Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 25 september 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 25 september 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid samman-
träde med Nyfors'Municipal-
nämnd i Sessionsrummet i
Nyfors den 25 September 1903.

Närvarande voro Herrar August Nordström, C.A. Johans-
son, Karl Andersson och A. Karlsson.
Herr P.V. Lindqvist var frånvarande på grund af
resa.

§1.
Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Karl Andersson och C.A. Johansson.

§2.
Från ägaren till fastigheten N:o 122 vid Tegelbruks-
gatan, Herr John Olsson, hade en så lydande skrif-
velse inlämnats:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Sedan undertecknad har hos Eskilstuna gasverk
anhållit om kostnadsförslag i och för indragning
af lysgas i nybyggnaden N:o 122, så anhålles härmed
att nämnden, endast möjligt, går i författning om
att gasrörs ledningen i Åsgatan fortsättas igenom
hela nämnda gatas längd, samt att tillräkligt
med gaslyktor placeras vid den s.k. vägporten,
samt andra behöfliga ställen.

Som Nämnden har satt som villkor att Åsgatan
skall göras farbar innan gasrör nedläggas, så
möter vist detta ej något hinder från intill liggan-
de tomtägares sida, och att de gatudelar som
tillkomma gårdarne n:ois 88 & 95B gatan skall
vara i ordning ställd senast den 1 st. näst kommande
okt.

Nyfors den 8 Sept. 1903.
/John Olsson./

Med anledning af denna skrifvelse uppstod en liflig
diskussion öfver frågan, huruvida gasrör nu genast
skola nedläggas i Åsgatan från N:o 95 B. och ned till
Tegelbruksgatan, då de, vid ett af Nämnden å sam-
manträde den 20 sistl. Augusti fattadt beslut
i motsatt riktning, fästade villkoren om gatans
iordningställande för allmäntrafik, innan gasrör
nedlades, icke kunde anses uppfyllda.

Men vid det förhållandet, att gasledningen i strid
mot beslutet redan vore dragen förbi N:o 95 B, fram
mot tomten N:o 89, på det gas för privatbruk skulle
blifva tillgänglig för ägaren af sistnämnde egendom,
och på grund af Municipalstämmas beslut, om lednings
läggande i hela Åsgatan, och lyktas uppsättande vid
södra järnvägsportarna å Tegelbruksgatan, så
beslöts nu, att, - på det äfven likhet till rätt på gas
för privatbruk, såvidt görligt är, måtte råda, - med från-
gående af förut fattadt beslut, låta nedlägga gashuf-
vudledning i hela Åsgatan, ned till Tegelbruksgatan
samt att invid södra Järnvägsportarna å Tegelbruks-
gatan låta uppsätta en gaslykta, hvilken genom
servisrör förses med gas från Åsgatans ledning.
Genom angifne åtgärd ansågs äfven ägaren till
fastigheten N:o 122 kunna komma i åtnjutande af
gas genom servisledning från hufudröret i Åsgatan.

Protokollsutdrag öfver Nämn-
dens beslut skulle snarast tillställas den för gas-
ledningsnybyggnaden af stämman tillsatta kommittén,
hvilken hade att hos vederbörande myndighet i Eskils-
tuna stad göra framställning om, att arbetet finge utföras
i samband med af staden inom Nyfors nu verkställda
gasledningsarbeten.

§3.
Beslöts att å platsen, där så kan befinnas nödigt, till
skydd för de nya gaslyktorna, låta anbringa i marken
nedsatta s.k. skyddsstenar, och lämnade ordföran-
den i uppdrag låta anskaffa och å behöriga platser
låta uppsätta dem.

§4.
Ordföranden anmälde, att Eskilstuna stad inlämnat räk-
ningar upptagande samtliga poster för af staden aflämnad
materiel till och likvid för arbete vid den nya gatube-
lysningen i samhället, slutande å ett belopp af 16:577,46
kronor.

