Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 februari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 februari 1904

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess
ordinarie sammanträde, tis-
dagen den 2 Februari 1904.

Närvarande voro herrar Ordföranden samt
P.V. Lindqvist, Karl Andersson, C.A. Johansson
och A. Karlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar Karl
Andersson och P.V. Lindqvist.

§2.
Frågan, huru förfaras bör med ägaren till Lind-
torp, Herr P.A. Pettersson, som nu nekar till sam-
hället erlägga den skillnad i anläggningen af
vattenledningen till Lindtorp, han i afgifven för-
bindelse åtagit sig bestrida, och, som enligt Sam-
hällets verificationer och rörnätsförmannens
kostnadsberäkningar utgör 651:18 Kronor, upp-
togs till behandling.

Nämndens v. ordförande, A. Karlsson och ledamo-
ten, Herr C.A. Johansson, hvilka sommaren 1902 hade
Nämndens uppdrag att underhandla med Änke-
fru Carlsson om att få gå öfver hennes tomt med
ledningen till Lindtorp, meddelade nu, under hän-
visning till protokollet af den 21 Juli 1902 §§ 2 & 3
som jämväl till protokollet af den 26 i samma
månad § 2, att de på sin tid sökte göra sitt
bästa för att förmå fru Carlsson medgifva, att
ledningen finge dragas fram öfver hennes egen-
dom. Hon förklarade då öppet, att hon al-
drig skulle satt sig däremot, då hon ju själf för
egen del hade begärt vatten från Nyfors ledning,
men nu komme att förhindra det af det skäl,
att ägaren till Lindtorp hade ouppgjord sak med
henne.

Då kommitterade framhöll denna hindrande orsak
för Herr P.A. Pettersson samt jämväl att Nämnden
icke utan Stämmans bemyndigande kunde eller
ville afvika från det byggnadsförslag (detta innebar
att ledningen till Lindtorp skulle dragas fram öfver
egendomen Lindesborg), som var af Stämman antaget
att följas, så var det just Herr Pettersson själf, som
under framhållande af, att han hyrt ut lägenheterna
i Lindtorp med vattenledning från den 1:sta oktober
samma år och i följd häraf nödvändigt måste
hafva vattenledningen indragen till dess, också
själf erbjöd sig erlägga skillnaden i kostnad, om
vattenledningen måste dragas fram i den svårtill-
gängliga vägen förbi Lindesborg.

Ett annat bevis för, att Herr Pettersson af verk-
lig vilja afgaf sin i protokoll af den 26 Juli 1902
§2 intagna ansvarsförbindelse till Nyfors samhälle,
är ock Herr Petterssons i samma förbindelse af-
gifna försäkran att äfvenledes erlägga vattenaf-
gifter för Lindesborg, intill dess ägaren af samma
fastighet själf tog in vatten i sina lägenheter,
något som Herr Pettersson ej behöfde fullgöra, då
fru Carlsson samma höst drog in vattenledning
en i sin egendom.

På grund af det anförda och på grund af
hvad Nämndens ledamöter i denna sak hade
sig bekant, beslöts nu vid framställd proporsi-
tion att vidhålla krafvet hos Herr P.A. Petters-
son å det belopp, som företedd räkning utvisa-
de eller 651:18 kronor, men stode det Herr Pettersson
fritt, då han äfvenledes inför ordföranden framhållit,
att en del saker å räkningen voro för högt debeterade,
inför Nämnden andraga detta, och beslöts därför,
att om så påfordrades ett extra sammanträde
skulle hållas härför, då äfven samhällets rörnäts-
förman skulle vara närvarande.

§3.
Rörande frågan om priset å det vatten, som åtgår
till putsning af väggytor, meddelade ordföranden,
att man i staden lär gå tillväga på så sätt, enligt
Stadsingeniörens upplysning, att man för tegelhusny-
byggnader debeterar vattenafgift efter åtgångna
tusentalen af tegel, hvarvid ingen utdebetering
sker för putsytor å dylika hus.

