Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1902

Anmärkning

protokoll hållet vid Munici-
palnämnden i Nyfors sam-
manträde i Sessionsrummet den
24 Oktober 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson.
I Herr August Nordströms ställe som af sjukdom var
förhindrad närvara, var suppleanten, Herr C. L. Carls-
son, närvarande.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lind-
qvist och Karl Andersson.

§2.
Då nu Nyfors på grund af Kungl. M:ts, nådige till-
stånd har rätt upptaga ett amorteringslån å
150.000 kronor, af hvilket belopp dock endast 88.000
kronor äro beviljade utan villkor, hvaremot den åter-
stående delen af lånet eller mindre del häraf måste
underställas Kongl. M:st, särskilda pröfning, innan
Samhället har rätt uppbörd densamma, så får
Nämnden hos Stämman anhålla, att densamma
måtte besluta anslå ett belopp af 26.000 kronor, att
utgå 20.000 Kronor till Vattenledfningsnätets fortsatta
utsträckning och inlösen af gatumark m. m. samt
6.000- kronor till Vattenreservoirens iståndsättande,
och att hos Kungl. M:st, må sökas tillstånd att
berörde belopp får ingå i det beviljade amor-
teringslånet.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordförande.

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106460.

Personrelationer