Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 januri 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 januri 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munnisi
palnämndens sammanträde
den 21 Januari 1901.

§1.
Närvarande voro Nämndens ordinarie
ledamöter.

§2.
En skrifvelse hade inkommit till Nämn-
den ifrån Herr John Olsson i Eskilstuna
med begäran att, få köpa af Nyfors Sam-
hälle en del af tomten N:o 95 b. belägen vid
Åsgatan och i qvarteret N:o 13.

Som Herr Olsson sjelf var närvarande
fick nämnden tillfälle att, gemensamt med
Herr Olsson öfverlägga rörande priset, Hvar-
vid Herr Olsson erbjöd sig att, betala 5 Kronor
pr. qvadratmeter.

Nämnden antog Herr Olssons anbud, samt
beslöt sig, att, förorda köpet vid nästa
Munnisipalstämma, och om Stämman
skulle besluta sig för, Herr Olssons anbud,
att den vid samma tillfälle skulle välja
delegerade att afsluta köp med Herr Olsson
å Samhällets vägnar.

§3.
Från Byggnadsnämnden i Nyfors hade inkom-
mit en skrifvelse jemte karta, om förslag till
tomtindelning, samt delvis förändring af Stadsplanen,
Sedan Nämnden tagit del af den, och ej funnit
någon anmärkning emot densamma, beslöts att,
godkänna den, samt förorda den inför Munnisi-
palstämman. Skrifvelsen lyder som följer.

Till

Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands Län

Sedan Kongl. Maj:t i nåder den 20 Juli 1900
faststäldt ändring af Nyfors samhälles reglerings-
plan, hvarigenom tegelbruksgatan är flyttad åt
öster och gjord något bredare, så framgick deraf
dels, åtskilliga ändringar å de af Eders Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande den 29 Juni 1897 fastställda
tomtindelningar och dels, å samma ändringsplan i
qvarteren omkring den förflyttade Wattenlednings-
reservoiren, förändrade tomtindelningar, å hvilka
sednare dock icke förut har varit sökt någon
fastställelse

Byggnadsnämnden i Nyfors anhåller
derföre härmed vördsamt, att Konungens Be-
fallningshafvande ville meddela fastställelse
å de tomter som, å den medföljande
fastställda ändringsplanen, då voro inritade.

Dessa ifrågavarande tomter äro
här nedan upptagna och beskrifna
sålunda.

[Layoutförändrat tabellhuvud]
A. Qvarter
B. Tomt N:o
C. Ungefärlig areal i qvadrat Meter
D. Förut fast-stäld
E. Förut icke fastäld
F. Anmärkning och beskrifning.

A B C D E F
XII 86 837 förut fast. Något förminskad
XII 88 1320 förut fast. Förstorad genom att sydöstra gränslinien
är utflyttad
så att den öfverensstämmer med nuvarande
eganderätten
XII 87
och
89 1632 förut fast. Sammanslås till en tomt med benämning
N:ris 87 och 89.
XII 90 1184 förut fast. Förstorad med cirka 242. mtr:
XII 91 1050 förut fast. Förstorad med cirka 214 mtr:
XIII 92 1139 förut fast. Förstorad med cirka 389 mtr:
XIII 93 1122 förut fast. Förstorad med cirka 372 mtr:
XIII 94 1089 förut fast. Förstorad med cirka 339 mtr:
XIII 95a 976,2 förut fast. Oförändrad
XIII 95b 711. förut fast. Oförändrad
XIII 96 916.5 förut fast. Oförändrad
XIII 97 923.4 förut fast. Oförändrad
XIII 98 978,48 förut fast. Oförändrad
XIII 99 1088, förut fast. Förstorad med cirka 363 mtr:
XIII 100 1088 förut fast. Förstorad med cirka 363 mtr:
XIII 101 1088 förut fast. Förstorad med cirka 363 mtr:
XIV - - förut fast. N:o 119 och 120 Försvinna.
XIV 121 855 förut fast. Storleken oförändrad, men till sin form
så än-
drad, att den nu motsvarar den utgångna.
tomten N:o 119
XIV 122 760 förut fast. Något förminskad.
XIV 123 1024 förut fast. Norra sidan är reglerad så, att den
blifvit vinkel-
rät mot jernvägsgatan, men dock så, att
arealen förblifver oförändrad
XIV 124 1281 förut fast. Något förminskad.
XIV 125 1258 förut fast. Oförändrad.
XXXV 48 1512 icke
fastäld
XXXV 49 1512 icke
fastäld
XXXV 50 1512 icke
fastäld
XXXV 51 1512 icke
fastäld
XXXV 52 1512 icke
fastäld
XXXV 53 1512 icke
fastäld
XXXVI 86 1764 icke
fastäld
XXXVI 87 1722 icke
fastäld

A B C D E F
XXXVI 88 1148 icke
fastäld
XXXVI 89 1148 icke
fastäld
XXXVI 91 1722 icke
fastäld
XXXVI 92 1148 icke
fastäld
XXXIX 118 2091 icke
fastäld
XXXIX 119 1394 icke
fastäld
XXXIX 120 1394 icke
fastäld
XXXIX 121 1584 icke
fastäld
XXXIX 122 1496 icke
fastäld
XXXIX 123 2091 icke
fastäld
XXXIX 124 1394 icke
fastäld
XL 111 1564 icke
fastäld
XL 112 1530 icke
fastäld
XL 113 1564 icke
fastäld
XL 114 1564 icke
fastäld
XL 115 1530 icke
fastäld
XL 116 1530 icke
fastäld
XL 117 1530 icke
fastäld
{XIII 85 972 förut fast. Oförändrad}

Nyfors och Eskilstuna den 19 Januari 1901.
Byggnadsnämndens i Nyfors ordinarie ledamöter
/I.W. Kajerdt/
/G. Larsson/
/C.W.Johansson/

§4.
Som Kommunalnämnden i Fors, Helsovårds-
och Munnisipalnämnderna i Nyfors beslöt å
gemensamt sammanträde den 29 December 1900
i härvarande Sessionsrum att, Fors socken skulle
få hyra en lokal på ett rum och kök jemte 1
Vedbod m.m. i Stenbäcken N:o 76. har Munnisi-
palnämnden beslutat följande.

1. Att kontrakt skall upprättas med Fors-
socken från 1/1 till 1/10 detta år, med 3 månaders upp-
sägning.

2. Att hyran skall utgå med {(175)} Etthundra-
sjutiofem Kronor pr. år, och betalas 3 Månader
i förskott.

3. Att afgift för telefon betalas efter {(50)} Fem-
tio Kronor pr. år, samt ikäder sig betalning-
äfven för, möjligen blifvande samtal, dels å öfver-
tid och dels inturbana;

4. Att Gasförbrukning betalas enligt Gasverkets-
räkningar till half andel med Nyfors Samhälle.

5. Att lägenheten skall omtapetseras, och Desinfi-
seras innan den öfverlemnas till Munnisipal-
nämnden.

6. Och fick Ordförandn i Munnisipalnämnden
i uppdrag att upprätta kontrakt emellan Fors-
Socken och Nyfors Munnisipalsamhälle.

Nyfors som ofvan
/C.Ax. Borgström/

Justeras
/P.W, Lindqvist/
/C,A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 januri 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106452.

Personrelationer