Vid nybyggnader af trä med reviterad yta, utde-
beteras däremot för putsytorna en afgift á 0.03 kr.
pr. kvdm. putsyta; vid beräkningen af ytorna få
likvist alla tegelytor fråndragas, men utdebe-
teringen gäller i öfrigt lika för såväl in- som ytter-
ytor.

Då i Nyfors synes hafva rådt ovisshet just om
den sistnämnda bestämmelsen, beslöts nu, att
äfven här stadga samma bestämmelser, som
tillämpas i Eskilstuna med afseende på utdebe-
teringen för vatten, som användes vid nybyggna-
der, eller att afgiften för tegelhus beräknas efter
tegelåtgång, förut fastställdt till 0.80 kr. pr. 1000
tegel, samt att vid trähus vattenåfgiften skall ut-
gå för tegelmurar efter antal åtgångna tegel, allt
öfrigt vatten efter putsytornas sammanlagda ytinne-
håll, hvarvid husets såväl yttre- som inre ytor be-
räknas, och skall afgiften för sådan putsyta från
detta års ingång utgöra 0.04 kronor pr. kvadratm.

§4.
Nämnden beslöt, på därom gjord framställning, att af
ledamöterna utse en kontrollant, hvars uppgift
är att tillse, att de i till Nämnden ställda anmäl-
ningarna om vatten till nybyggnader uppgifna måt-
ten, äro i öfverensstämmelse med Nämndens
föreskrifter.
Till detta uppdrag utsågs Herr C.A. Johansson.

§5.
Herr W.W. Brattström hade i sin anmälan om erhållan-
de af vatten till putsning af husen i sin egendom
N:o 51 angifvit att ytan, som skulle putsas, utgjorde
1100 kvm. Emellertid anses detta nu varit för
högt beräknat och Herr Brattström hade hem-
ställt få göra afdrag för å honom påfördt belopp
med kronor 23:45.

Nämnden ansåg sig icke kunna bevilja detta, då
angifna ytinnehållet nog torde närma sig det verk-
liga.

§6.
Herrar F.W. Söderén & C:o hade muntligt anmält
sig önska vatten för sin i gården idkade fabriks-
drift samt att mätare för detta ändamål måtte
af samhället insättas i fastigheten N:o 51.
Nämnden beviljade den gjorda framställningen
med villkor, att vattnet drages från den i egen-
domen befintliga servisen samt åt mätaren be-
redes sådan plats, reglementet för Nyfors
vattenledning föreskrifver.

§7.
Nämnden beslöt för vattenledningens behof
inköpa 3 stycken vattenmätare med samma
konstruktion, som de samhället förut begagnar,
och fick ordföranden i uppdrag verkställa inkö-
pen.

§8.
På det samhället ej måtte stå strandsatt på
rör eller rördelar vid förekommande behof eller
genom att från andra eller tredje inköpa enskil-
da rördelar få dem betydligt fördyrade, beslöts
från rörnätsförmannen infordra förteckning å den
materiel, som kunde anses behöfva inköpas
för att få lagret af dylikt materiel komplette-
radt.

§9.
Stämmans beslut, att Nämnden skulle låta ut-
gallra och försälja sådana materiel och verktyg,
som äro öfverblifna från vattenledningsnybyggna-
den men nu ej kunna anses behöfliga för sam-
hället, har ännu icke kommit till utförande,
hvarför nu föreslogs att en utgallring af säljbar
materiel, verktyg och maskiner måtte äga rum.
Nämnden beslöt härför utse tvenne personer,
hvilka med rörnätsförmannens till hjälp hade
att uppsätta och till ett blifvande sammanträde
inkomma med förteckning öfver den rekvisita,
som bör afyttras, och valdes till detta uppdrag
Herrar C.A. Thorild och C.A. Johansson.

§10.
Af Herr P.V. Lindqvist framställdt förslag, att de
husägare, som af en eller annan anledning icke
kunna få alla sina lägenheter uthyrda, skulle
för sådan tom lägenhet få åtnjuta frihet från
vattenafgift till samhället så länge länge lägen-
heter är outhyrd, blef af Nämnden afslaget.

Nyfors den 2 Februari 1904.
/C.A. Thorild/

Justeradt
/Karl Andersson/
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 februari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106437.

Personrelationer