Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipal-
Nämnden å Jernbolagets kontor vid
Tunafors den 20 Maj 1901.

§1.
Närvarande voro jemte ordföranden,
Herrar A. Karlsson, P. W. Lindqvist och Suple-
anten Sv. C. Dahlberg. Herrar Aug. Nordström och
C. A. Johansson voro frånvarande med godkändt
förfall

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Sv. C. Dahlberg och P. W. Lindqvist.

§3.
Föredrogs en skrifvelse från Kon.
Befallningshafvande, rörande ett från Nyfors
Samhälle. begärdt anslag af Tre Tusen Kronor
i ock för utvidgandet af Jernvägsportarne via
Gymnastikgatans förlängning.

Nämnden beslöt för sin del tillstyrka -
Kon. Bef:hdes begäran hos Stämman samt
att, ifall Stämman godkänner förslaget, näm-
den måtte få i uppdrag att genom lån anskaf-
fa medel dertill.

Nyfors som ofvan

Justeradt:
/Sv. C. Dahlberg/
/P, W, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106446.

Personrelationer