Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 mars 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens i Nyfors Sam-
manträde den 20 Mars 1901.

§1.
Närvarande voro Municipalnämndens
samtlige ledamöter

§2.
Aktiebolaget maskinaffären Stieltjes ha-
de ytterligare uppsatt 3 st proflampor från Aktiebo-
laget Lux i Göteborg, för gatubelysningen härstädes

som nämnden icke haft tillfälle att
taga kännedom om Luxlampan ej heller an-
såg att den tid af 8 dagar som proflamporna skul-
le exponeras vore tillräcklig för att bedöma den-
samma

beslöts att, under medgifvande af bolagets
representant Ingeniör R. Egnér, på prof använda
4 st lampor till den 15 april detta år, för hvilkas
uppsättning och underhåll Samhället skulle iklä-
da sig ansvar.

Herrar C. Ax. Borgström och Aug. Nordström
fingo i uppdrag att ombesörja att en person från
samhället erhölle undervisning i lampornas sköt-
sel, samt att kontrollera kostnaden och lampor-
nas funktion för öfrigt och till nämnden inkom-
ma med yttrande deröfver.

Nyfors den som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt:
/A, Karlsson./
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106447.

Personrelationer