Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 juli 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträde
med Municipalnämnden i Nyfors
å dess sessionsrum den 21 Juli 1902.

Närvarande voro herrar P. V. Lindqvist, Karl Andersson
och A. Karlsson. Herrar August Nordström och C. A.
Johansson voro af godkändt förfall hindrade när-
vara. I Herr Nordströms ställe hade suppleanten, Herr
C. L. Carlsson inkallats. Sammanträdet leddes af v. Ordf-
föranden A. Karlsson.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar P. V.
Lindqvist och K. Andersson.

§2.
Anmäldes, att ägarinnan till fastigheten Lindesborg,
Änkefru Carlsson, hvilken förut jämte ägaren till egen-
domen Lindtorp hos Samhället gjort hemställan om
vatten från Vattenledningen, nu, då Samhället beslu-
tat villfara bådas begäran och skall börja bygga led-
ningen till nämnde lägenheter, uttryckligen förklarar
sig icke blott icke vilja hafva något vatten utan
jämväl förbjuder Samhället draga fram vattenled-
ningen öfver hennes ägande tomt.

I anledning häraf och då ägaren till Lindtorp
fortfarande förklarat sig nödsakad till den
1:sta nästk. Oktb. anskaffa vatten till de i hans
egendom uthyrda lägenheterna, beslöts tillsätta
en kommité af tvenne personer, hvilka hade
att å Nämndens vägnar söka underhandla
med Änkefru Carlsson om rätt att få draga
vattenledningen öfver hennes tomt.

Skulle detta visa sig omöjligt, hade kommi-
terade att söka förmå ägaren till Lindtorp
hålla Samhället skadelöst för den större kost-
nad, som troligen uppstår, om vattenledningen till
Lindtorp måste dragas i vägen förbi Lindesborg.


§3.
I §2 beslutade kommité invaldes Herrar C. A.
Johanssson och A. Karlsson.

§4.
Beslöts hos Länsstyrelsen i Södermanlands Län
begära tillstånd att under tiden från o.m. måndagen den
28 dennes t.o.m. fredagen den 1:ste nästk. augusti
få genomgräfva landsvägen, som leder från järnvägs-
grinden vid Stålfors till Skogstorp, midt för den
å Nyfors planlagda område utmärkta Svengrens-
gatan i och för framdragandet af vatten- och kloak-
ledning därstädes, mot villkor att Samhället fogar
sig de föreskrifter till efterrättelse, som Kungl. Läns-
styrelsen möjligen finner sig föranlåten meddela.
[MARG: Exp.]

§5.
På Rörnätsförmannens hemställan beslöts inköpa
följande materiel:

1 st. Dragkärra, 1 st. ställbar rörafskärare för
gjutna järnrör, 1 st. Bågfil, 1 st. vattpass (mindre
af järn), 1 st. mindre rörtång (Universal),
och skulle inköpen verkställas af Herrar P. V.
Lindqvist jämte Rörnätsförmannen.

§6.
På grund af rörnätsförmannens inför Nämnden af-
gifna utlåtande angående vattenledningen i Tegel-
bruksgatan, skulle samma ledning, efter nu skedd
nedschacktning för framdragandet af landsvägen
i samma gata, komma att ligga så grundt att fara
för frostskada är förhanden, hvarför beslöts,
att samtidigt med under nuvarande sommar på-
gående vattenledningsarbeten äfven till erforderligt
djup sänka ledningar i Tegelbruksgatan.

Nyfors den 21 Juli 1902
/A, Karlsson./

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106453.

Personrelationer