Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med Municipal-
nämnden i Nyfors den 2 Aug.
1901.

Närvarande voro Nämndens samt-
lige ledamöter.

§1.
Med anledning deraf att Nämndens
Ordförande Herr C.Ax. Borgström på sednare
tiden haft protesterade vexlar, hade v. ordfö-
rande Herr Aug. Nordström på Herr A.
Karlssons begäran sammankallat Nämn-
den för att få utrönt huruvida detta sak-
förhållande möjligen kunde vara en följd
af ohållbar affärsställning, samt om han
innehade något kapital af Samhällets medel.

Herr Borgström meddelade att vexel-
protesterna icke vore att anse som tecken på
en dålig affärsställning, den vore fullt så
stabil som någonsin förr, utan berodde
på personlig ovilja mot vexelutställarne

Af den företedda kassaboken för Mu-
nicipalkassans räkenskaper visade sig att
ett saldo af cirka 15.700 kr. skulle finnas
Samhället till godo.

På af ordföranden framställd fråga huruvida
dessa medel befunnes insatta i bank, förklarade
Herr Borgström att så icke vore förhållandet
utan hade han användt dem i sina egna affärer

Då ej heller på derom gjord framställning
Herr Borgström kunde anskaffa denna sum:
ma på annat sätt än i mån af åtgång för
Samhällets löpande utgifter, fordrade Nämn-
den realiserbar säkerhet för berörde belopp
enär Nämndens enskilda ledamöter förkla-
rade sig icke under några vilkor kunna
ansvara för medel hvilka icke stode till deras
förfogande

Då Herr Borgström icke kunde preste-
ra annan säkerhet än inteckningar i Sina
fastigheter och Nämnden icke för tillfäl-
let vore beredd på att antaga sådan säker-
het.

beslöts att ajornera Sammanträdet tills
om Måndag den 5 Aug. kl.6. e.m. under hvil-
ken tid Herr Borgström icke egde rättighet
att mottaga några penningar för Samhäl-
lets räkning

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt och godkändt:
/A, Karlsson./
/C.A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106436.

Personrelationer