokoll hållet
vid Vattenledningskommittens
sammanträde å Tunafors Fab-
rikers kontor den 10 Mars 1902.

Närvarande voro Herrar I. W. Kajerdt, C. A. Thorild,
R. von Post och M. Brunskog, samt, på särskild an-
modan, Municipalnämndens i Nyfors Ordförande
Herr Fabrikören Aug. Nordström. Herr G. Larsson
hade anmält förhinder.

§1.
Upplästes och justerades protokollet från senaste
sammanträdet.

§2.
Anmälde Ordföranden att han efter samråd med
Herr Nordström samt några af kommitténs leda-
möter, utfärdat ny omslagsrevers för det lån
å 50:000 kronor, som Nyfors Samhälle har uti
Sydsvenska KreditAktiebolaget och som förföll
den 26 sistlidne Februari. Lånet togs som förut
på 6 månader, men räntan hade på begäran nedsatts
till 5½ %. Räntebeloppet för det förfallna lånet,
Kronor 1500 hade öfversändts af Municipalnämndens
Ordförande. Den inlösta omslagsreversen företeddes
vid sammanträdet och öfverlämnades till Nämndens
Ordförande att bifogas öfriga verificationer.
De vidtagna åtgärderna blefvo af Kommittén god-
kända.

§3.
Från Eskilstuna Träförädlingsfabriks Aktiebolag
hade till Kommittén inkommit en räkning å kronor
146.20 för levereradt virke under Augusti Månad
år 1900. Som ingen af de närvarande personligen
kände till saken, uppsköts ärendet för att få räkning-
en granskad och eventuellt attesterad af Ingen-
iör Å. Carlson.

§4.
-
-

§5.
Föredrogs ansökningar angående införandet af
vatten- och Kloakledning från följande gårdsägare,
nämligen: Herr R. W. Sjölin i Eksjödal, tomten N:o 228,
som har 18 rum;

Herr E. R. Engren, tomten 217, som har 8 rum, och
Herr Magnus Leijon tomten 215, som har 4 rum och,
och företeddes en af Rörläggaren P. A. Pettersson
uppgjord kostnadsberäkning öfver de rörledningar
m.m., som Samhället skulle få utföra i Norra Järn-
vägsgatan och Svengrensgatan upp till Sjölins tomt
ungefär midt för boningshuset, uppgående till
C:a 1114 kronor, inclusive en brandpost.

Enär anläggningen skulle tillföra Samhället en
årlig inkomst af 30 rum á 4 kr. = 120 kronor
och således lämna öfver 10 % å den nedlagda
kostnaden, så ansåg Vattenledningskommittén,
att de inkomna ansökningarne borde beviljas;
men då Kommittén därjämte ansåg sig hafva
afslutat sitt uppdrag, angående utförandet af nya
rörledningsarbeten, och numera saknade både
arbetare och arbetsledare, så ville Kommittén
inskränka sig till att med förord öfverlämna an-
sökningar och kostnadsförslag till Municipal-
nämnden, åt hvilken myndighet beslutanderätten
borde öfverlämnas.

§6.
-
-

In fidem
/Magnus Brunskog/

Justeradt
/I. W. Kajerdt/
/C. A. Thorild/

Rätt utdraget betygar
/Magnus Brunskog./"

§3.
Från Rörläggaren P. A. Pettersson, ägare till lägen-
heten Lindtorp, samt från änkan Maria Karlsson,
ägarinna af Lindesborg, båda lägenheterna belägna i Kar-
teret N:o 28, hade inkommit ansökningar om erhål-
landet af vatten från Samhällets Vattenledning.

I ansökningen uppgifves Lindtorp hafva 34 rum
och Lindesborg 9 rum och 1 tvättstuga, sålunda inal-
les 44 rum, hvilket skulle, med 4 kr. pr. rum,
tillföra samhället en inkomst af 176:- kronor.

Då med ansökningarna följde af Herr P. A. Pettersson
utarbetadt kostnadsförslag å nedläggning af
vattenledning i Järnvägsgatan från nedre gafveln
af Ingeniör Bergmans hus, öfver lägenheten Lin-
desborg och in till tomtlinjen vid Lindtorp, slutande
i ett för allt på 1645:- kronor och således Sam-
hället synes kunna tillförsäkras cirka 10 % å an-
läggningskostnaden, ansåg Nämnden att ansök-
ning borde beviljas men fattade vid Samman-
trädet ej något beslut i frågan utan skulle såväl detta
ärende som från Wattenledningskommittén remmi-
terad ansökan om erhållande af vatten till tomterna
N:oris 228, 217 och 215 bordlägges.

§4.
Af Herrar P. V. Lindqvist och J. Aug. Törnblom gjord
framställning om rätt att mot fastställd taxa få
använda vattenledningsvatten till putsning och mur-
ning vid nybyggnad i gården N:o 40 beviljades.

§5.
Väckt fråga, huruvida såsom nu skett Eskilstuna
stad kan anses hafva rätt debetera och uppbära vat-
tenafgiften för "O.F.W. järnvägs fraktgodsexpedition, bord-
lades.

§6.
Beslöts att mot ett anbud af 3 kronor försälja ett äldre
i N:o 76 användt staket.

Nyfors den 26 April 1902.

/August, Nordström/

Justeras
/P, W, Lindqvist./
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106462.

Personrelationer