Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med Nyfor´s
Municipalnämnd i Nyfors den
20 Junii 1906.

Samtlige ordinarie ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande.

§ 1.
Hyresvärden till den af samhället i gården N:o 68
förhyrda arrestlokalen, för hvilken hittills er-
lagts ett hyresbelopp af 175:- Kronor för år, hvar-
vid dock lokalen för samma summa uppvärmts
och städats, hade för enahanda lokalen och vill-
kor framställt begäran om att få hyressumman
höjd till 300 Kronor för år, räknadt från den
1:sta näst Kl. Oktober. Blefve hyresvärden däremot
skild från bestämmelsen att städa och uppvärma
arrestlokalen, begärdes i hyra för densamma
175.-Kronor.

Nämnden beslöt förhyra lokalen för nästkom-
mande år och fingo Herrar C. A. Thorild och
A. Karlsson i uppdrag att söka ordna frågan om
lokalens städning och uppvärmning.

Nyfors som ofvan.
/ C. A. Thorild /
Justeradt
/ Karl Andersson /
/ C. A, Johansson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106445.

Personrelationer