Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1901

Anmärkning

{Protokoll fördt vid Municipal-}
nämnden i Nyfors sammanträde
den 20 September 1901.

Närvarande voro nämndens samtliga leda-
möter, hvarjemte suppleanten herr Sven Dahl-
berg var inkallad.

§1.
Bokförare Joh. Modins fram-
ställning om erhållandet af arvode för utfördt expedi-
tionsarbete enligt företedd räkning å 102.50 kro-
nor beviljades af nämnden dock beslöts såsom
villkor, att Modin för beloppets utfående är skyl-
dig upplägga ny kassabok, upptagande endast
de poster, hvilka beröra nämndens räken-
skaper.

§2.
Beslöts anmoda brandchefen,
herr Sven Dahlberg att före 15 innevarande Sept.
månad på sätt brandstadgan föreskrifver samman-
kalla brandmanskapet till sprutöfning.

§3.
Rörnätsförmannen herr Gran-
berg ålades tillse, hvad orsaken kunde
vara till den oliderliga stank, som tränger
fram ur flera stycken samhällets kloakbrunnar
samt att, om det påpekade förhållandet kunde
anses bero på bristande rensning eller spolning
sådan genast låta verkställa.

§4.
Att justera detta protokoll
utsågos herrar A. Karlsson och C. A. Johansson.

§5.
Då ej något annat ärende
förelåg till nämndens behandling, afslöts sam-
manträdet.

Nyfors den 2 September 1901.
/August, Nordström/

Justeradt:
/A. Karlsson./
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 september 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106448.

Personrelationer