Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 augusti 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens i Nyfors sam-
manträde å sessionsrummet
den 21 Aug. 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lind-
qvist, Karl Andersson och A. Karlsson,

Herr August Nordström var på grund af sjuk-
dom förhindrad närvara och var i hans stäl-
le suppleanten Herr C. L. Carlsson inkallad.
Sammanträdet leddes af v. Ordföranden.

[MARG: 14/10]

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. A. Johansson och P. V. Lindqvist.

§2.
Från Herr August Holmqvist, ägare af tomten N:o
104 inkommen anmälan att erhålla vatten från
samhällets i Nyforsgatan varande vattenledning
till 6 st. rum samt för nybyggnad till 55;000 st tegel
och 445 kvm.putsyta, blef af Nämnden beviljad.

[MARG:gren]

§3.
Beslöts bevilja Enkefru Augusta Hellgrens i gården
N:o 232 vid Järnvägsgatan gjorda framställning att
från vattenledningsnätet i samma gata erhålla
vatten för 9 rum och skulle arbetet utföras i
enlighet med rörnätsförmannens förslag och ef-
ter hans kostnadsberäkning till ett belopp af
262:50 kronor.

§4.
Från ägaren till tomten N:o 214 i kvarteret N:o 54
hade dess likes ingått begäran erhålla vatten
till hans under byggnad varande fastighet, utgö-
rande inalles 6 rum. Ägaren, Herr Ivar Karlqvist,
hade likaledes begärt vatten till nybyggnaden, be-
räknadt för 3000 tegel samt för puts.

Nämnden beslöt bevilja Herr Karlqvists begä-
ran och skulle arbetet utföras i samband
med nu pågående vattenledningsarbeten
i Svengrensgatan och till grund för kostnaden
läggas rörnäts förmannens uppgjorda kostnade-
förslag å anläggningen i berörde gata i sin
helhet slutande på ett belopp å 1707:75 kro-
nor.

§5
Då Fors sockens skolråd i enlighet med Hälso-
vårdsnämndens i Nyfors ålägganden fyllt igen
det förut från Nyfors folkskola ledande af-
loppsdiket, hvilket upptagit jämväl dagvattnet
ej blott för de båda skolplanerna utan äfven
från platser bredvid och å blifvan-
de Tunaforsgatan närmast skolan, och då
detta vatten liksom ock vattnet från en i trak-
ten varande källa numera kommer att sakna
nödigt aflopp, beslöts att å ofvan angifne gata,
midt för källan, bygga en rörbrunn i enlighet
med rörnätsförmannens kostnadsförslag, slutan-
de på ett belopp af 71:- kronor.

§6.
Till lykttändare under det kommande lys-
året antogs Brefbäraren, Herr Per Strand,
mot arvode som under föregående år, eller
400:- kronor.

Ordförande skulle med berörde Strand upprät-
ta kontrakt, hvarvid skulle iakttagas att lykt-
tändaren skall förplikta sig hålla lyktorna
tända från skymningens inbrott till kl. 12 e.m.
lördags och söndags kvällar samt öfriga kvällar
till kl. 11 e.m.

[MARG: Utferdt]

§7.
Upptogs och behandlades den från sammanträde
den 5:te sistl. maj bordlaggda frågan om befogen-
heten af det kraf på ersättning för åt Nyfors
Samhälle utfördt arbete, hvilket Herr C. Ax. Borg-
ström i enlighet med inlämnad räkning anser
sig hafva anledning debetera Nyfors för,
hvilket kraf upptagits och förnyats af C. Ax.
Borgströms Konkursförvaltning.

Nämnden, som ansåg att ärendet borde dragas
inför Municipalstämman, ansåg sig icke hafva
anledning kunna tillstyrka krafvet, då det gäller
framställningens mom. 1-2 och 3. men beslöt hos
Stämman förorda inköp af å Nygatan Konkurs-
massan tillhörig gatudel, utgörande 755.2 kvm.
till begärdt pris eller 1510:40 kronor.

[MARG: 14/10 Exp. till stämman 17/10 1902]

§8.
Beslöts ingå till Municipalstämman med
begäran, att densamma måtte besluta till ma-
terialgård inköpa tomten N:o 59, hvilken med
dårvarande staket och skjul nu är upplåten
till salu för ett pris i ett för allt af kronor 4600:-

[MARG: Exp. till stämman 17/10 1902]

§9.
Åt Ordföranden uppdrogs hos kompetent inrätt-
ning begära kostnadsförslag å anläggning och
drift för elektrisk gatubelysning med fäst afse-
ende därvid, att Samhället själft bekostar kraft
för elektricitetens framalstrande.

[MARG: Exp]

§10.
Emedan den vägteräng som utgör fortsättning af
Drakensköldsgatan upp mot Vigersberg med
fl. gårdar i sitt nuvarande skick och särskildt
i backen strax ofvan tomten N:o 115 är synnerligen
vådlig för vägfarande, beslöts låta sänka backen
samt fylla å samma ställe befintlig grop och
uppdrogs arbetets utförande åt nämndens leda-
mot Herr C. A. Johansson.

§11.
Då Nämndens Ord. Ordförande, Herr Aug.
Nordström af sjukdom är förhindrad förvalta
af Nämndens omhänderhafda medel, utsågs nu
vice Ordförande, A. Karlsson till kassaman,
för Nämnden; hvarjämte ledamoten, Herr C. A. Jo-
hansson utsågs att såsom kontrollant närvara
vid kassabokföringen.

Nyfors den 21 Aug. 1902
/A, Karlsson./

Justeradt:
/C.A. Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106450.

Personrelationer