Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds extra samman-
träde å sessionsrummet i Nyfors
den 20 September 1904.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, Karl Anders-
son och A. Karlsson. Herrar P. V. Lindqvist och
C. A. Johansson voro frånvarande, den förstnämn-
de utan godkändt förfall. I Herr C. A. Johans-
sons ställe var suppleanten Herr C. D. Östmark
närvarande.

§1.
Herrar Ivar Karlqvist och R. V. Sjölin båda gårds-
ägare å Brunnsbacken, hade inlämnat följande skrift-
liga begäran:
"Brunnsbacken den 7 September 1904.
Municipalnämnden i Nyfors.

Ärade herrar!
Gårdsägare å Brunnsbacken samt Vestermarken
- de, som bo efter Gillbergavägen - begära ige
nom undertecknade att få lyse till ingångna
lysår. Vi hafva muntligen å municipalstäm-
ma fått löfte om lyse, men ännu lysa lyktor-
na med sin frånvaro.

Under decenier hafva vi betalt skatt
till Nyfors och dess enskilda behof, men med
afseende på det senare hafva vi ej haft
ringaste förmån. Vi be Herrarne därför vara
goda ta itu med saken och föra den till en
god utgång.

Området i fråga behöfver cirka tolf lyktor. Något
besvär med skötsel o. d. Kunna vi ej åtaga
oss, utan begära vi att allt såväl lyktor som
skötsel ombesörjes af samhället.

Å samtliga gårdsägares vägnar teckna vi
högaktningsfullt:
/Ivar Karlqvist./
/R. W. Sjölin."/

Under erkännande af att de i Herrar Karlqvists
och Sjölins skrifvelse framställda krafven kunna
i viss mån vara berättigade, hvad det gäller
upplysning af berörda platser, Kunde Nämn-
den likvisst icke anse sig befogad att utan
vidare besluta om anordnande af belysning
å Brunnsbacken m. fl. platser utan beslöt hän-
skjuta ärendet till Municipalstämman samt
att samtidigt till Stämman göra följande utta-
lande i ärendet:

Nämnden har den uppfattningen, att Brunns-
backen lämpligast bör förses med elektriskt ljus,
med kraft från stadens närbelägna elektricitets-
verk. Denna uppfattning delas säkerligen ock
af Eskilstuna Stad. Då nu frågan om belysningen
är så sent väckt att man näppeligen skulle hinna
få belysning till stånd detta år och, då det därtill
tillika torde vare i hög grad oklokt, så kort före sam-
manslagningen med staden å platsen anordna fo-
togén - eller dylik belysning för att snarligen få taga
bort alltsamman, vill Nämnden föreslå att
ärendets afgörande uppskjutis till vidare.

§2.
Folkskolläraren A. Karlsson hade föreslagit, att
Nämnden skulle återupptaga frågan om södra väg-
portarnes försättande i ett bättre skick medelst
stensättning med tuktad sten. Förslaget vann
Nämndens bifall. Som förhållandet nu är med
körbanan i dessa järnvägsportar, ansåg man
allmänt vara illa beställt, och, då ingen annan
synes beakta det af Nämnden flera gånger på-
pekade jämmerliga skick, i hvilket körbanan
befinner sig vid nederbörd, då smuts och vatten sam-
la sig å platsen i så stor myckenhet, att de högt
liggande gångbanorna t. o. m. öfversvämmas, så menar
Nämnden, att Samhället, som i första hand nödgas
anlita denna samfärdsled, måste söka åstad-
komma en förbättring af körbanan därstädes.

Nämnden beslöt alltså söka närmare
utreda denna fråga och därpå ingå till blifvan-
de oktoberstämma med begäran, att densam-
ma måtte besluta stensätta beskrifne körba-
na med tuktad sten.

I följd af detta beslut uppdrogs åt Ordföranden
att å Nämndens vägnar göra skriftlig fram-
ställning dels hos vägstyrelsen inom Rekarne
härad, dels hos styrelsen för Oxelösundsbanan-,
hvilka tvenne myndigheter jämväl Kunna an-
ses hafva nytta af vägundergångens istånd-
sättande,- om bidrag i ett eller annat hänse-
ende till arbetets utförande.

[MARG: Exp. till stämmans Ordf]

§3.
Upplästes protokoll från sammanträde inför
statens landtbruksingeniör Sandström i Nyfors
sessionsrum den 5 Sept. 1904 med intressenterna
i det begärda afdikningsföretaget från Gredby
Kronoskog-

Enligt protokollet hade man vid tillfället,
där äfven gode män tillkallats, enat sig om följan-
de bindande grunder:

1: att arbetet i fråga skall utföras och vara på-
börjadt före nästkommande Oktober månads utgång;
utföras i noggrann öfverensstämmelse med af
landtbruksingeniören upprättade plan- och
profilritningar,

2: att kostnaden fördelas så, att statens Gevärsfak-
tori till densamma bidrager med i ett för allt
250 Kronor och Nyfors erlägger resten,

3: att Nyfors svarar ensamt för blifvande lednings
framtida underhåll;

4: att afloppsdiket lägges med täckt 12" rör-
ledning;

5: att dikets läge och djup samt sträckning blif-
ver det i protokollet angifna;

6: att ersättning för möjligen för diket behöflig
mark skall utgå med 12 [0] kronor pr hektar;

7: att inga andra ersättningsanspråk därför-
utom kunna ifrågakomma;

8: att arbetet skall utbjudas å offentlig auktion
till den minst bjudande;

9: att om mera berg förekommer än hvad i för-
slaget upptages, detta skall särskildt er-
sättas samt

10: att förrättningskostnaderna skola gälldas
af parterna efter grunderna i punkt 2.

Med anledning af detta protokollsbeslut
och på grund af allmänna stämmans upp-
drag beslöt nu Nämnden uppdraga åt sin
ordförande omedelbart låta i stadens tidning
ar införa annons för erhållande af entrepe-
nadanbud å arbetet i sin helhet och skulle
anbuden vara inlämnade före nästk. 3
Oktober kl 12 på dagen.

I öfrigt beslöts lägga protokollet, af hvilket
här endast besluten anförts, till Samhällets
handlingar.

§4.
Kapten S. A. Hallström, ägare af fastigheten
N:o 72 invid Åsgatan, hade hos Nämndens
Ordförande anmält sig vilja fullfölja det
köpeaftal, som enligt municipalstyrelsen pro-
tokoll af den 6 mars 1899 §§2 och 4 ingåtts
mellan honom såsom säljare och Nyfors Samhälle
genom dess Styrelse såsom köpare af den del af
Åsgatan, som är belägen midt för Herr Hallströms tomt
och gård och som blifvit af hans tomt utlagd till
gata.

Då å Municipalstämma den 27 Mars samma
år, enligt §4 samma köp blifvit af stämman
godkändt, hade Nämnden ej något att i ärendet
erinra utan uppdrog åt sin Ordförande, Herr
C. A. Thorild att med Herr Hallström afsluta
Köpet i enlighet med de 1899 öfverenskom-
na villkoren, hvar efter ordföranden hade
att å Nyfors Samhälles vägnar söka lagfart
å egendomen.

§5
Beslöts att tvenne vattenmätare af samma
konstrution, som de samhället förut äger, skola
af Ordföranden inköpas.

Nyfors den 20 September. 1904.
/C A. Thorild/

Justeradt
/Karl Andersson/
/C. D. Östmark./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106449.

Personrelationer