Men, då arbetena med den nya gasledningen ännu icke
äro afslutade och arbetet i följd häraf icke afsynadt, så
beslöt Nämnden att likvidering af räkningarna må anstå
till dess ledningen i enlighet med kontrakts bestämmelserna
är fullbordad och officielt afsynad och godkänd.

§5.
Framlades af Ordföranden frågan om borttagandet af
det berg vid tomten N:o 69 å Åsgatan, hvilket i enlighet
med köpeaftal, Municipal styrelsens protokoll af den
6 Mars 1899, §2 samt protokoll från Allmänt samman-
träde af den 27 Mars 1899, §4, åligger Nyfors Samhälle
borttaga, och beslöts, att, då tomterna invid gatan därstä-
des nu äro bebyggd, och utfartsväg för gårdarna måste
beredas, låta bortspränga nämnda berg, och skulle där-
för hos Byggnadsnämnden göras framställning, att
samma myndighet snarast måtte till Nämndens för-
fogande öfverlämna uppgift på den kubikmassa
berg, som måste borttagas, på det Nämnden sedan
må gå i författning om arbetets utlämnande på
entrepenad.

§6.
Angående den del af Åsgatan, som är belägen utanför
tomten N:o 72, hvilken gatudel jämlik köpe aftalet skall
af Nyfors utfyllas till erfoderlig höjd, beslöts att det-
ta arbete nu skall utföras i samband med bortta-
gandet af i ofanstående § omnämnde berg, hvarest
fyllnadsämne blir tillgängligt.

Åt Herr C.A. Johansson lämnades i uppdrag låta utfö-
ra arbetet och hade han att tillse att det sam-
ma blir verkställdt i enlighet med Byggnadsnämn-
dens blifvande föreskrifter.

§7.
Af Kommitterade för Materialgårdens iordnings-
ställande afgafs mundligt meddelande öfver, huru
de tänkt sig tillsvidare få staketet omkring den-
samma i ordningställdt och delvis nybyggdt och
föreslogs följande:
Staket utefter Nyforsgatan nyuppsättes till 25 m.
längd och 2.2 m. höjd för en beräknad kostnad
af omkring 125:- kronor
Plåttaket upprätes och skjulet stöttas,
Breddgafveln mot tomten N:o 56 nedrifves
och uppsättes af gammalt virke och nya
stolpar;
Ett brädskjul med fönster åt gården an-
lägges i gamla längan i den del, som
vetter åt Nyforsgatan, hvarför taket där-
städes höjes;
planket bestrykes med färg allt till
en beräknad summa af 100:- kronor.

Nämnden beslöt låta verkställa dessa reparationer
i enlighet med kommitterades förslag och till en
beräknad kostnad af omkring 200 Kronor, hvilket
belopp skulle utgå af tillgängliga medel.
Att låta verkställa och öfervaka arbetet ut-
sågos Herrar A. Karlsson och C.A. Johansson.

§8.
Stensättaren Herr C. Lindeberg, hade inlämnat
räkning å utfördt reparationsarbete å trottoirerna
efter de nyuppsatta gaslyktorna upptagande ett
belopp af omkring 69:- kronor.

Nämnden som ansåg att Herr Lindeberg debeteradt
arbetet för högt, beslöt offordra honom ny räkning
upptagande hvarje arbete för sig med afseende å
plats och pris.

§9.
Då nu snart de beslutade gasledningsarbetena äro
för gatubelysning inom Nyfors afslutade och skola
till Eskilstuna stad gälldas, beslöts att i enlighet
med af stämman lämnadt uppdrag ingå till Kungl.
M:st. med vördsam anhållan om rätt att af det bevilja
amorteringslånet ytterligare få uttaga ett af
stämman anslaget belopp för gatubelysnings anläggande
å 18:000:- kronor. Nyfors den 25 sept. 1903.

/August, Nordström/

Justeradt.
/Karl Andersson/
/C,A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 25 september 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106461.

Personrelationer